× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مدل بهینه سازی مکانیابی تخصیص تسهیلات قابل اطمینان تحت - ریسک اختلال در تسهیلات

نویسندگان

  • شیما زنگنه کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در مدل های کلاسیک مکانیابی تسهیلات به طور ضمنی فرض می شود که تسهیلات انتخاب شده همواره طبقبرنامه کار خواهند کرد، در حالی که، در دنیای واقعی تسهیلات همواره در معرض ریسک اختلال هستند وگاهی این اختلالات اثر بلند مدت روی شبکه زنجیره تأمین گذاشته و آن را با بحران مواجه می کند. در اینمقاله، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط جهت تعیین نحوه خدمت رسانی به مشتریان در زمان اختلالمراکز توزیع در یک زنجیره تأمین دو سطحی شامل توزیع کنندگان و مشتریان ارائه شده است. این مدلمکان هایی را برای توزیع کننده ها انتخاب می کند که علاوه بر حداقل نمودن هزینه های معمول زنجیره تأمین،هزینه های حمل و نقل بعد از مختل شدن توزیع کننده ها نیز حداقل شوند. در واقع سعی می شود انتخاب محلتوزیع کنندگان با کم ترین هزینه و بیشترین قابلیت اطمینان صورت گرفته و ضمناً تخصیص مشتریان به آنهاانجام شود. با استفاده از رویکرد لاگرانژ مسأله آزاد سازی شده و به دو زیر مسئله تقسیم می شود. با بررسیشرایط بهینگی زیر مسئله ها، حل ابتکاری برای زیر مسأله اول و الگوریتم ژنتیک برای زیر مسأله دوم به منظورحل مسائل با ابعاد بزرگ استفاده شده است. در پایان، عملکرد و کارایی مدل و روش پیشنهادی در قالبمثال های عددی مورد بررسی قرار می گیرند .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

   از فعالیت‌های اصلی بسیاری از بانک‌های تجاری، اعطای تسهیلات می باشد و تسهیلات اغلب به عنوان یک دارایی عمده و مهمترین منبع کسب درآمد بانک‌ها به شمار می‌آیند و از سویی دیگر می‌توانند بیشترین منبع ریسک برای بانک‌ها باشند. دو بخش عمده از فعالیت‌های هر بانک کسب منابع و تخصیص منابع می‌باشد. میزان موفقیت و اثربخشی بانک‌ها، تا حد زیادی مرهون تخصیص بهینه منابع مالی آنها است. اهداف این تحقیق عبارت از ط...

در این رساله به مطالعه و بررسی چند رده از مسائل مکان یابی گسسته و پیوسته می پردازیم. تمام مسائل مورد بررسی از نظر پیچیدگی ان پی-سخت می باشند و لذا بهبود مدل ها و ارائه روش های کاراتر در حل این مسائل مورد توجه است. در ابتدا، دو مدل برای مساله مکان یابی سرویس دهنده چند منبعی با ظرفیت محدود در یک شبکه زنجیره تامین سه لایه ارایه کرده و سپس دو الگوریتم مبتنی بر کاهش لاگرانژی برای حل آن معرفی می کنیم...

مسأله مکانیابی بانک‌ها به فاکتورهای زیادی نیاز داشته و جزء مسایل NP-HARDطبقه‌بندی می‌شود. استفاده از روش‌های فراابتکاری برای حل مسایل NP-<stro...

از فعالیت های اصلی بسیاری از بانک های تجاری، اعطای تسهیلات می باشد و تسهیلات اغلب به عنوان یک دارایی عمده و مهمترین منبع کسب درآمد بانک ها به شمار می آیند و از سویی دیگر می توانند بیشترین منبع ریسک برای بانک ها باشند. دو بخش عمده از فعالیت های هر بانک کسب منابع و تخصیص منابع می باشد. میزان موفقیت و اثربخشی بانک ها، تا حد زیادی مرهون تخصیص بهینه منابع مالی آنها است. اهداف این تحقیق عبارت از طراح...

یکی از مهمترین وظایف بانک‌ها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. بانک‌ها نهاده سرمایه را در قالب تسهیلات بانکی ارائه می‌دهند و تلاش دارند حداکثر مطلوبییت را از این کار کسب نمایند. این پژوهش قصد دارد تا با طراحی یک الگوی تصمیم‌گیری که مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، برنامه‌ریزی ریاضی و منطق فازیست، مدیران و برنامه‌ریزان بانکی را در تخصی...

نگرانی‌های محیطی موجب جلب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شده است. امروزه سازمان‌ها دولتی و غیردولتی دریافته‌اند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیادی را در بردارد. از این رو سعی دارند علاوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامل بیرونی، مانند اثرات محیطی، مقبولیت خود را نزد مشتریان افزایش داده و سهم بیشتری از بازاررا کسب نمایند. در این پژوه...