همبستگی میان عناصر کلان حرکتی و کلام: مورد زبان آموزان مبتدی فرانسه در ایران

نویسندگان

  • Parivash SAFA Département du FLE, université Tarbiat Modares
  • Rouhollah RAHMATIAN Département du FLE, Faculté des sciences humaines, université Tarbiat Modares
چکیده مقاله:

در یاددهی/ یادگیری زبانها، نقش بدن همواره از اهمیت زیادی برخوردار است. با ارجحیت بخشی به نظام شفاهی زبان در طول تحولات آموزش زبان، به عنوان مهارتی که باید تقویت شود، عناصر کلان- حرکتی جایگاه ویژه‌ای در آموزش این نظام یافته‌اند. با این حال، این پدیده نیازمند توجه بیشتری در میان زبان‌ آموزان است تا امکان بیان راحت‌تر برای ایشان فراهم گردد. به همین ترتیب، تلاش نویسندگان مقاله، ارائه نوعی همبستگی میان بدن و کلام و تعریف میزان استفاده از هر کدام در جامعه مورد مطالعه بوده است. جامعه متشکل از تعدادی فراگیران ایرانی زبان فرانسه در سطح مبتدی است. مشاهدات ضبط شده در قالب داده‌های صوتی و تصویری به کمک نرم‌افزار چند رسانه ای ELAN 4.9.4 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج کیفی و کمی بدست آمده، بیانگر استفاده قابل توجهی از حرکات بدن در جامعه مورد بررسی است. این میزان 78,83℅ در استفاده از بدن و21,17℅ در تولید کلام بوده است. بر اساس نتایج، زبان آموزان مبتدی، با وجود عناصر اجتماعی-فرهنگی محدود کننده، از بدن خود برای تولیدات کلامی آسانتر بهره می‌برند. با توجه به نتایج بدست آمده، اصلاح آوایی بر پایه روش آهنگی-کلامی، با استفاده از بدن و بدون ایجاد شوک‌های فرهنگی میسر خواهد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل اسنادی زبان آموزان دبیرستان: مورد زبان آموزان ایرانی

هدف از انجام این مطالعه پیداکردن عواملیست که زبان آموزان دبیرستانی موفقیتهاوشکستهای خودرابه آن نسبت می دهند. بدین منظور، 708 دانش آموزان دبیرستانی ازاقشار مختلف اجتماعی-اقتصادی وجنسیت مختلف انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه اسنادی پاسخ دادند. پرسشنامه شامل چهاربخش است: احساسات ،تصویرازخود، انگیزه درونی،وسیاست زبان.آزمون ANOVA و Post-hoc به منظورتجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.نتایج حاصل ازت...

متن کامل

مشکلات ادراک و تولید آهنگ نزد زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در سطح A1

آواشناسی که شامل نوای گفتار نیز می­باشد، با وجود تأکیدی که بر توانش برقراری ارتباط در آموزش زبان می‌شود، همواره در میان اهداف ثانویه قرار دارد. امروزه، اهداف یادگیری با گذشتن از مرز «چه گفتن»، به سمت «چگونه گفتن» در موقعیت‌های برقراری ارتباط سوق یافته‌اند. با این حال، این امر در میان مدرسان و زبان‌آموزان ایرانی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و تنها هدف ایشان در نوعی یاددهی/ یادگ...

متن کامل

نقش متن ادبی در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان مبتدی ایرانی

در حوزه آموزش زبان فرانسه در ایران، بالاخص در سطح مبتدی، معلم محدود به اجرای دستورات کتاب های آموزش فرانسه که عمدتاً مختص فرهنگ ایرانی طراحی نشده اند، می شود. از این روی، همواره نیاز به ابزاری برای آموزش وجود دارد که علاوه بر آموزه های زبانی ، با آموزه های فرهنگی نیز سازگار باشد. در این میان ادبیات، که آئینه راستین فرهنگ ملل است، به عنوان ابزار آموزشی می تواند در بردارنده غنای زبانی و فرهنگی باش...

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی- یادگیری زبان فرانسه در ایران مورد یادگیری الکترونیکی

در جهان امروز، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های گوناگون، هر روز ابعاد وسیع‌تری می‌یابد.در حوزه آموزش زبان نیز اهمیت این فناوری را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به نو بودن آن و نبود شناخت کافی نسبت به این امکانات، بررسی و مطالعه روش‌هایی که در سایت‌های مختلف شبکه اطلاع‌رسانی جهانی برای این کار طراحی شده‌اند به عنوان یک پژوهش در اولویت قرار دارد.این تحقیق نه تنها به مدرسان زبا...

متن کامل

افعال دومفعولی در زبان فارسی: تعامل میان نحو و کلام

در این مقاله ساختار افعال دو مفعولی در زبان فارسی مورد بررسی قرار می­گیرد. چنین بررسی­ای در چارچوب دستور ساختاری گلدبرگ (زیر چاپ)، نگاهی متفاوت (غیر خطی) به چنین افعالی دارد. یکی از اهداف این پژوهش، تبیین ویژگی­های درونی ساختارها و تعیین انواع ساختارهای افعال دو مفعولی در زبان فارسی است. در این مقاله درصددیم تا با نمایش تمایزات ساختاری افعال دو مفعولی در زبان فارسی، نقطة تلاقی نحو و کلام را نیز...

متن کامل

اثر تمرینات آموزشی والیبال بر ترکیب بدن، عوامل منتخب آمادگی جسمانی و همبستگی میان آن‌ها در نوجوانان مبتدی

چکیده هدف از این تحقیق، بررسی اثرات سه ماه تمرینات آموزشی والیبال بر تغییرات ترکیب بدن و عوامل منتخب آمادگی جسمانی و همبستگی میان آن‌ها در نوجوانان مبتدی بود. جامعه و نمونة آماری تحقیق حاضر تمام والیبالیست‌های مبتدی کانون استعدادیابی والیبال دانشگاه شمال بودند (28 = n). برنامة آموزشی والیبال به مدّت سه ماه (سه روز غیر متوالی در هفته و هر جلسه 2ـ 5/1 ساعت) انجام شد. متغیّرهای مورد اندازه‌گیری شامل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 27

صفحات  225- 240

تاریخ انتشار 2018-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023