مشکلات ادراک و تولید آهنگ نزد زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در سطح A1

نویسندگان

چکیده مقاله:

آواشناسی که شامل نوای گفتار نیز می­باشد، با وجود تأکیدی که بر توانش برقراری ارتباط در آموزش زبان می‌شود، همواره در میان اهداف ثانویه قرار دارد. امروزه، اهداف یادگیری با گذشتن از مرز «چه گفتن»، به سمت «چگونه گفتن» در موقعیت‌های برقراری ارتباط سوق یافته‌اند. با این حال، این امر در میان مدرسان و زبان‌آموزان ایرانی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و تنها هدف ایشان در نوعی یاددهی/ یادگیری منحصراً زبانی خلاصه، و بدین ترتیب گویایی پیام تنها با درست قرار دادن اجزای زبانی میسر می‌شود. مسأله مطرح در این تحقیق، ادراک و تولید نوای گفتار است که بر پایه آهنگ زبان بنا شده است. به دنبال این امر، نویسندگان تحقیق حاضر در جستجوی نقاط مشکل‌ساز در ادراک و تولید آهنگ زبان فرانسه نزد زبان‌آموزان ایرانی این زبان در سطح A1 می‌باشند. به بیان دقیق‌تر و به منظور تعریف چارچوب تحقیق، بررسی مسأله مطرح با استناد به شش گزاره، شامل سه گزاره پرسشی و سه گزاره خبری، انجام شده است. مطالعات میدانی با هدف تعیین جایگاه آواشناسی، در قالب داده‌های صوتی ضبط شده نزد 6 خانم و 6 آقا انجام شده، و داده‌ها در نرم‌افزار تحلیل گفتار Praat، و همچنین در نرم‌افزار آماری SPSS 16.0 مورد تجزیه قرار گرفته‌اند. بر اساس نتایج، به دلیل تشابه میان آهنگ مرزنمای گزاره خبری فارسی و فرانسه، این جملات مشکلات کمتری را در جامعه آماری تحقیق در برداشته‌اند. همچنین به دلیل وجود همین تشابه در گزاره‌های پرسشی کلی، تولیدات زبان آموزان به مدل اصلی نزدیک بود. با وجود این، منحنی‌های آهنگ بدست آمده نزد جامعه آماری، نمایانگر تولیدات خطی زبان‌آموزان و بیانگر عدم رعایت عناصر زبرزنجیری توسط ایشان است. در ارتباط با عنصر دیرش در تولیدات زبان‌آموزان، در 51 مورد از 72 تولید جمع‌آوری شده، شاهد دیرشی طولانی‌تر از مدل‌های واقعی بودیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مشکلات املائی زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی

با در نظر گرفتن مشکلات پیچیده ای که در راه آموزش دیکته زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی وجود دارد علل و عوامل تاًثیرگذار بر این روند را مورد مطالعه و تحلیل قرار دادیم. با توجه به این مسئله که زبان آموزان ایرانی برای یادگیری یک زبان جدید بیشتر بر روی حافظه دیداریشان تاکید می کنند املای آن زبان در فرایند یادگیری بعنوان یک وسیله کمک آموزشی برای ایرانیان می تواند مشکلات پیچیده ای داشته باشد. در ا...

15 صفحه اول

بررسی مشکلات املایی زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی

چکیده با در نظر گرفتن مشکلات پیچیده ای که در راه آموزش دیکته زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی وجود دارد علل و عوامل تاًثیرگذار بر این روند را مورد مطالعه و تحلیل قرار دادیم. با توجه به این مسئله که زبان آموزان ایرانی برای یادگیری یک زبان جدید بیشتر بر روی حافظه دیداریشان تاکید می کنند املای آن زبان در فرایند یادگیری بعنوان یک وسیله کمک آموزشی برای ایرانیان می تواند مشکلات پیچیده ای داشته ...

15 صفحه اول

فراموشی به عنوان مانعی در تولید نوشتاری در زبان خارجی (مطالعۀ موردی نزد زبان آموزان ایرانی در زبان فرانسه)

یادگیری زبان خارجی همانند زمینه های دیگر یادگیری دستخوش فراموشی است. توجه به پدیدۀ فراموشی در بیان گفتاری و نوشتاری در زبان خارجی اهمیت خاصی دارد، زیرا این دو حوزه، نمود توانش و مهارت های زبان آموز هستند. این تحقیق با هدف بررسی پدیدۀ فراموشی در حوزۀ یادگیری زبان های خارجی )زبان فرانسه) در سطح تولید زبانی صورت گرفته است. برای بررسی نظریه های مرتبط با فراموشی، حافظه و ذخیره سازی اطلاعات از روش تو...

متن کامل

مشکلات کاربرد ضمایر شخصی (مفعولی) زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی

introduction le pronom (complément) est un nom grammatical qui remplace un nom ou une phrase ou bien une locution nominale. les pronoms (compléments) sont de divers genres dont les plus importants sont: les pronoms sujets, d objets, possessifs; réfléchis, dénominatifs, relatifs, et interrogatifs parmi lesquels les pronoms sujets; d objets; possessifs et réfléchis sont considérés les pronoms...

15 صفحه اول

مشکلات تلفظ زبان فرانسه و روشهای اصلاح آنها نزد زبان آموزان ایرانی

توجه به نحوه صحیح تلفظ زبان فرانسه و فعالیت اصلاح آوایی برای تمام زبان آموزان و گویشوران ایرانی این زبان در راس کار این پایان نامه قرار دارد. مطالعه عناصر آوایی دشوارزبان فرانسه ‘ بررسی میزان خطای تلفظی پانزده زبان آموزمبتدی که تلفظ دوره های اصلاح آوایی نگذرانده اند ‘ تحلیل خطاهای این گروه و مقایسه نتایج این گروه با یک گروه پانزده نفری مبتدی دیگر پس از گذراندن اصلاح آوایی و ارائه روشهای مناسب ...

15 صفحه اول

تا‍ثیر طنز در آموزش زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی

طنز و شوخی که در زندگی هم? افراد امری رایج و طبیعی است، اغلب در کلاس های آموزش زبان فرانسه وجود دارد و این امری طبیعی است. اما آیا می توان طنز را در کلاس زبان فرانسه به شیوهای سازماندهی وبرنامه ریزی شده وارد کرد تا از آن در جهت رسیدن به آموزش/یادگیری بهتر و موثرتر بهره گرفته شود؟ اگر این امر ممکن است، چگونه می توان آن را در چهار چوب مطلوب قرار داد تا نتیج? دلخواه و مورد نظر به دست آید؟ این ها س...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 21

صفحات  171- 192

تاریخ انتشار 2018-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023