مدل سازی سینتیکی تغییرات رنگ درخلال سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن

نویسندگان

  • امان محمد ضیایی فر استادیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • حبیب اله میرزایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • حسن صباغی دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • علیرضا صادقی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب ع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • مهدی کاشانی نژاد دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: گسترش رنگ طی سرخ کردن یک پدیده سطحی وابسته به دما و زمان فرآیند است و از نظر سلامتی اهمیت دارد. هدف این پژوهش توصیف رفتار تغییرات رنگ خلال سیب زمینی حین فرآیند به صورت یک مدل ریاضی در دماهای مختلف است.   ،145 مواد و روشها: خلالهای سیب زمینی آنزیم بری شده در یک سرخکن مجهز به ترمو کنترلر و حاوی روغن آفتابگردان در دماهای  در یک T ثانیه سرخ شدند. دمای سطحی محصول، با قرار دادن ترموکوپل نوع 240 و 180 ،120 ،60 درجه سانتیگراد به مدت 175 و 160 ) و زردی a)، قرمزی (L ثانیه طی فرآیند توسط دیتالاگر ثبت شد. پارامترهای رنگی روشنایی ( 2 میلیمتری زیر سطح خلال، با فاصله زمانی Matlab ) با دستگاه لاویباند بدست آمد و تغییرات آنها در برابر زمان روی مدل سینتیکی با نرمافزار b( برازش گردید. در 2009  نسخه ∆E نهایت دمای بحرانی تغییرات رنگ محصول طی سرخ کردن، با انجام آنالیز آماری شدت تغییرات رنگ تعادلی ( ) به صورت طرح کاملاً ∞ ، مشخص گردید. 19 نسخه SPSS% در نرم افزار 95تصادفی و انجام مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن، با سطح اطمینان یافتهها: نتایج این آزمایش نشان داد که بخش عمده تغییرات رنگ در مراحل ابتدایی فرآیند رخ میدهد. دماهای بالاتر موجب روشنایی ) بیشتر میشود. پارامتر زردی بیشتر، مطلوبیت رنگ خلال سیب زمینی را افزایش میدهد. b) بیشتر و زردی (a) کمتر، قرمزی (L( درجه سانتی160دمای ) معرفی گردد. P≤0/05 گراد میتواند به عنوان دمای بحرانی برای معنیدار شدن شدت تغییرات رنگ ( R 0/99 نتیجه گیری: سینتیک تغییرات رنگ پوسته خلال سیب زمینی از یک تابع نمایی افزایشی تبعیت میکند ( ). فرآیند دمای بالا و 2= زمان کوتاه میتواند جهت کنترل کیفیت رنگ و در نتیجه ایمنی محصول مناسب باشد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل سازی سینتیک از دست دادن رطوبت طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با مافوق صوت و خشک کردن

این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای مافوق‌صوت و خشک‌کردن بر محتوی رطوبتی، ضریب انتشار مؤثر رطوبت و انرژی فعال‌سازی قطعات سیب‌زمینی و همچنین، مدل‌سازی محتوی رطوبتی طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق انجام شد. بدین منظور، پیش‌تیمار مافوق‌صوت در دو سطح بسامد 28 و 40 کیلو‌هرتز و زمان 15 دقیقه و همچنین، پیش‌تیمار خشک‌کردن در دو زمان 8 و 15 دقیقه و دمای C°80 صورت گرفته و سپس سرخ‌کردن قطعات سیب‌زمینی در د...

متن کامل

مدل سازی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فراصوت و خشک کردن طی فرآیند سرخ کردن عمیق

چکیده این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر پیش­تیمارهای فراصوت و خشک­کردن بر دانسیته ظاهری قطعات سیب­زمینی و همچنین، مدل­سازی دانسیته ظاهری طی فرآیند سرخ­کردن عمیق انجام شد. بدین منظور، پیش­تیمار فراصوت در دو سطح فرکانس 28 و 40 کیلو­هرتز و زمان 15 دقیقه و همچنین، پیش­تیمار خشک­کردن در دو زمان 8 و 15 دقیقه و دمای c°80 صورت گرفته و سپس سرخ­کردن قطعات سیب­زمینی در دماهای 150، 170 و c°190 به مدت 60، 120، ...

متن کامل

سنجش دمای مرکز و تغییرات رنگ برش‌های پیاز در طی فرآیند سرخ کردن

مقدمه: سرخ کردن به‌عنوان قدیمی‌ترین روش آماده‌سازی مواد غذایی به‌طور وسیع در مقیاس خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گسترش رنگ طی فرآیند سرخ کردن یک پدیده سطحی وابسته به دما و زمان فرآیند است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات دمای مرکز، تغییرات مساحت سطح نمونه‌ها و توصیف رفتار تغییرات رنگ برش‌های پیاز حین فرآیند سرخ کردن به‌صورت یک مدل ریاضی در دماهای مختلف است. <strong...

متن کامل

بررسی تغییرات ویژگی های کیفی خلال سیب زمینی طی خشک کردن مقدماتی و پایان سرخ کردن

با توجه به مشکلات نگهداری، حمل ونقل، و نوسان فصلی قیمت سیب زمینی تازه، تولید فراورده های آمادۀ مصرف چون خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده اهمیت ویژه ای دارد. کیفیت خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده، اغلب برحسب ظاهر، رنگ، طعم، بافت، و میزان جذب روغن سنجیده می شود. از مراحل مهم در پیش فراوری این محصول، مرحلۀ خشک کردن مقدماتی است. این مرحله به دلیل آنکه جذب روغن را کاهش می دهد و خواص ارگانولپتیک محصول را با ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره زمستان 1395

صفحات  65- 76

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023