عنوان ژورنال

علوم غذایی و تغذیه
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :2008-0123
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آخرین شماره> پاییز 99 تاریخ انتشار 2020-09-22

شمارگان این ژورنال