× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مطالعه آزمایشگاهی تغییرات الگوی جریان و توپوگرافی بستر در اثر تغییر زاویه آبشکن باز توری سنگی در کانال با بستر فرسایش پذیر

نویسندگان

  • زینب بادپا دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه بوعلی سینا
  • صدیقه پزین دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه بو‌علی‌سینا.
  • مجید فضلی استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بو‌علی‌سینا.

چکیده

از ﺟﻤﻠﻪ روش­های ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﺣﻞ رودخانه، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع آبشکن­هاﺳـﺖ. سازه­های آبشکن، هر چند با اهداف رسوب­گذاری و جلوگیری از فرسایش کناره­ها و حواشی رودخانه و تثبیت موقعیت آن احداث می­شوند، در عین حال، خود تحت تأثیر پدیده فرسایش  ناشی از تمرکز جریان می­باشند. در این تحقیق تاثیر زاویه اتصال به ساحل آبشکن باز توری­سنگی با تخلخل 30 و 50 درصد بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد آبشکن­های قائم تأثیر مخرب­تری بر توپوگرافی بستر داشته و بعد از آن آبشکن دافع با تغییرات عمده در الگوی جریان اثرهای قابل­ توجهی بر ابعاد حفره آبشستگی دارد. در آبشکن قائم، بیشترین تغییرات مربوط به افزایش سرعت طولی جریان در دماغه­ی آبشکن و به دلیل تنگ­شدگی بیشتر مجرا و طول مؤثر بیشتر آبشکن می­باشد. آبشکن­های دافع با دفع جریان به سمت دیواره مقابل و اغتشاش زیاد به­دلیل مخالفت با جهت اصلی جریان پس از آبشکن قائم تغییرات زیادی در توپوگرافی بستر ایجاد کرده و نسبت به آبشکن جاذب حفره آبشستگی بزرگ­تری ایجاد می­کند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

فرسایش بستر و کناره­های رودخانه یکی از عواملی است که باعث تغییرات مورفولوژی رودخانه­ها می­شود. عمق آبشستگی معرف میزان پتانسیل تخریب جریان در اطراف سازه­های هیدرولیکی واقع در مسیر جریان است. بنابراین تعیین عمق آبشستگی و سرعت جریان، امری ضروری می‌باشد. در این مطالعه، نتایج آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر و الگوی جریان در اطراف موانع نفوذناپذیر و موانع نفوذپذیر با یکدیگر مقایسه شده است. برای موا...

آبشکن سازه­ای هیدرولیکی است که در کانال­های روباز و رودخانه­ها برای حفاظت دیواره­ها در برابر فرسایش و یا انحراف و هدایت آب در جهت­های مورد نظر ساخته می­شود. یکی از مهم­ترین مشکلات آبشکن، آبشستگی اطراف آن است که موجب شکست و واژگونی آبشکن می­گردد. تعیین عمق آبشستگی به علت اینکه معرف میزان پتانسیل تخریب جریان در اطراف سازه بوده و همچنین پارامتری مهم در طراحی ابعاد فونداسیون سازه­های مسیر جریان می­...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

در این مقاله، الگوی جریان در یک تنگ شدگی، به واسطه ساخت کوله­های پل مورد مطالعه قرار گرفته­است. بدین منظور در فلومی به عرض 5/73 سانتیمتر با بستر فرسایش پذیر تنگ شدگی یک پل با ساخت کوله­های آن ایجاد شده و پس از برقراری جریان و به تعادل رسیدن حفره آبشستگی الگوی جریان برداشت شده است. این آزمایش­ها با یک دبی ثابت و دو عمق پایاب متفاوت انجام شده­است. بدین منظور در شبکه نقاط بالادست محور تنگ شدگی سرع...

در این مقاله، الگوی جریان در یک تنگ شدگی، به واسطه ساخت کوله­های پل مورد مطالعه قرار گرفته­است. بدین منظور در فلومی به عرض 5/73 سانتیمتر با بستر فرسایش پذیر تنگ شدگی یک پل با ساخت کوله­های آن ایجاد شده و پس از برقراری جریان و به تعادل رسیدن حفره آبشستگی الگوی جریان برداشت شده است. این آزمایش­ها با یک دبی ثابت و دو عمق پایاب متفاوت انجام شده­است. بدین منظور در شبکه نقاط بالادست محور تنگ شدگی سرع...