شهروز, رسول

دانشکده دامپزشکی

[ 1 ] - مطالعه اثرات محافظتی ژل رویال و ویتامین C در برابر آنمی همولیتیک تجربی بر هورمون‌های جنسی و هیستوشیمی بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ

Introduction: Phenylhydrazine (PHZ) is a well-known hemolytic compound inducing intoxication in erythrocytes. Therefore, the present study aimed to evaluate the protective effects of royal jelly and vitamin C against phenylhydrazine-induced damages in mouse testicles. Methods: In this study, 64 adult male mice were randomly and equally assigned to eight groups. The first group received norma...

[ 2 ] - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ژل رویال همراه با ویتامین C بر آنزیم‌ها، هیستومورفومتری و آپوپتوز سلول‌های کبدی موش‌های بالغ مبتلا به آنمی همولیتیک تجربی

زمینه و هدف: آنمی­همولیتیک ناشی از فنیل­هیدرازین که یک ترکیب همولیتیک می­باشد، می­تواند موجب تغییر در عملکرد و ساختار بافتی در کبد گردد. بنابراین، در این مطالعه نقش محافظتی ویتامین C همراه با ژل­رویال در برابر آسیب­های اکسیداتیو و آپوپتوز کبدی ناشی از کم­خونی همولیتیک مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش­ها: تعداد 32 موش­ نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول سرم فیزیولوژی...

[ 3 ] - نقش محافظتی اتیل پیروات و ویتامین E در برابر سمیت کلیوی ناشی از فنیل‌هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

Background : Phenylhydrazine (PHZ) as a well-known hemolytic compound causes toxicity in different tissues. The present study aimed to evaluate the probable protective effects of ethyl pyruvate (EP) and vitamin E (vit E) against the damage caused by PHZ in mice kidney. Materials and Methods: The adult male mice were divided into eight groups, with 8 mice in each group. The control group receiv...