× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

فراوانی درد مزمن لگنی در زنان شاغل در دو مرکز درمانی شهر تهران

نویسندگان

  • دهقان منشادی, فریده
  • فروتن, مژگان
  • قنبری, زینت
  • مشتاقی, زهرا
  • کوهپایه‌زاده, جلیل

چکیده

Background: Chronic Pelvic Pain (CPP), a common health problem in women, characterized by lower abdominal pain that has lasted at least for six months. Although, it's annual prevalence estimated 3.8 to 49%, there is no data in Iranian society. This study was aimed at gathering comprehensive and reliable data regarding the prevalence of CPP in female employees at two university hospitals in Tehran in 2006-2007. Methods: A cross-Sectional study was conducted to determine the CPP prevalence on 303 volunteer females aged 19-63(34.7±9.2) years, working in two university hospitals, Tehran. A designed questionnaire with four parts containing questions regarding demographic information, gynecological, urinary and gastrointestinal symptoms was used. The ethical committee of the Shaheed Beheshti Medical University approved the study. Results: The prevalence of present pelvic pain unrelated to menstrual cycle was 22.3% and totally 10.2% subjects suffered from CPP during the last 6-12 months. Our data showed a significant difference in prevalence of CPP between women with and without vaginal delivery (37% VS. 24 P=0.036%). There was a significant relationship between incomplete and hard defecation and occurrence of CPP (p<0.001). The prevalence of LBP & PPD in women with CPP was higher than women with no CPP (p<0.001). Conclusions: Regarding to the prevalence of CPP and its relationship with gynecological, urinary, musculoskeletal and gastrointestinal factors, we emphasize on a multidisciplinary approach for management of CPP, also recommend performing further community-based epidemiological studies.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Objective: Chronic Pelvic Pain (CPP), a common health problem in women, characterized by any lower abdominal pain that lasted at least six months or more, with no relation to pregnancy, menstruation and intercourse. The pain can affects on activities of daily living negatively and lead to medical or even surgical treatment. According to our knowledge, there are limited studies related to CPP in...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

زمینه و هدف: کمردرد یکی از مهم‌ترین معضلات بهداشتی و از عمده‌ترین دلایل ناتوانی افراد در اکثر کشورها بوده و به مرحلۀ همه‌گیری رسیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر درد، ناتوانی، تعادل ایستا و عملکرد عضلات تنه و کمربند لگنی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن است. مواد و روش‌ها: آزمودنی‌های این پژوهش از میان زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ارتوپدی شهر همدا...

مقدمه: سلامت روان پرستاران در کیفیت ارائه خدمات به بیماران موثر است و فرسودگی شغلی از شایع­ترین مشکلات این حوزه می­باشد. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه سلامت روان و فرسودگی شغلی در دو بیمارستان شفا و حشمت رشت انجام شد. روش­ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی 183 پرستار بیمارستان­های روانپزشکی شفا و قلب حشمت رشت به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار سنجش پرسشنامه دموگرافیک، سلامت ...