عوامل موثر بر آلودگی هوا در استان های ایران با تاکید بر سرمایه اجتماعی

نویسندگان

  • عبدالنظام جعفری دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
  • مجید مداح دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
چکیده

زمینه و هدف :عوامل متعددی بر آلودگی هوا تاثیر دارند. در این بین متغیرهای غیراقتصادی از جمله سرمایه اجتماعی نیز می­توانند نقش مهمی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشند. در این مطالعه سعی شده است میزان اثرگذاری عوامل مختلف بر میزان انتشار دی اکسید کربن در استان­های ایران بررسی و مقایسه گردد. روش بررسی : در این مطالعه انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی هوا در نظر گرفته می شود. در این راستا، با استفاده از روش داده­های پانل برای داده های سال­های 1385 تا 1393 در استان­های ایران، به بررسی عوامل موثر بر انتشار دی­اکسید­کربن می­پردازیم. با استفاده از چارچوب مدل داده­های پانل، ابتدا از آزمون­های مرتبط برای تعیین استفاده از روش اثرات یا تصادفی بهره­گیری می­شود. پس از تعیین دقیق روش مورد استفاده، متغیرهای استاندارد شده در مدل وارد می­شوند و بررسی در مورد میزان تاثیر آن بر انتشار دی­اکسید­کربن انجام می­گیرد. شایان ذکر است که متغیر سرمایه اجتماعی به صورت ترکیبی استخراج و به همراه متغیر جمعیت، ارزش افزوده، نرخ اشتغال و بهره­وری نیز در مدل مورد استفاده قرار می­گیرد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل  نشان می­دهد متغیرهای جمعیت، ارزش افزوده و نرخ اشتغال به ترتیب دارای بیشترین اثر مثبت (افزایشی) بر انتشار دی اکسید کربن هستند. هم­چنین بهره­وری نیروی­کار و سرمایه اجتماعیدارای بیشترین اثر منفی(کاهشی)بر انتشار دی­اکسید­کربن در سطح استان­های کشور می­باشند. سرمایه اجتماعی با ضریب (082/0-) رابطه غیرمستقیم و معنی­دار با آلودگی هوا دارد که این یافته به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر کاهنده آلودگی هوا در کشور اشاره دارد. نتیجه گیری: میزان اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر میزان انتشار دی­اکسید­کربن در استان­های ایران در مقایسه با سایر متغیرهای به کار­رفته در مدل کم­تر است. لذا به منظور کاهش مشکل آلودگی هوا، بالابردن آگاهی عمومی شهروندان در ارتباط با چگونگی حفظ محیط­زیست و هم­چنین به کارگیری تکنولوژی کاراتر توصیه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ ای

به وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را برای انسان و محیط زیست زیان آور نماید، آلودگی هوا گفته می‌شود. از مهم‌ترین آلوده کننده‌های هوا، دی اکسید کربن می‌باشد. که منجر به تغییر آب و هوا و گرمایش کره زمین شده است . از این رو به آلودگی فرامرزی معروف است . این گاز در میان انواع دیگر گازها، سهم بالایی را در ایجاد آلودگی هوا...

متن کامل

سنجش عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی : محلات شهرنورآباد دلفان)

احساس امنیت اجتماعی یک فرآورده رسمی و قانونی نیست و بیشتر از فعل و انفعالات اجتماعی نشات می گیرد. بکی از نتایج ارزشمند زندگی جمعی سرمایه اجتماعی است،  که تاثیر قوی بر تحقق احساس امنیت دارد. اما سرمایه اجتماعی خودش از مولفه های متفاوت تشکیل شده است واثرات متفاوت نیز بر احساس امنیت دارند،  به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در محلات شهر نورآباد دلفان پر...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان

دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری همزمان، اطلاق می­شود. برای دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی دفاعی-صنعتی بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی (پژوهش­های کمی و کیفی)، استفاده شد. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه­ای...

متن کامل

عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به‌‌منظور جلب رضایت سرمایه‌گذاران خود به آن دست یابد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی با استفاده از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس بر کاهش هزینه سرمایه می­باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که 69 شرکت به‌عنوان نمونه طی سال­های 1381 تا 1389 انتخاب و برای تجزیه‌و...

متن کامل

عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در ایران با تاکید بر درآمدهای نفتی

در بررسی روند تحولات نظریات مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عامل تعیین کننده رشد معرفی شدهاند. اما به دلیل ناکافی بودن موارد یادشده در توضیح دادن تفاوت در رشد اقتصادی کشورهای مختلف، سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عواملی که دارای تاثیر قابل توجه بر رشد اقتصادی است، در سالهای اخیر در ادبیات اقتصادی وارد شده است. از سوی دیگر، یکی از عوامل اثر گذار بر روند...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره شماره 4(پیاپی16)

صفحات  63- 75

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022