طراحی مدل سرمایۀ فکری در وزارت ورزش و جوانان

نویسندگان

چکیده مقاله:

سرمایۀ فکری­ یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی است که می‌تواند به سازمان‌ها درخلق و تسهیم دانش، بسیار کمک کند و ­­­در­مقایسه با سازمان‌های دیگر، مزیت سازمانی پایداری را برای آن­ها ایجاد نماید؛ لذا، هدف­ از ­پژوهش حاضر، ارائۀ مدلی برای سرمایۀ فکری در وزارت ورزش و جوانان می­باشد. شایان­ذکر است که این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ هم­بستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان (745 نفر) تشکیل دادند. حجم نمونه نیز بر­اساس جدول مورگان، 254 نفر تعیین گردید. یافته­ ها نشان می­دهد که سرمایۀ انسانی­، سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ رابطه­ ای تأثیر معناداری بر سرمایۀ فکری دارند.. ­

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (750N=)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 260 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استا...

متن کامل

تدوین مدل ارتباطی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری سرمایۀ اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی با سرمایۀ اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان با تحصیلات لیسانس به بالا بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. بر این اساس حداقل 160 نفر با شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامۀ فرایندهای مدیریت دانش فانک وچویی (2009)، کارآفرینی ساز...

متن کامل

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی و بهره وری استفاده ش...

متن کامل

طراحی مدل ارتباطی بین پنج عامل شخصیت نئو و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

  پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل ارتباطی بین پنج عامل بزرگ شخصیت نئو و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان اجراشده است. جامعه آماری کلیه کارمندان وزارت ورزش و جوانان شامل 700 نفرمی‌باشد که حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان 250 نفر و به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌شده است. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه پنج عاملی شخصیت نئو کاستا و مککری (1992) و پر...

متن کامل

طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری، کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان 214 نفر بود. اما به جهت پیش فرضهای لازم روشهای آماری، پرسشنامه ها بین 320 نفر توزیع گردید. از312 پرسشنامه مرجوع، 294پرسشنامۀ قابل استفاده، ...

متن کامل

مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر توان مند سازهای روان شناختی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

Background and Aim: Nowadays, organizations significantly emphasize on different aspects and dimensions of knowledge and intellectual capitals. Knowledge and information are power and each individual equipped with them is powerful. Thus attention to knowledge and intellectual capitals for reaching to Psychological Empowerments in each organization is necessary and inevitable. The aim of this re...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 37

صفحات  89- 108

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023