مدیریت مسجد: تدوین الگوی شایستگی منابع انسانی

ثبت نشده
چکیده

یکی از نهادهایی که در عین عجین‌بودن با زندگی بسیاری از مسلمانان، موضوع مدیریت آن مورد کم‌توجهی قرار گرفته، مسجد است. تحقیق حاضر، با هدف شناسایی عناصر الگوی شایستگی منابع انسانی مسجد - که بخش ورودیِ سامانه‌ی مدیریت اثربخش مسجد را شکل می‌دهند - صورت گرفته است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم‌سازی عملی منفرد بوده و روش تحقیق نیز روش ترکیبی شامل مصاحبه اکتشافی، مشاهده و نظرسنجی از خبرگان به شیوه‌ی دلفی است. گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. در این پژوهش، ابعاد اصلی شایستگی منابع انسانی مسجد عبارتند از: شایستگی‌های امام مسجد، شایستگی‌های فعالان (کارگزاران) و شایستگی‌های نمازگزاران (مأمومین). برابر نظر خبرگان، مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل در موفقیت و اثربخشی جماعت، شایستگی‌های امام مسجد است و مؤلفه‌ی فضایل اخلاقی-رفتاری اوست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر اساسی الگوی مدیریت اثربخش مسجد انجام شده است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم‌سازی عملی منفرد بوده و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری تحقیق، بنیادی؛ فلسفه تحقیق، اثبات‌گرا؛ رویکردهای تحقیق، استقرائی؛ استراتژی تحقیق، پیمایشی (دلفی)؛ اهداف تحقیق، اکتشافی و نیز از نظر افق زمانی، مقطعی است. با طراحی پرسشن...

متن کامل

الگوی ممیزی وضعیت مدیریت راهبردی منابع انسانی

پژوهش حاضر تعیین وضعیت مدیریت منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران را به‌عنوان هدف اساسی دنبال نموده و در این راستا به شناسایی و تبیین مراحل تحول مدیریت سنتی منابع انسانی به مدیریت راهبردی منابع انسانی پرداخته است. نوع تحقیق از نظر هدف توصیفی و از لحاظ روش تحقیق با راهبردی پیمایشی انجام شده است و با استفاده از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته وضعیت مدیریت منابع انسانی را براساس نظرات جامعه‌ی آماری (1280=N) ...

متن کامل

تحلیل تاثیر شایستگی های مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد شایستگی انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

یکی از مشکلات اساسی در اجرای موفقیت آمیز پروژه ها ، نبود مدیران شایسته است. عدم توجه به شایستگی های مدیران در طول مراحل مختلف مدیریت پروژه های عمرانی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی پروژه در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. لذا شناسایی شایستگیهای کلیدی و مورد نیاز مدیران پروژه برای موفقیت در حوزه مدیریت منابع انسانی پروژه بسیارحائز اهمیت است. این تحقیق؛ بررسی و تحلیل نقش و تاثیر شایستگی‌های ...

متن کامل

تدوین الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صدا وسیما: یک مطالعه آمیخته

در این رساله به تدوین و اعتباریابی الگویی برای توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی برای سازمان صدا و سیما پرداخته شده. روش تحقیق از نوع آمیخته (ترکیبی) است و ابتدا بر اساس روش کیفی و مشخصاً بر مبنای روش کیفی گرندد تئوری یا GT و بر اساس نسخه سیستماتیک و با انجام مصاحبه با خبرگان موضوع، به استخراج مولفه ها و شاخص های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی پرداخته شده و در مرحله کمّی، با تدوین پرسشنامهء بر...

متن کامل

فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی

دنیای تدوین استراتژی های آموزش و منابع انسانی در کنار انواع مختلف ارائه شده ، همچنان نیازمند توجهی خاص برای اشاعه الگوهای بومی متناسب با صنایع مختلف میباشد. بررسی و مرور هدفمند تعاریف، چارچوبها و مدل های پیشین مرتبط، به منظور ارائه مدلی جامع و نظام مند برای طراحی راهبردهای مدیریت منابع انسانی هدف این تحقیق می باشد. دراین پژوهش، با رویکرد فراترکیب کیفی که یکی از انواع روشهای فرا مطالعه است، پس ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  55- 80

تاریخ انتشار 2010-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022