مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

  • احمد فلاحی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، آزمون مدل اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد. جهت انجام پژوهش، 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده و در آن شرکت نمودند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی (با اصلاحاتی جزئی) از نکویی برازش برخوردار می‌باشد و حمایت از لیگ برتر فوتبال موجب افزایش آگاهی از محصول، بهبود وجهۀ حامی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تمایل به خرید از حامی می‌شود. همچنین، آگاهی از حامی، وجهۀ حامی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سازگاری، تأثیر مثبتی بر تمایل به خرید از حامی دارد؛ اما تأثیر رفتار منفی و بازاریابی کمین بر تمایل به خرید از حامی منفی می‌باشد. به‌طور‌کلی، می‌توان گفت که حمایت از لیگ برتر فوتبال، تأثیر مثبتی بر نگرش جامعۀ هدف نسبت به حامی دارد و از اثربخشی برخوردار می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟

حمایت یکی از مهم­ترین منابع درآمدی باشگاه­ها و یکی از بهترین شیوه­های ترویج برای شرکت­های حامی است، اما امروزه، بازاریابی کمین به­عنوان خطری برای حمایت مطرح است. این پژوهش که با هدف بررسی اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران و نقش بازاریابی کمین بر آن انجام گردید، از نوع مطالعات توصیفی ـ پیمایشی می­باشد. تعداد 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر فوتبال به­صورت طبقه­ای تصادفی به­عنوان نمونه انتخاب ش...

متن کامل

انگیزه‌های حمایت هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران

رقابت‌های فوتبال در ایران هر هفته گروه زیادی از هواداران را به ورزشگاه‌ها و محل برگزاری مسابقات می‌کشاند؛ از این‌رو هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسۀ خرده‌مقیاس‌های انگیزۀ حمایتی هواداران لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعۀ آماری را کلیۀ هواداران فوتبال لیگ برتر تشکیل می‌دادند که به‌علت محدودیت تحقیق از میان 18 تیم لیگ برتر و بر اساس توزیع منطقه‌ی جغراف...

متن کامل

حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟

حمایت یکی از مهم­ترین منابع درآمدی باشگاه­ها و یکی از بهترین شیوه­های ترویج برای شرکت­های حامی است، اما امروزه، بازاریابی کمین به­عنوان خطری برای حمایت مطرح است. این پژوهش که با هدف بررسی اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران و نقش بازاریابی کمین بر آن انجام گردید، از نوع مطالعات توصیفی ـ پیمایشی می­باشد. تعداد 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر فوتبال به­صورت طبقه­ای تصادفی به­عنوان نمونه انتخاب ش...

متن کامل

ارائة مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه‌ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

درآمدهای رسانه‌ای یکی از چهار دسته درآمدهای صنعت فوتبال هستند که در اغلب موارد بیشترین درآمدها را نیز ایجاد می‌کنند. این درآمدها علاوه‌بر شهرت تیم‌ها و جذابیت فنی مسابقه‌ها، تحت‌تأثیر ارزش اقتصادی بازیکنان که به‌واسطة رسانه‌ها ایجاد می‌شود نیز قرار دارند که از آن با عنوان «ارزش رسانه‌ای» یاد می‌شود. با توجه به اهمیت ارزش رسانه‌ای بازیکنان در درآمدهای اقتصادی باشگاه‌ها و نبود ابزار برای ...

متن کامل

ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

ایجاد هم‌هویتی هوادار-تیم می‌تواند زمینه ساز توسعه برند تیم‌های ورزشی و تقویت پایگاه هواداری و اقتصادی تیم‌های ورزشی باشد. هدف از تحقیق حاضر ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم‌هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و کاربردی بوده و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های استاندارد شده تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویتِ باتاچاریا و سن (20...

متن کامل

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده‌ است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 41

صفحات  37- 60

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023