روح الله رحمتیان

دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه

نظر به اهمیت املای صحیح واژگان در نگارش به زبان فرانسه، این مطالعه به نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه براساس طبقه‌بندی و کدهای پیشنهادی «مرکز ملی تحقیق و پژوهش فرانسه - شاخه مطالعات تاریخی و ساختاری املای زبان فرانسه » و تعیین فرکانس انواع خطا پرداخته است. نتیجه حاصله از مطالعه بر روی 85 دانشجوی ایرانی زبان فرانسه در سه دانشگاه شهر تهران نشان داد که خطاهای املائی دانشجویان...

[ 2 ] - شیوه های آموزش زبان و به کارگیری دستور در روش های سمعی- بصری ساخت یکپارچهSGAV

هرچند هدف همهء روش های مختلفی که امروزه برای آموزش زبان تدوین می شوند کمک به زبان آموز در یادگیری زبان خارجی است، اما هر روش فلسفهء ویژه ای دارد. در این مقاله اصول و مبانی روش های أموزش زبان تحلیل و ارزیابی می شود. نگارنده سعی کرده تا، هم زمان با تحلیل شالوده های علمی روش سمعی- بصری ساخت یکپارچه، شیوه های آموزش و میزان استفادهء آنها از دستور زبان را ارائه دهد. آموزش دستور را نباید از دیگر جنبه ...

[ 3 ] - بررسی نقش سن در فرایند یادگیری زبان خارجی با توجه به یادگیری تلفظ، دستور، واژگان و مهارت­های زبانی

  بررسی نقش سن در فرایند یادگیری زبان خارجی با توجه به یادگیری تلفظ، دستور، واژگان و مهارت­های زبانی     روح‏الله رحمتیان [1]   محمد‏حسین اطرشی [2]   مرضیه مهرابی [3]     تاریخ دریافت: 1/3/1390   تاریخ تصویب: 18/10/1390     چکیده   در فرایند آموزش زبان­های خارجی، عواملی گوناگون بر میزان موفقیت زبان‏آموزان اثر می­گذارند که شناخت کافی آن‏ها، بر فرایند یاد‏دهی/ یادگیری و به‏دنبال آن، کیفیت آموزش ا...

[ 4 ] - مشکلات ادراک و تولید آهنگ نزد زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در سطح A1

آواشناسی که شامل نوای گفتار نیز می­باشد، با وجود تأکیدی که بر توانش برقراری ارتباط در آموزش زبان می‌شود، همواره در میان اهداف ثانویه قرار دارد. امروزه، اهداف یادگیری با گذشتن از مرز «چه گفتن»، به سمت «چگونه گفتن» در موقعیت‌های برقراری ارتباط سوق یافته‌اند. با این حال، این امر در میان مدرسان و زبان‌آموزان ایرانی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و تنها هدف ایشان در نوعی یاددهی/ یادگ...

[ 5 ] - همبستگی میان عناصر کلان حرکتی و کلام: مورد زبان آموزان مبتدی فرانسه در ایران

در یاددهی/ یادگیری زبانها، نقش بدن همواره از اهمیت زیادی برخوردار است. با ارجحیت بخشی به نظام شفاهی زبان در طول تحولات آموزش زبان، به عنوان مهارتی که باید تقویت شود، عناصر کلان- حرکتی جایگاه ویژه‌ای در آموزش این نظام یافته‌اند. با این حال، این پدیده نیازمند توجه بیشتری در میان زبان‌ آموزان است تا امکان بیان راحت‌تر برای ایشان فراهم گردد. به همین ترتیب، تلاش نویسندگان مقاله، ارائه نوعی همبستگی م...

[ 6 ] - همگانی یا بومی سازی شده: چه انتخابی از بین کتاب های آموزش زبان فرانسه در سیستم مدارس ایران؟

پژوهش حاضر تلاشی در راستای روشن ساختن یکی از مباحث اصلی در آموزش و یادگیری زبان‌های خارجی مبنی بر انتخاب یا تدوین کتب درسی متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و آموزشی زبان‌آموزان هر کشور است. با توجه به تحولات سیاست‌های زبانی ایران پس از انقلاب اسلامی، آموزش زبان‌های خارجی ناگزیر از انطباق با برخی از این اصول و تبعیت از آنها شده است. در راستای این الزامات، تحقیقات گسترده‌ای در خصوص آموزش 5 زبان خا...