مدل برنامه ریزی خطی فازی برای بهینه سازی الگوی کشت در حوضه ی زرینه رود

نویسندگان

  • عباس روزبهانی استادیار /گروه مهندسی آبیاری زهکشی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان.
  • مژگان اسعدی مهربانی کارشناس ارشد/مهندسی منابع آب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب بوده و عدم‌قطعیت از جمله مسائل اجتناب‌ناپذیر در مدیریت آب در این بخش است. لذا در مطالعه‌ی حاضر، به‌منظور بهینه‌سازی الگوی کشت در حوضه زرینه‌رود با هدف حداکثرسازیِ سود خالص کشاورزی و با درنظرگیریِ عدم‌قطعیت‌های موجود، از برنامه‌ریزیِ خطیِ تماماً فازی و با دو روشِ حل متفاوت، استفاده شده است. عدم‌قطعیت‌های موجود در تدوین بهینه‌ترین الگوی کشت، با استفاده از روش فازی لحاظ گردیده است و همچنین به‌منظور در نظرگرفتن عدم‌قطعیت‌های ناشی از محدودیتِ مقدار آب دردسترس، سه وضعیت هیدرولوژیکی حداقل، متوسط و حداکثر مقادیر در بهینه‌سازی فازی در نظر گرفته ‌شد. نتایجِ حاصل از اجرای بهینه‌سازیِ تماماً فازی، حاکی از افزایشِ سود خالص به میزان 53/2 درصد نسبت به بهینه‌سازیِ قطعی و افزایشی معادل 34/36 درصد نسبت به الگوی کشت فعلی از طریق کاهش سطوح زیرکشت محصولاتِ با سود خالص کم و افزایش سطح زیرکشت محصولاتِ با درآمد بالا می‌باشد. همچنین استفاده از برنامه‌ریزیِ خطیِ تماماً فازی منجر به صرفه‌جویی بیش‌تری در مصرف آب به میزان 22/88 درصد می‌گردد. درنظرگیری باندهای عدم‌قطعیت 10 و 20 درصدی درخصوص برخی از پارامترهای مدل بهینه‌سازی، به‌ترتیب منجر به ایجاد صرفه‌جوئی بیش‌تر در مصرف آب و حصول سود خالص بیش‌تر از کشت محصولات الگوی کشت می‌گردند. بدین ترتیب، بهینه سازی الگوی کشت با درنظرگیری عدم‌قطعیت‌های حاکم، به‌کمک روش فازی امکان برنامه‌ریزی بهینه‌تر آب کشاورزی را فراهم می‌سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان

از ویژگی های شاخص داده های فعالیت های کشاورزی، دقیق نبودن آن هاست، بنابراین استفاده از روش های مبتنی بر منطق فازی در برنامه ریزی تولید می تواند مناسب باشد. در این مطالعه روش برنامه ریزی امکان به عنوان یکی از روش های مبتنی بر منطق فازی مورد استفاده قرار گرفت. افزون بر این برنامه ریزی فازی و قطعی نیز در قالب برنامه ریزی ریاضی چندهدفی مورد استفاده قرار گرفت. داده های استفاده شده نیز از میان 100 به...

متن کامل

مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه

فرایند بهینه سازی پرتفولیو، از دهه ی 1950 با بیان مفهوم تنوع بخشی و ارائه مدل میانگین – واریانس مارکویتز، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. تلاش گسترده ی نظریه پردازان مالی در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفولیو، آنان را به سوی مدل های چند معیاره بویژه آرمانی کشانده است. در سال 1965 پروفسور عسگر لطفی زاده اساس ریاضیات کلاسیک را با بیان تئوری مجموعه های فازی متحول ساخت. وی معانی زبان طبیعی و اب...

متن کامل

کاربرد مدل برنامه ریزی خطی چند شاخصه فازی در تعیین الگوی بهینه کشت ارقام برنج در شالیزارهای بابلسر

در این نوشتار به شاخص های کمی و کیفی مهم و پایه ای در تعیین الگوی کشت ارقام برنج خزر، بینام و طارم و  10 شاخص از سنجه های مهم دیگر در زراعت برنج توجه شده است.  برای این منظور از نظر و تجربه کشاورزان و خبرگان این بخش استفاده شده است.  این شاخص ها از راه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بهره گیری از مدل تحلیل توسعه ای چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، وزن دار شدند. وزن های اول...

متن کامل

الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

برنامه ریزی » را تصور و طراحی وضعیت مطلوب و پیش بینی کردن راه ها و وسایلی که نیل به آن را میسر سازد تعریف کرده اند، اما برنامه ریزی برای برنامه سازی در تلویزیون فرآیندی دشوار و تخصصی است. در این شرایط، در اختیار داشتن الگوی علمی و عملیبرای برنامه ریزی ضروری است. در این تحقیق به این سوال پاسخ داده شده است که برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیونباید دارای چه وی ژگی هایی باشد. جامعه پژوهش...

متن کامل

مدل برنامه ریزی خطی فازی برای ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم بهینه

درتصمیم¬گیری بهمنظورسرمایه¬گذاری، دوعاملازاهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه-گذاری می¬باشد. ایندوعاملریسک و بازده هستند. امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است. تاکنون معیار¬های مختلفی برای تعیین ریسک پرتفوی معرفی شده است بتای نامطلوب یکی از معیارهای ریسک نامطلوب می باشد، این معیار تغییر پذیری بازده شرکت نسبت به بازده بازار را تنها در دوره ه...

متن کامل

تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان

از ویژگی های شاخص داده های فعالیت های کشاورزی، دقیق نبودن آن هاست، بنابراین استفاده از روش های مبتنی بر منطق فازی در برنامه ریزی تولید می تواند مناسب باشد. در این مطالعه روش برنامه ریزی امکان به عنوان یکی از روش های مبتنی بر منطق فازی مورد استفاده قرار گرفت. افزون بر این برنامه ریزی فازی و قطعی نیز در قالب برنامه ریزی ریاضی چندهدفی مورد استفاده قرار گرفت. داده های استفاده شده نیز از میان 100 به...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 1

صفحات  13- 24

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023