مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه

نویسندگان

چکیده مقاله:

تثبیت نیتروژن مولکولی توسط باکتری­های ریزوبیومی، منبع اصلی برای ورود پایدار نیتروژن مورد نیاز گیاهان به سیستم­های کشاورزی است. تثبیت زیستی مولکول نیتروژن در کشاورزی می­تواند به وسیله مایه­زنی گیاهان لگوم با باکتری­های ریزوبیومی دارای توانایی بالا در تثبیت این مولکول بهبود پیدا کند. آگاهی از تنوع زیستی جمعیت­های بومی این باکتری­ها برای طراحی تدابیر مایه­زنی موفق می­تواند مفید واقع شود. در این تحقیق تنوع زیستی، توانایی گره­زایی و کارایی تثبیت نیتروژن 48 باکتری ریزوبیوم جداسازی شده از گر­ه­های گیاه یونجه کشت شده در مناطق مختلف استان همدان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی تنوع ژنتیکی سویه­های مورد مطالعه با استفاده از تکنیک ITS-PCR-RFLP نشان داد که باکتری­های مورد بررسی دارای تنوع ژنتیکی قابل توجه بوده و در سطح شباهت 70 درصد به 4 گروه  III ,II ,Iو IV تقسیم­بندی شدند.نتایج آزمون گره­زایی نشان داد که اکثر سویه­ها دارای توانایی ایجاد گره در گیاه یونجه بودند، در حالیکه در اثر تلقیح این گیاه با سویه­های KH16، KH24، KH10، KH6، KH133 و KH193 گره­ای حاصل نشد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون بررسی کارایی تثبیت نیتروژن سویه­های مورد مطالعه، این باکتری­ها به چهار دسته غیر مؤثر، نسبتاً مؤثر، مؤثر و خیلی مؤثر تقسیم­بندی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی توانایی تثبیت زیستی نیتروژن در سویه‌های ریزوبیوم همزیست با بقولات در استان آذربایجان غربی

در این آزمایش توانایی تثبیت نیتروژن سویه‌های ریزوبیوم جمع‌آوری شده از 10 شهرستان استان آذربایجان غربی شامل ارومیه، خوی، ماکو، سلماس، مهاباد، میاندوآب، تکاب، سردشت، شاهیندژ و پیرانشهر در همزیستی با گیاهان یونجه، نخود، شبدر و لوبیا، در اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه‌های تلقیح شده با باکتری‌های همزیست همراه با گیاهچه‌های شاهد (تلقیح نشده) در گلدان‌های حاوی پرلیت ضدعفونی شده در قالب طرح کام...

متن کامل

ارزیابی توانایی تثبیت زیستی نیتروژن در سویه های ریزوبیوم همزیست با بقولات در استان آذربایجان غربی

در این آزمایش توانایی تثبیت نیتروژن سویه های ریزوبیوم جمع آوری شده از 10 شهرستان استان آذربایجان غربی شامل ارومیه، خوی، ماکو، سلماس، مهاباد، میاندوآب، تکاب، سردشت، شاهیندژ و پیرانشهر در همزیستی با گیاهان یونجه، نخود، شبدر و لوبیا، در اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه های تلقیح شده با باکتری های همزیست همراه با گیاهچه های شاهد (تلقیح نشده) در گلدان های حاوی پرلیت ضدعفونی شده در قالب طرح کام...

متن کامل

جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن درGluconacetobacter diazotrophicus

برای نیل به خودکفایی در تامین شکر، سطح زیرکشت نیشکر و متعاقب آن مصرف کودهای شیمیایی ازتی در استان خوزستان افزایش یافته که این مسئله آلودگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. بنابر این استفاده از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و تامین بخشی از نیاز نیتروژن نیشکر ضروری و مفید به نظر می‌رسد. باکتری همیار تثبیت کنندة نیتروژن در نیشکر از گونهGluconacetobacter diazotrophic...

متن کامل

استخراج و شناسایی سوشهای ریزوبیوم همزیست با مهمترین لگومهای مرتعی در استان اصفهان

کمبود ازت در خاک از عوامل اصلی کاهش رشد گیاهان محسوب می‌گردد و از طرفی 80% حجم گاز موجود در اتمسفر به صورت ازت مولکولی می‌باشد که بصورت مستقیم مورد استفاده گیاهان نمی‌باشد .مؤثرترین سیستم تثبیت کننده ازت مولکولی سیستم ریزوبیوم/ لگوم می‌باشد که اهمیت اقتصادی ویژه‌ای دارد.جداسازی، شناسایی و معرفی سوشهای ریزوبیوم همزیست با لگومهای مرتعی علاوه بر افزایش تولید کمی و کیفی علوفه باعث بهبود خاک و افزای...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی باکتری‌های Escherichia coli جداسازی شده از نمونه های عفونت اداری با استفاده از RAPD-PCR

Background and purpose: E. coli bacteria is detected by culture, serology and molecular methods. In molecular methods PCR products are created using little random primers. The main purpose of this research was to study the genetic diversity of Escherichia coli bacteria. Also, the propinquity of isolated bacteria with two common strains of EnteroPathogenic E. coli (St.1) and EnteroHaemorrhagic E...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از تجزیه‏های آماری چند متغیره

This study was conducted to investigate the genetic diversity of alfalfa genotypes by multivariate analyses using agronomic and morphological traits. For this purpose, 20 alfalfa genotypes with local control Baghdadi was considered as the first factor and three harvest was used as the second factor. This experiment was performed to split plot at the time in randomized complete block design with...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  1- 69

تاریخ انتشار 2013-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023