طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

  • نازنین راسخ استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش توصیفی، ازنوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به روش میدانی اجرا شد. به‌دلیل محدودیت در دسترسی به همة هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور، پژوهشگران‌ دو تیم منتخب استقلال و پرسپولیس را برگزیدند. این دو تیم از محبوب‌ترین تیم‌های حاضر در لیگ برتر هستند. جامعة آماری این پژوهش‌‌‌، هواداران دو باشگاه ذکرشده در شانزدهمین دورة مسابقات لیگ برتر خلیج فارس بودند. ازآنجایی‌که تعداد جامعة آماری نامعلوم بود، طبق جدول مورگان، 384 هوادار برای تعیین حجم نمونه درنظر گرفته‌ شدند و در بازی شهرآورد به‌طور مساوی از هواداران هر تیم، ‌192 پرسش‌نامة سالم جمع‌آوری شد. روش نمونه‌گیری، تصادفی دردسترس بود‌‌‌. مبنای ابزار پژوهش، پرسش‌نامة دیور و همکاران (2015) بود که برای استفاده در فرهنگ و اجتماع کشور تعدیل و اصلاح شد. برای روایی ظاهری و محتوایی، ترجمة پرسش‌نامه دراختیار تعدادی از متخصصان بازاریابی ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخة نهایی با رفع ایرادها و نقاط ابهام، اصلاح و ویرایش شد. پایایی اولیه ابزار پژوهش توسط یک مطالعة راهنما انجام شد. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم‌افزار ایموس نشان داد که هواداران به‌عنوان بشارت‌دهندگان باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، چهار نقش مدافع، مبلغ‌‌‌، ضدانتقادات و مقلد را ایفا می‌کنند. امروزه، مدیران بازاریابی تیم‌های ورزشی می‌توانند با تشکیل و تقویت کانون‌های هواداری، ترویج و بازاریابی را ازطریق آنان رونق دهند تا تیم‌ها از سرمایه‌های مادی و معنوی حاصل از حضور حداکثری آنان بهره‌مند شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل مدیریتی هویت شرکتی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریتی هویت شرکتی باشگاه­ های فوتبال لیگ برتر ایران بود. روش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعۀ آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان دانشگاهی با تخصص بازاریابی ورزش، اعضای کمیتۀ بازاریابی فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه ­های فوتبال لیگ برتر کشور و در بخش کمی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه ­های کشور بود. روش نمونه‌گیری در بخش کی...

متن کامل

طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش ازنوع کیفی بود که با به‌کارگیری نظریة داده‌بنیاد انجام شد. داده‌ها ازطریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران سطح عالی رسانه، اساتید هیئت‌علمی با گرایش بازاریابی ورزشی، مدیران بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان لیگ، مدیران بازاریابی و رسانة باشگاه های فوتبال و کارشناسان رسانة اجتماعی جمع‌آوری شدند که به‌ص...

متن کامل

طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از انجام پژوهش، طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به شکل میدانی صورت گرفته است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با افراد متخصص در زمینه ارتباط با هواداران، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شد. جامعة آماری این تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری شده تعداد 527 نفر بنا به تع...

متن کامل

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده‌ است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لی...

متن کامل

آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور تعداد 750 نفر از تماشاگران ده تیم لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس محقق‌ساخته بر اساس مطالعات مشابه، یوشیدا و جیمز (2010)، بیسکایا و همکاران (2013) بود. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 ...

متن کامل

تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری در مربیان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام‌گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش را منتخبی از مربیان خبرۀ فوتبال ایران که حائز شرایط شاخص‌های مورد نظر تحقیق بودند، تشکیل ‌دادند که ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 49

صفحات  79- 94

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023