مروری بر مفاهیم کسب وکار شبکه ای

نویسندگان

  • هادی رضایی وندچالی
چکیده مقاله:

در دهه‌ی اخیر شبکه‌های کسب‌و‌کار ارزش قابل توجهی را نصیب فعالان عرصه‌ی کسب‌و‌کار به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط کرده است. از این ‌رو شرکت‌های بسیاری با هدف توسعه‌ی کسب‌و‌کار خود در جهت ایجاد چنین شبکه‌هایی سرمایه‌گذاری فراوانی انجام داده‌اند. در واقع این امر سبب شده تا شرکت‌ها تعامل خود را با یکدیگر بیشتر کرده و از طریق حفظ شایستگی اصلی درون شرکت و تبادل اطلاعات، تجربه و منابع ارزشمند، برای خود و سایر شرکت‌های موجود در شبکه‌ مزیت رقابتی کسب کنند. اما با توجه به گستردگی و اهمیت این موضوع و مفید بودن آن‌ در کشور ما مطالعات اندکی پیرامون این موضوع صورت گرفته است. لذا این مقاله سعی‌کرده است تا با بررسی و تحلیل مفاهیم کلیدی کاربردی در شبکه‌های کسب‌و‌کار، زمینه‌ی لازم برای ورود صاحبان کسب‌و‌کار و محققین را به این حوزه فراهم کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان‌ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است. این مقاله استفاده از تئوری سازه شخصی و روش شناسی شبکه خزانه را بیان می‌نماید که روشی جدید برای استخراج فهم شناختی کارآفرینان از مدل کسب وکار می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. نخست با استفاده از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارآفرینان حوزه کسب وکارهای الکترو...

متن کامل

نقش شبکه سازی در حل مسائل راهبردی خوشه های کسب وکار طلا و توسعه اقتصاد منطقه ای

مسائل راهبردی خوشههای کسبوکار منتج از عملکرد ضعیف اکثر بنگاه های عضو خوشه در برخی از حلقه های زنجیره ارزش است، که منجر به کاهش ارزشافزوده خوشه میگردد. با عنایت به اینکه مسائل راهبردی خوشه مشکل مشترک بسیاری از بنگاههای فعال در خوشه است، بنابراین سرمایهگذاری هدفمند در جهت حل آنها باعث میشود ارزشافزوده جمعی بنگاهها افزایش یافته که در نتیجه آن زمینه توسعه پایدار اقتصاد منطقهای فراهم میآید. در پژوهش...

متن کامل

نگاهی به کتاب کسب وکار اجتماعی

کسب و کار اجتماعی: شیوۀ جدیدی از کسب وکار که منجر به تأمین نیازمندی های بشر در دنیای سرمایه داری خواهد شد.

متن کامل

همراستایی استراتژی‌های کسب وکار با استراتژی‌های مدیریت دانش

هدف از انجام این تحقیق ارائه الگویی جهت همراستایی استراتژی‌های کسب وکار با استراتژی های مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نطر ماهیت گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان رسمی و قراردادی شاغل به کار در شرکت‌های سایپا و پژوهشگاه نیرو در مجموع به تعداد800 نفر می‌باشد. با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 260 نفر بعنوان نمونه تعیین و به روش ت...

متن کامل

چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات یکی از توانمندسازهای مهم در کسب و کاراست. سهم فناوری اطلاعات در سازمان به خصوص در بخش طراحی، تامین و تولید غیر قابلانکار بوده و نیاز به بررسی و اندازه­گیری ارزش کسب و کار فناوریاطلاعات را دوچندان می­کند. این تحقیق با هدف تدوین چارچوب علمی جهت تعیین و سنجشارزش کسب و کار فناوری اطلاعات انجام گردید و تمرکز آن یافتن مبنای تئوریک جهتتبیین ارزش فناوری اطلاعات در کسب و کار و اندازه­گیری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره بهار 93 و زمستان 92

صفحات  86- 97

تاریخ انتشار 2014-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023