عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش

نویسندگان

  • مرجان واحدی
  • هوشنگ ایروانی
چکیده

فعالیت‌های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی ، با خطرات و عدم قطعیت بیشتری مواجه هستند. بیمه محصولات کشاورزی به ویژه محصول راهبردی گندم به عنوان یک سیاست حمایتی معرفی شده است. مسئله عمده این پژوهش این بوده است که پذیرش بیمه گندم توسط گندمکاران در وضعیت مطلوبی نمی‌باشد. جهت شناخت ریشه‌های این مسئله در شهرستان تفرش واقع در استان مرکزی اقدام به پژوهش گردیده است. اهداف کلی پژوهش شامل شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندم بوده است. نوع پژوهش توصیفی_همبستگی است و جامعه آماری کلیه گندمکاران شهرستان تفرش بوده‌اند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب بوده و دو گروه گندمکاران پذیرنده (نفر120=n) و گندمکاران نپذیرنده (نفر120=n) انتخاب گردیدند. پاسخ‌های مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه که به صورت مجزا برای دو گروه از پاسخگویان (پذیرندگان و نپذیرندگان) طراحی شده بود گردآوری شد. ضریب کرونباخ آلفا برای تعیین پایایی هر یک از پرسشنامه‌ها محاسبه گردید که برابر با 84/0 و 81/0 به دست آمد و مطلوب تشخیص داده شد. روایی پرسشنامه‌ها از سوی جمعی از کارشناسان ترویج، اساتید و پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که 6 متغیر سواد، دریافت غرامت ، دریافت وام ، آگاهی از بیمه ، ارتباط با مروج و اندازه زمین گندمکاران تأثیر معنی داری را بر پذیرش بیمه گندم دارا بوده‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه ی گندم در شهرستان تفرش

فعالیت های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی ، با خطرات و عدم قطعیت بیشتری مواجه هستند. بیمه محصولات کشاورزی به ویژه محصول راهبردی گندم به عنوان یک سیاست حمایتی معرفی شده است. مسئله عمده این پژوهش این بوده است که پذیرش بیمه گندم توسط گندمکاران در وضعیت مطلوبی نمی باشد. جهت شناخت ریشه های این مسئله در شهرستان تفرش واقع در استان مرکزی اقدام به پژوهش گردیده است. اهداف کلی پژوهش شامل شنا...

متن کامل

عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گندم در شهرستان گرگان

پایداری در نظام‌های کشت گندم به مؤلفه‌های متعددی بستگی دارد. پژوهش‌ حاضر با هدف شناخت و تحلیل مؤلفه‌های پایداری نظام کشت گندم در شهرستان گرگان انجام شد. جامعه آماری شامل کشاورزان گندمکار گرگان بود. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه­ها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و در نهایت 190 پرسشنامه تکمیل گردید. روایی پرسشنامه‌ از طریق صاحب‌نظران توسعه کشاورزی تأیید و پایایی گویه‌های پرسشنامه...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان

بیمة محصولات کشاورزی به عنوان کارآمدترین ابزار حمایتی دولت بیشترین قابلیت‌ها را برای مقابله با خطرها دارد و یکی از مناسب‌ترین سازوکارها برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. از این رو، در این پژوهش عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان بررسی شده است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- همبستگی است و در قالب طرح‌های غیر آزمایشی طبقه‌بندی می‌شود. اطلاعات مورد نیاز تحقی...

متن کامل

عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم پذیرش ریز‏غده بذری سیب ‏زمینی در شهرستان اردبیل

یکی از مشکلات تولید سیب‌زمینی، هزینه تولید غده‌های بذری است، به طوری‌که 50-30 درصد هزینه تولید را شامل می‌ شود. سامانه‌ های تولید ریزغده بذری به دلیل کارآمدی و تولید بذور ارزان، جایگاه مهمی در جهان یافته است. تحقیق، حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بذر ریزغده سیب‌زمینی توسط سیب‌زمینی‌کاران شهرستان اردبیل و به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، سیب ز...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان

بیمة محصولات کشاورزی به عنوان کارآمدترین ابزار حمایتی دولت بیشترین قابلیت ها را برای مقابله با خطرها دارد و یکی از مناسب ترین سازوکارها برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شمار می رود. از این رو، در این پژوهش عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان بررسی شده است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- همبستگی است و در قالب طرح های غیر آزمایشی طبقه بندی می شود. اطلاعات مورد نیاز تحقی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023