مطالعه اثرات محافظتی ژل رویال و ویتامین C در برابر آنمی همولیتیک تجربی بر هورمون‌های جنسی و هیستوشیمی بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ

نویسندگان

چکیده مقاله:

Introduction: Phenylhydrazine (PHZ) is a well-known hemolytic compound inducing intoxication in erythrocytes. Therefore, the present study aimed to evaluate the protective effects of royal jelly and vitamin C against phenylhydrazine-induced damages in mouse testicles. Methods: In this study, 64 adult male mice were randomly and equally assigned to eight groups. The first group received normal saline (0.1ml) intraperitoneally. The second group received PHZ (6 mg/100 gr) intraperitoneally in 48-hour intervals. The third group received vitamin C (250 mg/kg/day) intraperitoneally perday a long with PHZ. The fourth group received royal jelly (100 mg/kg/day) through gavage. The fifth group received PHZ along with vitamin C and royal jelly in similar doses to the previous groups. The sixth group received only vitamin C, the seventh group recieved only royal jelly, and finally the eighth group received similar doses of vitamin C and royal jelly. After 35 days, serum and tissue samples were taken and used for histochemical (Mallory-Azan, Alkaline phosphatase, Oil red-O and PAS), and serum analyses (Testosterone, LH, FSH). Results: The study results revealed the histochemical changes in testicular tissue of the phenylhydrazine group, in which vitamin C and royal jelly partly improved the changes. Furthermore, serum analyses demonstrated a significant decrease in testosterone, FSH and LH levels, which this decrease was diminished by royal jelly and vitamin C. Conclusions: Royal jelly and vitamin C seem to have the potential to decrease serum and tissue damages induced by phenylhydrazine via restraining free radicals.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه اثرات محافظتی ژل رویال و ویتامین c در برابر آنمی همولیتیک تجربی بر هورمون های جنسی و هیستوشیمی بافت بیضه موش های سفید آزمایشگاهی بالغ

مقدمه: فنیل هیدرازین یک ترکیب همولیتیک شناخته شده است که باعث ایجاد سمیت در گلبول های قرمز می گردد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال و ویتامین c در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در بیضه موش انجام شد. روش بررسی: تعداد 64 موش نر بالغ به صورت تصادفی و به تعداد مساوی به هشت گروه تقسیم شدند. گروه اول سرم فیزیولوژی با دوز ml 1/0 به صورت داخل صفاقی دریافت کردند،...

متن کامل

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C در برابر اثرات تخریبی آنمی‌همولیتیک القاشده به‌وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر‌های بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ

زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن‌رسانی می‌تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم‌خونی همولیتیک تجربی در موش‌های بالغ انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 25-20 گرمی ‌به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافت‌کننده سر...

متن کامل

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین c در برابر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القاشده به وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر های بافت بیضه موش های سفید آزمایشگاهی بالغ

زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن رسانی می تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین c همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم خونی همولیتیک تجربی در موش های بالغ انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 25-20 گرمی به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافت کننده سرم...

متن کامل

بررسی اثر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامینC بر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین بر کیفیت اسپرم و پارامترهای سرمی موش‌های سفید آزمایشگاهی

چکیده: زمینه و هدف: کاهش جریان خون موجب تغییرات آسیب شناسی در عملکرد طبیعی بیضه و اسپرماتوژنز می شود، همچنین یون‌های آهن آزاد شده ناشی از لیزه شدن گلبول های قرمز و به دنبال آن افزایش یون‌های آهن در بافت بیضه ممکن است موجب استرس اکسیداتیو و اختلال در عملکرد دستگاه تولید مثل گردد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 20 تا 25 گرمی به 4 گروه تقسیم شدندکه شامل گروه کنترل دریافت کنند...

متن کامل

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ژل رویال همراه با ویتامین C بر آنزیم‌ها، هیستومورفومتری و آپوپتوز سلول‌های کبدی موش‌های بالغ مبتلا به آنمی همولیتیک تجربی

زمینه و هدف: آنمی­همولیتیک ناشی از فنیل­هیدرازین که یک ترکیب همولیتیک می­باشد، می­تواند موجب تغییر در عملکرد و ساختار بافتی در کبد گردد. بنابراین، در این مطالعه نقش محافظتی ویتامین C همراه با ژل­رویال در برابر آسیب­های اکسیداتیو و آپوپتوز کبدی ناشی از کم­خونی همولیتیک مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش­ها: تعداد 32 موش­ نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول سرم فیزیولوژی...

متن کامل

اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت‌های بالغ ماده در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تجربی

زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) یکی از اختلالات بالینی شایع است که در 10-5% زنان در سنین باروری مشاهده می‌شود و از علائم بالینی آن می‌توان به عدم تخمک‌گذاری،‌ هایپرآندروژنیسم، هیرسوتیسم و مقاومت به انسولین اشاره نمود. این مطالعه با هدف تعیین اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کبدی در رت‌های پلی‌کیستیک انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 32 رت بالغ ماده با نژاد ویستار به‌طور تصادفی به ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 12

صفحات  1140- 1154

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023