طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

نویسندگان

  • ، جمشید ناظمی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
  • رضا احتشام راثی دانش آموخته دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه¬آزاداسلامی، واحدعلوم ¬و تحقیقات تهران، تهران، ایران. (عهده¬دار مکاتبات)
  • عباس طلوعی اشلقی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
  • محمود البرزی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

در این پژوهش، برنامه­ریزی تولید و کنترل میزان موجودی به عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول از مصرف­کنندگان به تولیدکنندگان ابتدایی در جریان بوده و از آنجاکه عامل مقدار اقلام قابل بازیافت و انهدامی محصولات برگشتی، پیوسته در شرایط عدم قطعیت و احتمالی قرار دارند، بنابراین می­بایست مدلی طراحی شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تاخیر و با انعطاف­پذیری بالا و حداقل هزینه­های زنجیره تامین باشد. پژوهش حاضر در صدد است با طراحی مدل­ ریاضی چند هدفه و بهینه­سازی آن به گونه­ای عمل نماید که هزینه موجودی و تولید، میزان ضایعات و مدت زمان فرآیند بر روی محصولات برگشتی حداقل گردد و در نهایت­ رضایت مشتریان و سودآوری سازمان را به حداکثر برساند. مساله برنامه­ریزی تولید و کنترل موجودی پژوهش به دلیل قرارگیری در گروه مسائلNP-Hard، با روش­های گرادیان مبنا به راحتی قابل حل نبوده و از این رو الگوریتم ژنتیک برای حل مدل ریاضی آرمانی – فازی پژوهش استفاده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

در این پژوهش، برنامه­ریزی تولید و کنترل میزان موجودی به عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول از مصرف­کنندگان به تولیدکنندگان ابتدایی در جریان بوده و از آنجاکه عامل مقدار اقلام قابل بازیافت و انهدامی محصولات برگشتی، پیوسته در شرایط عدم قطعیت و احتمالی قرار دارند، بنابراین می­بایست مدلی طراحی شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تاخیر و با انعطاف­...

متن کامل

طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی تولید و تحویل در سیستم های زنجیره تامین

در دهه 1980 میلادی شاهد استقرار تعدادی از، راهبردهای جدید تولید، نظیر تولید بهنگام ، تولید ناب، سیستم های کانبان ومدیریت کیفیت جامع بودیم. این راهبردهای جدید تولید توسط تعدادی از شرکت ها برای بهبود سیستم مدیریت، افزایش تولید وبهبود کیفیت فرآیند و همچنین کاهش ضایعات تولید و هزینه های موجودی، به منظور بهتر کردن رقابت در بازارهای گوناگون مورداستفاده قرار گرفت ه اند. اخیراً با وجود ی که این راهبردها...

متن کامل

طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند شبکه توزیع در زنجیره تامین معکوس در چارچوب رویکرد مدیریت هزینه

توجه روزافزون بر روی مفهوم زنجیره تامین معکوس و بازیافت به دلیل دغدغه­های زیست محیطی، قوانین و مقرارت­ و شناخت­کسب وکارهای در حال توسعه سهم بسزایی در تمرکز شرکتهای ­تولیدی بر روی محصولات ومواد قابل استفاده مجدد در مدیریت زیست محیطی ­داشته ­است. در این پژوهش، توزیع به عنوان یکی از عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول مورد بررسی قرار گرفته و از آنجائی که مقدار اقلام قابل ب...

متن کامل

طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی تولید و تحویل در سیستم های زنجیره تامین

در دهه 1980 میلادی شاهد استقرار تعدادی از، راهبردهای جدید تولید، نظیر تولید بهنگام ، تولید ناب، سیستم های کانبان ومدیریت کیفیت جامع بودیم. این راهبردهای جدید تولید توسط تعدادی از شرکت ها برای بهبود سیستم مدیریت، افزایش تولید وبهبود کیفیت فرآیند و همچنین کاهش ضایعات تولید و هزینه های موجودی، به منظور بهتر کردن رقابت در بازارهای گوناگون مورداستفاده قرار گرفت ه اند. اخیراً با وجود ی که این راهبردها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1393  شماره 18

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2014-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023