مروری بر جذب بیولوژیکی رنگزاها بوسیله قارچهای غیر زنده

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر آلودگی محیط زیست به عنوان یک مشکل و معضل جهانی مطرح می باشد .رنگزا ها از جمله خطرناک ترین گروه های ترکیبات شیمیایی یافت شده در پسابهای صنعتی بوده است. در این تحقیق برای حذف رنگزاها از میکروارگانیسم ها استفاده شده است از مهمترین میکروارگانیسم ها می توان قارچها را بیان کرد که خصوصیات آنها بررسی شده و از طریق مکانیسم جذب بیولوژیکی این آلاینده ها را از پسابهای مختلف حذف می کنند. عوامل مختلف در جذب بیولوژیکی نیز توضیح داده شده و برای بهینه کردن جذب بیولوژیکی از روش تثبیت سلولی استفاده گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جذب بیولوژیکی فلز Cu(II) توسط قارچ غیـر زنده Penicillium Camemberti: مطالعات ناپیوسته و بستر ثابت

زمینه و هدف :وجود فلزات سنگین در منابع آبی بیش ترین مشکلات را برای سلامتی انسانها و محیط زیست ایجاد می کند. استفاده از جذب سطحی توسط میکروارگانیسم ها از جمله روش هایی است که مزایای زیادی دارد و  برای این منظور میکروارگانیسم هایی نظیر قارچ ها، باکتریها و جلبکها مورد استفاده قرار میگیرند. مواد و روش ها: در این مطالعه از توده سلولی قارچ غیر زنده پنی سیلیوم کاممبرتی ((Penicillium camemberti  به عن...

متن کامل

افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذب

دراین مقاله ایده جدید گسترش جهت دار ناحیه جذب برای افزایش زمان بحرانی سیستم های غیر خطی ارایه می شود. برای محاسبه مقادیر بهینه پارامترهای کنترلی گسترش دهنده ناحیه جذب، از تئوری اندازه  استفاده کرده ایم. بوسیله این روش می توان مسئله بهینه سازی غیر خطی گسترش جهتدار ناحیه جذب را به یک مسئله بهینه سازی خطی با ساختار استاندارد تبدیل کرد. در این مقاله ابتدا راستای خروج مسیر حالت سیستم از حوزه جذب نقط...

متن کامل

بررسی جذب زیستی فلزهای سنگین روی و کبالت توسط قارچ غیر زنده PTCC 5270 Phanerochaet crysosperium

در این پژوهش جذب سطحی کاتیون‌های کبالت و روی توسط زیست توده غیر زنده PTCC5270 Phanerochaet crysosperium مورد بررسی قرار گرفت. برای به دست آوردن نقطه بهینه حذب، اثرهای تغییر pH، غلظت زیست توده، زمان تماس و دما در جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه های این پژوهش نشان داد بیشینه جذب فلز روی از محلول توسط بیومس در 7pH= و برای فلز کبالت در pH برابر با 4 رخ م...

متن کامل

جذب بیولوژیکی سرب و روی از محلول های آبی سنتتیک بوسیله پودر لجن تصفیه خانه فاضلاب اهواز

Introduction: Since the existing methods to remove the hazardous material are associated with problems, recently, the tendency is to use Biosorption methods by Low-cost adsorbents: this was investigated in our project. This study was conducted to investigate the adsorption of lead and zinc from aqueous solution by using powdered excess sludge (biosolid) from sludge drying beds of municipal wast...

متن کامل

بررسی توانایی جذب فلز کروم(vi)توسط سلول های زنده و غیر زنده جدایه kocuria sp.asb107

فلزات سنگین به دلیل سمیت برای محیط زیست، از آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگین سمی و قابل حل در آب می باشد. در این پژوهش، توانایی جذب فلز کروم شش ظرفیتی توسط سلول های زنده و غیر زنده باکتری kocuria asb107 که سویه مقاوم به پرتوهای رادیواکتیو می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در این تحقیق تاثیر ph، ج...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 4

صفحات  37- 46

تاریخ انتشار 2013-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021