طراحی و تبیین مدل ریاضی سنجش تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر عملگرهای مالی: مطالعه موردی شرکت سیمان هگمتانه

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است ابتدا نظام مدیریت کیفیت تشریح شده سپس تصویر روشنی از رابطه بین اجرای مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو با عملگرهای مالی به‎خصوص هزینه ضایعات، بهای تمام شده، درآمد فروش و نرخ بازده سرمایه‌گذاری ارائه شود. به‌منظور سنجش تأثیر واقعی سیستم مدیریت کیفیت برمبنای ایزو 9001:2000 بر عملگرهای مالی از یک مدل ریاضی کارآمد استفاده شده است. بدین منظور مدل مدل رگرسیونی با متغیر اندیکاتور طراحی و با استفاده از آن اثر استقرار سیستم بر عملگرهای مالی مورد سنجش قرار گرفت. به‎منظور طراحی مدل شرکت سیمان هگمتانه به‌صورت موردی، بررسی شده است. همچنین به‌منظور آزمایش مدل از آزمون‌های ناپارامتریک دوجمله‌ای و فریدمن استفاده شده است، در این زمینه به‌منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و نمونه‌ای به حجم 95 نفر از کارکنان مرتبط و آشنا با سیستم مدیریت انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است. نتایج بررسی مدل و آزمون فرضیه‌ها به شیوه ترکیبی نشان داد، در این شرکت استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو موجب افزایش درآمد فروش، کاهش نسبت هزینه ضایعات به قیمت تمام شده و کاهش نسبت قیمت تمام شده به درآمد فروش شده و درنرخ بازده سرمایه‎گذاری تأثیر چندانی نگذاشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت سیمان شرق)

Introduction: Air health is an important environmental issue which has been endangered in recent years due to application of advanced technologies used for improving the financial welfare and relative prosperity of humans. Making use of pollution control systems and refinement methods are some general ways to control environmental pollution. Since several different techniques of control, each w...

متن کامل

طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی

خرد سازمانی ، نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و به کارگیری دانش مناسب در یک موقعیت خاص را بیان می کند، بلکه توانایی جمع‌آوری، یکی کردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را نیز در بر دارد. هدف تحقیق حاضر طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی و شناسایی مؤلفه های مهم سنجش خرد سازمانی در سازمانی های آموزشی در کشور یمن می باشد. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی بوده و به صورت مقطع...

متن کامل

تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

امروزه مدیریت روابط با ذینفعان نقش مهمی را در بهبود عملکرد و رشد و توسعه پایدار شرکت‌ها ایفا می‌کند. منظور از مدیریت ذینفعان، ایجاد تعادل بین منافع گروه‌های ذینفع می‌باشد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت است. برای اندازه‌گیری مدیریت ذینفعان، جریانهای نقد پرداختی به هر یک از گروه‌های ذینفع به‌عنوان معیاری برای تأمین منافع آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررس...

متن کامل

طراحی مدل ریاضی گسترش مشخصه های کیفیت با رویکرد فازی (مورد مطالعه شرکت سیمان لارستان)

امروزه، رقابت جهانی به دلیل تغییرات سریع تکنولوژیکی و ازدیاد و تنوع محصولات، افزایش سریعی پیدا نموده است. این امر باعث تاکید بر نقش بهبود مستمر عملکرد به عنوان یک نیاز رقابتی و استراتژیک در بسیاری از سازمانها در سراسر دنیا شده است. عملکرد محصول در بهبود کیفیت در گرو بهبود مشخصه های مهندسی و نیازهای فنی آن است و لازمه بهبود نیازهای فنی، درک صحیح ازخواسته های مشتریان وشناسایی نیازهای فنی مرتبط با...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 7

صفحات  133- 152

تاریخ انتشار 2011-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023