ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت (نقد فرهنگی داستان "مدل" نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان)

نویسنده

چکیده مقاله:

) نقد فمینیستی در مطالعات فرهنگی از حمله با این ویژگی  منحصر  به فرد از سایر ﺷﻴﻮه ﻣﻲ ﻫﺎی ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ﻣﺪرن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  می ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و رواج اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ کهِ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی حقوق مدنی آنها با مردان، نه فقط  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﮔﻴﺮی ﺣﺮﻛﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖ رأی دادن و ﺑﺮﺧﻮرداری از دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ در ازای ﻛﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ درﺑﺎرة  ِ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻚ  ﻛ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻨﺪ .ازاﻳﻦ رو  ادﺑﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن نابرابر اجتماعی به منزله ارکان اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ، از اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در دﻫﻪ   1970ﻫﺎی ﺷﻴﻮه 1980 و ﺗﻮأم ﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از   ﻫﺎی ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ )ﺑﻪ ﭘﺴﺎ ِ وﻳﮋه ﺳﺎ ﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ و رواﻧﻜﺎویﻻﻛﺎﻧﻲ .( از راه اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ، ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻮﻋﻲ در ﻧﻘﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻛﺜﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ِﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ِ ﭘﺮدازان  «ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ»  ﻳﮕﺎﻧﺔ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ، دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻫﻴﺎﻓﺖ رﻫﻴﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد . ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺲ از ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺎﻟﻮده در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ  ﻫﺎی ﻧﻘﺪ  «ﻣﺪل»  ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن، داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه ِﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﻤﻴﻦ داﻧﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ و ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ درﺑﺎرة اﻳﻤﺎژﻫﺎی زﻧﺎن در آﺛﺎر ادﺑﻲ ﻣﻲ  ﭘﺮدازﻳﻢ و در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ  ﻫﺎ، ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎی ﻣﻲ دﻳﮕﺮی از ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن از ﺳﻴﻤﻴﻦ داﻧﺸﻮر اراﺋﻪ  ﮔﺮدد . ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﻳﻦ ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎ، ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﻮر از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺎن در اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻫ ﻛﻨﺪ و اﻳﻨ ﻢ  ﻜﻪ داﺳﺘﺎن او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پایان ناپذیری شخصیّت در داستان پایانی سیمین دانشور

  داستان«متبرک باد خلیفه بودن انسان بر زمین، متبرک باد» آخرین داستان، از آخرین مجموعه، یعنی کتاب «انتخاب»از سیمین دانشور است؛ داستانی است که شخصیّت اصلی در مواجهه با مرگ، با ایجاد نشانگان مضمونی از سوی نویسنده در حالتی از شهود و اشراق، به باوری از پایان­ناپذیری خویش و استمرار در درون و هزارة بعد در پیکرة دیگر دست می­یابد و هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شگرد دانشور در چگونگی ترسیم پایان­ناپذیری شخص...

متن کامل

تحلیل نظریه بینامتنیت در داستان مار و مرد سیمین دانشور

ادبیات موجودیتی زنده و پویا دارد و در مسیر پویش خود ناگزیر از اقتباس، ترکیب، تأثیر، تأثر و بازآفرینی است. بنابراین آثار ادبی با هم تعامل دارند و ناگزیر آفرینش هر متنی با تکیه بر میراث ادبی و متون قبل از آن، صورت می‌گیرد. کمتر اثری را می‌توان یافت که با متون دیگر ارتباط و یا حداقل نظری به آنها نداشته باشد. شعرا و نویسندگان، خود به این نکته اذعان داشته‌اند که مضامین و موضوعات گفتنی، قبل از ایشان ...

متن کامل

تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور

«شهری چون بهشت»  داستان کوتاهی از یک مجموعه داستان با همین عنوان به قلم سیمین دانشور است. در این مقاله سعی نگارندگان براین امر استوار است که با بهره جستن از نظریه های بزرگان ساختارگرا و روایت شناسی چون ولادیمیرپروپ[1]، تزوتان تودورف[2] ، ژرار ژنت[3]  و نورتراپ فرای[4]  که بر بعد روایی متون ادبی متمرکز است ، با رویکرد نقد ساختارگرایانه  به تجزیه وتحلیل این داستان  کوتاه بپردازد. بنابراین  در این...

متن کامل

تحلیل گفتمان انتقادی داستان های جلال آل‌احمد و سیمین دانشور

چگونگی بازنمایی کلیشه های جنسیتی در عرصه ادبیات یکی از مهمترین مباحث تحلیل انتقادی متون ادبی است. در این میان داستانها با انعکاس هنجارها و ارزش های جامعه نقش بسزایی در بازتولید گفتمان های جنسیتی ایفا می کنند. نقد متون ادبی از چنین منظری به روشن نمودن نقش زبان در تحکیم روابط سلطه و قدرت در سطح جامعه کمک شایانی می کند. پژوهش حاضر با نگاهی انتقادی و با تحلیل محتوای هشت داستان از مجموعه آتش خاموش ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 11

صفحات  1- 18

تاریخ انتشار 2008-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023