طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

نویسندگان

  • اسماعیل کاوسی دانشیار مدیریت فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
  • مصطفی عبدی دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده مقاله:

طراحی مدل های سنجش توسعه فرهنگی و به طبع آن شاخص های فرهنگی از جمله ابزار های مهم برای شناخت وضعیت فرهنگی کنونی جامعه، ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی گذشته و نیز تعیین و ترسیم وضعیت فرهنگی مطلوب جامعه در آینده  می باشد. این پژوهش کیفی با هدف طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه باز و عمیق و نیز مطالعه اسناد و منابع مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده از نوع نمونه گیری نظری و هدفمند بوده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری گزینشی و استفاده از نرم افزار atlas.ti داده ها مورد تحلیل قرار گرفته اند و در نهایت شاخص های سنجش توسعه فرهنگی در کشور در قالب 6 بعد اصلی، 22 مولفه و 84 شاخص عملیاتی طبقه بندی شده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش(با استفاده از نظریه داده بنیاد)

منابع انسانی مهم‌ ترین منبع موجود در هر سازمان و نهاد هستند. از این‌ رو شناسایی و توسعه قابلیت‌ های انسانی می‌تواند نقش مهمی در توسعه هر نهاد ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی قابلیت‌ های انسانی و تعیین سطوح توسعه آنها و در نهایت طراحی مدل توسعه قابلیت‌ های انسانی در ورزش است که با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه‌ گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه‌ ه...

متن کامل

طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

صنعت بانکداری و عملکرد مطلوب بانک ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. عوامل محیطی موثر بر این صنعت همچون اقتصاد پیچیده جهانی،  فضای حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از تحریم های اقتصادی، همچنین رشد و توسعه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری،  بانک ها را به سمت جذب ، پرورش و حفظ افراد مستعد به منظور تداوم رشد و بقای خود و کسب مزیت رقابتی برتر سوق داده است. لذا طراحی الگویی که امکان جذب، پرو...

متن کامل

ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

اگر چه مصرف یک نماد وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد است، اما تعداد زیادی از مصرف کنندگان به دلایل مختلفی ترجیح می‌دهند مصرف کمتری داشته باشند. هدف از این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که عوامل مؤثر بر رفتار ضدمصرف و پیامدهای آن در میان مصرف-کنندگان کدامند. برای پاسخ به این سوال از روش پژوهش نظریه داده بنیاد و با رویکرد کیفی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار استفاده شده است. روش نم...

متن کامل

ارائه الگوی آموزش سواد مالی در ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد

سواد مالی توانایی استفاده از دانش و مهارت برای مدیریت تصمیمات پولی درست و موثر است. مطالعه حاضر با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد به ارائه الگویی جهت آموزش سواد مالی در ایران می‌پردازد. این پژوهش از حیث پارادایم های غالب پژوهش، در گروه تفسیری قرار می‌گیرد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژ...

متن کامل

طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

هدف از این پژوهش بهره­گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه­ای است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع کاربردی، روش انجام آن توصیفی – پیمایشی و روش جمع‌آوری داده‌ها در آن به‌صورت کتابخانه‌ای – میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بود و با به‌کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از مصاحبه­های نیمه ساختاریافته به‌عنوان ابزار ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  93- 110

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023