× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مشکلات افراد ترخیص شده از مراکز ترک اعتیاد و عوامل مرتبط با عود مصرف مواد در میان آن‌ها

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اعتیاد یک بیماری روانی اجتماعی است که باعث وابستگی روانی و فیزیولوژیک فرد مبتلا می‌شود. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این رابطه، مشکلات بیماران و عود مصرف مواد است. هدف پژوهش حاضر، تعیین مشکلات افراد ترخیص شده از مراکز ترک اعتیاد استان آذربایجان شرقی و عوامل مرتبط با عود مصرف مواد در میان آن‌ها می‌باشد. روش کار: روش این پژوهش کیفی و کمّی (توصیفی) می‌باشد. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی پژوهش، افراد معتاد و خانواده آن‌ها، مدیران و متخصصان مراکز ترک اعتیاد بهزیستی استان آذربایجان شرقی بودند که پس از مصاحبه با 30 نفر از آنان، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، داده‌ها به مرحله اشباع رسیده و ساخت پرسشنامه پژوهش میسر گردید. جامعه آماری بخش کمی نیز، افراد ترخیص یافته از مراکز ترک اعتیاد استان آذربایجان شرقی در سال 1394 بودند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و انتخاب سه مرکز اقامتی میان مدت، نمونه 260 نفری که حداقل یک‌بار سابقه عود مصرف مواد داشتند، انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه پژوهشگر ساخته "پرسشنامه مشکلات افراد ترخیص یافته از مراکز ترک اعتیاد" (The Problems of Discharged People from Addiction Treatment Centers Questionnaire) بود. شاخص روایی محتوا و پایایی ابزار با استفاده از همسانی درونی (آلفای کرونباخ) انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شدند. یافته‌ها: به ترتیب اولویت، مشکلات روان‌شناختی و جسمانی (87/12 = میانگین رتبه)، عدم برخورداری از باورهای کارآمد (49/11)، عدم اعتماد و پذیرش اجتماعی (74/10)، ضعف در تحمل و غلبه بر وسوسه (76/9)، بیکاری و رفاه اجتماعی و اقتصادی پایین (20/9) جزو پنج مشکل اصلی افراد ترخیص یافته می‌باشند (9/2489 = X2، 01/0 > P). همچنین مشکلات روان‌شناختی و جسمانی (76/12)، عدم برخورداری از باورهای کارآمد (47/11)، عدم اعتماد و پذیرش اجتماعی (32/10)، ضعف در تحمل و غلبه بر وسوسه (10/10)، بیکاری و رفاه اجتماعی و اقتصادی پایین (50/9)، جزو پنج عامل اصلی مرتبط با عود مصرف مواد می‌باشند (1/2437 = X2، 01/0 > P). نتیجه گیری: مشکلات فردی، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و مشکلات خانوادگی از مشکلات افراد ترخیص یافته است که نقش مهمی نیز در عود مصرف مواد دارند. بنابراین، برنامه ریزی چند بعدی برای پیشگیری از عود مصرف مواد به مسئولین پیشنهاد می‌شود.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: اعتیاد یک بیماری روانی اجتماعی است که باعث وابستگی روانی و فیزیولوژیک فرد مبتلا به این مواد می‌ شود و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی تأثیرات نامطلوب بر جای می‌ گذارد. از ابعاد مهم این مسئله بازگشت به مواد بعد از ترک است. هدف این مطالعه شناسایی برخی عوامل مؤثر بر برگشت افراد معتاد به سمت مصرف دوباره مواد مخدر در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: پ...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

مقدمه: اعتیاد یک بیماری روانی اجتماعی است که باعث وابستگی روانی و فیزیولوژیک فرد مبتلا به این مواد می شود و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی تأثیرات نامطلوب بر جای می گذارد. از ابعاد مهم این مسئله بازگشت به مواد بعد از ترک است. هدف این مطالعه شناسایی برخی عوامل مؤثر بر برگشت افراد معتاد به سمت مصرف دوباره مواد مخدر در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاض...

  Background and Objectives: Substance drug abuse and re-addiction is one of the most important problems in the community. The objectives of this study was to assess the viewpoints of care providers and self-reported substance drug addicts referring to centers for addiction treatment in Khoramabad about etiology of re-addiction.   Materials and Methods : This study was conducted based on the re...

  Background and Aim: It has been known for many years that there is a high risk of relapse after treatment of drug abuse. This has made addiction more complicated. Knowledge of related factors allows the health care professionals to initiate much broader, client – centered, relapse prevention strategies.   Materials and method: This study had a descriptive design. The sample comprised 200 addi...