فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

نویسندگان

  • ستار پروین دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

طرح مساله: موضوع مسایل اجتماعی در دو دهه اخیر در محافل علمی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در این راستاشناخت آن نیازمند تعمق و همفکری صاحبنظران می باشد ، فرا تحلیل مطالعات انجام شده می تواند به شناخت مسایلاجتماعی در ایران یاری رساند.روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع فرا تحلیل می باشد. این روش به معنای تحلیل تحلیل ها است و مهمترینروش برای خلاصه سازی تحقیقات گذشته است.یافته ها: مساله اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مهمترین مساله حال حاضر در جامعه ایران است و رویکردبی سازمانی اجتماعی مهمترین رویکرد نظری است که محققان از آن برای تبیین مسایل اجتماعی ایران استفاده کرده اندنتایج: با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن مسایل اجتماعی ایران،شناخت این حوزه نیازمند همفکری و هم پژوهیمحققان است و رویکرد نظری بی سازمانی اجتماعی از نظر نویسندگان مقالات تحلیل شده، رویکرد مناسبی برای شناختو تبین مسایل اجتماعی در ایران است همچنین توصیفی و غیرتبیینی بودن و بی توجهی به مبانی و مباحث نظری، بیتوجهی به فعالیت های پژوهشی میدانی و تجربی و ارائه راهکارهای غیر عملی از مهمترین ویژگیهای مقالات مورد مطالعهمی باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طلاق در ایران

بررسی مساله طلاق و عوامل موثر بر آن از جمله موضوعاتی است که در دهه های اخیر اندیشمندان اجتماعی را بسیار به خود مشغول داشته است. طلاق در ابعاد گوناگون تاثیر فزاینده ای بر زندگی انسان ها می گذارد. این مقاله با استفاده از مرور سیستماتیک، 19 پژوهش صورت گرفته در حوزه طلاق در بازه زمانی( 1395- 1381) را انتخاب و مورد فرا تحلیل قرار داده است. مقاله به دو بخش اصلی تقسیم شده است. در بخش اول به ارزیابی رو...

متن کامل

فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی در ایران

مهمترین هدف فراتحلیل حاضر ، ترکیب و انباشت نتایج و راهکارهای علمی و کاربردی مطالعات انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی ایران است. دراین فرایند پژوهشی، یافته های حاصل از 36 پروژه و پایان نامه تحصیلی که به بررسی مهمترین مسائل اجتماعی پیش روی جامعه ایرانی از جمله بیکاری، فقر، خشـونت، مسکن، اعتیاد، سـرقت، طلاق، نابرابری، فساد اقتصادی و ... پرداخته اند ، مـورد طبقه بندی و فراتحلیل قرار گرفته است. هـر پ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 4

صفحات  135- 151

تاریخ انتشار 2009-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023