حسینعلی علیخانی

استاد گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

[ 1 ] - کارایی برخی جدایه‌های ریزوبیومی بومی مولد ACC-دآمیناز در تعدیل تأثیرات سوء اتیلن تنشی بر شاخص‌های رشد کلزا (.Brassica napus L)

     در این پژوهش، توانایی 32 جدایۀ ریزوبیومی بومی (26 جدایه متعلق به گونۀ سینوریزوبیو[j1] م ملیلوتی (Sm)، 4 جدایه متعلق به گونۀ ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار فازئولی (Rlp) و 2 جدایه متعلق به گونۀ ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار ویسیه (Rlv)) متحمل به شوری، برای استفاده از ACC به‌عنوان تنها منبع تأمین‌کنندۀ نیتروژن در محیط کشت RMM ارزیابی شد. براساس نتایج، 25 جدایه برای ACC-دآمیناز مثبت ارزیابی شدند...

[ 2 ] - اثر کمپوست و باکتری محرک رشد در بهبود شرایط رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام

با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین تولید کننده‌های نفت خام در دنیا به شمار می‌رود، لذا در حین عملیات‌های مختلف، خاک در معرض آلودگی به نفت خام و مشتقات آن قرار می‌گیرد. استفاده از روش هایی که در آن از گیاه و ریزسازواره به صورت همزمان استفاده شود می‎تواند به عنوان یک راه حل مبتکرانه باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کاربرد ماده‎آلی و باکتری محرک رشد گیاه بر پالایش خاک آلوده توسط یک گونه درخت...

[ 3 ] - اثرتنش کم آبی و قارچ های میکوریزی Rhizophagus intraradices و Funneliformis mosseae برخصوصیات رشدی و جذب برخی عناصر در عدس

سابقه و هدف: کمبود آب یکی از عوامل محدودکننده‌ی تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک است. در سال‌های اخیر ریزسازواره‌های مفید به‌عنوان یکی از راه‌کارهای کاهش اثرات تنش خشکی و افزایش تولید محصول در کشاورزی پایدار ارزیابی‌شده‌اند. بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر قارچ‌های میکوریزی بر رشد و جذب برخی عناصر گیاه عدس (رقم بیله سوار) تحت تنش شرایط کم‌آبی انجام گرفت.مواد و روش‌ها: آزمای...

[ 4 ] - کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L) در اثر تلقیح با ریزوبیوم‌های محرک رشد گیاه

یک آزمایش گلخانه‌ای به منظور بررسی تاثیر باکتری‌های ریزوبیومی محرک رشد گیاه بر رشد و ترکیب یونی کلزا تحت تنش شوری، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، اجرا شد. چهار سطح شوری 0، 3، 6 و 9 دسی‌زیمنس‌برمتر با استفاده از مخلوط املاح NaCl و 2MgCl در گلدان‌ها اعمال گردید. بذور کلزا با جدایه‌های انتخاب شده (2T= مقاوم به شوری، حل‌کننده فسفات‌های نامحلول معدنی، 3T= مقاوم به شور...

[ 5 ] - ارزیابی پسماندهای آلی مختلف برای کشت قارچ دکمه ای و تاثیر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی

آگاریکوس بیسپاروس مهم‌ترین قارچ خوراکی است که به صورت صنعتی کشت می‌گردد. استفاده از پسماندهای آلی به عنوان بستر کشت قارچ خوراکی با کاهش هزینه‌های تولید قارچ راه حل مناسبی برای دفع این مواد و تامین بخشی از نیاز غذایی می‌باشد. در این پژوهش برای بررسی قابلیت استفاده از پسماندهای آلی به عنوان بستر کشت قارچ دکمه‌ای از چهار بستر کمپوست تازه قارچ، کمپوست مصرفی قارچ، کمپوست زباله شهری و ورمی‌کمپوست است...

[ 6 ] - تاثیر مایه زنی به بذر و خاک زادمایه باکتری افزاینده رشد گیاه (سودوموناس فلورسنس) بر عملکرد و جذب برخی عناصر در ذرت

توانایی باکتری افزاینده رشد گیاه سودوموناس فلورسنس در افزایش عملکرد و جذب عناصر غذایی گیاه ذرت انجام گردید. بدین منظور از موادیمانند نانوذره مزوپورسیلیسی، ورمی­کمپوست، بنتونیت و ترکیبی از این سه ماده به عنوان حامل بهره­گیری کرده و پس از نگهداری زادمایه­ها به مدت شش ماه، برای کشت گیاه زادمایه ها به دو روش مایه­زنی به خاک و بذر مورد بهره­برداری قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادف...

[ 7 ] - Investigating the effects of plant growth promoting bacteria and Glomus Mosseae on cadmium phytoremediation by Eucalyptus camaldulensis L.

This research aims to study the effect of Mycorrizal fungus and Plant-Growth-Promoting Bacteria (PGPB) on Cadmium (Cd) uptake by one-year-old Eucalyptus Camaldulensis seedlings. The treatments have involved three levels of heavy metal (0, 30, and 60 mg/kg) for Cd, and three bacterial levels (no bacteria (B0), Bacillus (Ba105), and Pseudomonas (Ps36, Ps448)), inoculated with mycorrhizal fungus G...

[ 8 ] - Investigating the effects of plant growth promoting bacteria and Glomus Mosseae on cadmium phytoremediation by Eucalyptus camaldulensis L.

This research aims to study the effect of Mycorrizal fungus and Plant-Growth-Promoting Bacteria (PGPB) on Cadmium (Cd) uptake by one-year-old Eucalyptus Camaldulensis seedlings. The treatments have involved three levels of heavy metal (0, 30, and 60 mg/kg) for Cd, and three bacterial levels (no bacteria (B0), Bacillus (Ba105), and Pseudomonas (Ps36, Ps448)), inoculated with mycorrhizal fungus G...

[ 9 ] - برهمکنش قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس روی کارایی مصرف کودهای فسفر، وابستگی میکوریزایی و عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبی

In order to evaluate the effect of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and Pseudomonas fluorescens bacteria on phosphorus fertilizer use efficiency, mycorrhizal dependence and grain yield and dry matter yield of maize under water deficit conditions, a field experiment was conducted as split-split plot arrangement based on randomized complete block design with three replications. The treatments in...

[ 10 ] - تأثیر بیوچار و تیمار‌های زیستی بر غلظت عناصر غذایی (فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و منگنز) گیاه‎تاج‎خروس (Amaranthus) در یک خاک آلوده به ترکیبات نفتی

وجود ترکیبات نفتی در خاک سبب بروز مشکلات زیست محیطی می‎گردد، لذا تلاش برای پالایش این اراضی ضروری به نظر می‎رسد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف بیوچارهای حاصل از پسماند زباله شهری و باکتری‎ تجزیه کننده هیدروکربن‎های نفتی بر میزان عناصر غذایی موجود در گیاه تاج­خروس صورت پذیرفت. تیمارها شامل نفت خام (در سه سطح: (P0) 0،(P1) 5/2 و(P2) 5 درصد وزنی)، بیوچار حاصل ازکمپوست زباله شهری(Bcm) و زب...

[ 11 ] - تغییرات کیفیت بیوچار تولید شده از کود گاوی در طی فرایند پیرولیز آهسته در دماهای مختلف

 به تازگی بیوچار به دلیل پتانسیل بهبود باروری خاک، غیر متحرک کردن آلودگی‏ها و همچنین یک روش مناسب برای ترسیب کربن در خاک مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، از کود گاوی در دماهای مختلف در طی فرآیند پیرولیز آهسته (300،400، 500، 600 و 700 درجه سانتی‏گراد) و در شرایط بدون اکسیژن بیوچار تهیه گردید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن اندازه‌گیری شد. آزمایش‌های لازم به منظور بررسی اثر درجه حرارت پیرولی...

[ 12 ] - بررسی تأثیر کمپوست زبالۀ شهری و باکتری‎های تجزیه‎کنندۀ هیدروکربن‎های نفتی بر جذب عناصر غذایی در نهال سپستان (Cordia myxa L.)در خاک آلوده به نفت خام

استخراج و پالایش سوخت‎های فسیلی، سبب آلودگی منابع خاک و از دسترس خارج‌شدن قسمت عظیمی از اراضی شده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف مادة آلی و باکتری‎های تجزیه‎کنندة هیدروکربن‎ها بر میزان عناصر غذایی نهال سپستان صورت پذیرفت. تیمارها شامل نفت خام (0، 3 و 6 درصد وزنی)، کمپوست زبالة شهری (0، 5 و 10 درصد حجمی) و باکتری (بدون باکتری و دارای باکتری psu141 و psu27ps) بود. نتایج نشان داد که ...

[ 13 ] - تأثیر برگ‌پاشی ورمی واش بر شاخص‌های رشد و عملکرد گندم و جذب روی، آهن و فسفر در دانة گندم

در این پ‍ژ‍وهش تأثیر انواع روش‌های تهیة ورمی واش بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد گیاه گندم ارزیابی شد. این آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از 1. ورمی واش (در 15 سطح)، و 2. روش مصرف (در دو سطح استریل و غیراستریل). در این مطالعه جهت تهیة ورمی واش از آب مقطر با سه pH متفاوت (5، 7 و 9) به‌علاوة دو غلظت متفاو...

[ 14 ] - تغییرات پروفیل پلاسمیدی چندسویة بومی سودوموناس فلورسنس تحت تأثیر مقادیر مختلف عناصر روی و کادمیوم

مقاومت گونه‌های مختلف باکتری جنس سودوموناس در برابر آلودگی فلزات سنگین متفاوت است. از آنجا که بین مقاومت به فلزات سنگین و پلاسمیدهای موجود در باکتری‌ها رابطه وجود دارد، در این مطالعه پروفیل پلاسمیدی جدایه‌های ریزوباکتری محرک رشد گیاه Pseudomonas flouroscens در معرض مقادیر مختلف کادمیوم و روی مطالعه و بررسی شد. باکتری‌های مورد استفاده قبلاً از فراریش گیاه سویا جدا شده بودند. جدایه‌های مذکور خالص‌...

[ 15 ] - تأثیر کرم خاکی ایسینیا فتیدا بر گیاه‌پالایی آنتراسن توسط گیاه چمن

گیاه‌پالایی یک فن‌آوری پایدار و دوستدار محیط زیست است که توانایی رفع آلودگی‌های خاک را به‌خوبی نشان داده است. از طرفی، فعالیت کرم خاکی باعث بهبود شرایط خاک می‌شود. انتظار بر این است که حضور کرم خاکی ایسینیا فتیدا[1] باعث افزایش میزان گیاه‌پالایی آنتراسن شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر استفادة توأم ایسینیا فتیدا و گیاه چمن [2] در پالایش آنتراسن خاک است. آزمایش‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی، با هفت ...

[ 16 ] - بررسی اثر شوری و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط مزرعه

به‌منظور بررسی اثر تنش شوری، قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری حل­کننده فسفات معدنی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) آزمایشی به­صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار طراحی و اجرا شد. عامل شوری آب آبیاری در سه سطح 2.5 (شاهد)، 5 و 10 دسی زیمنس بر متر به‌عنوان فاکتور اصلی و دو عامل قارچ میکوریزا آربوسکولار شامل دو سطح (کاربرد قارچ...

[ 17 ] - جداسازی و مطالعه باکتری‌های بومی خاک‌های آلوده جنوب پالایشگاه تهران جهت زیست پالایی آلودگی‌های نفتی

رشد روزافزون جمعیت و به­دنبال آن توسعه صنایع و پالایشگاه­ها، سبب ورود حجم عظیمی از ترکیبات آلاینده هیدروکربنی به محیط زیست شده است.  زیست پالایی یا حذف بیولوژیک هیدروکربن‌های نفتی در خاک یا آب، کارآمدتر از سایر فناوری‌های فیزیکی و شیمیایی پالایش می­باشد. در این میان، باکتری­های بومی خاک­های آلوده نفتی به­دلیل سازگاری و تماس طولانی مدت با آلاینده­های هیدروکربنی حائز اهمیت می­باشند. هدف از این تح...

[ 18 ] - تغییرات کیفیت بیوچار تولید شده از کاه و کلش گندم در طی فرآیند پیرولیز آهسته در دماهای مختلف

          به تازگی بیوچار به‌دلیل پتانسیل بهبود حاصلخیزی خاک، غیرمتحرک کردن آلودگی‏ها و همچنین یک روش مناسب برای متوقف کردن کربن و به‌عنوان مخزن کربن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این تحقیق، یک سری بیوچار از کاه و کلش گندم در طی فرآیند پیرولیز آهسته در دماهای مختلف (300، 400، 500، 600 و 700 درجه سسلسیوس) تولید و ویژگی‌های فیزیکی وشیمیایی آنها تعیین شد. عملکردبیوچار، محتوای خاکست...

[ 19 ] - کاربرد زادمایه‌های باکتری سودوموناس فلورسنس بر برخی شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی ذرت

چکیده هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل کاربرد مواد مختلف به عنوان حامل باکتری و تاثیر سودمند باکتری محرک رشد گیاه از گونه سودوموناس فلورسنس برعملکرد گیاه ذرت و جذب برخی عناصر غذایی بوده است. آزمایش به صورت بلوک کاملا تصادفی با هفت تیمار زادمایه، سه تیمار کود فسفره و تیمار شاهد با چهار تکرار  در سال 1391 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گردید. مواد حامل شامل پرلیت، بنتونیت، خاک ...

[ 20 ] - تأثیر سیستم تغذیه تلفیقی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد ذرت علوفه‌ای در شرایط کمبود آب

مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر تغذیه تلفیقی قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس به عنوان کود زیستی و مصرف فسفر از منابع سوپرفسفات تریپل و خاک فسفات به عنوان کود شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و میزان عملکرد ذرت علوفه­ای (Zea mays L.) در شرایط کمبود آب انجام گرفته است. این پژوهش به صورت کرت­های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، در سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورها عبار...

[ 21 ] - استفاده از روش های چند متغیره در مطالعه تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر شاخص های رشد و عملکردی کلزا

به منظور تعیین روابط میان عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه کلزا پژوهش گلخانه­ای در گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها عبارتند از آبیاری در سه سطح: بدون تنش (FC75/0)، تنش متوسط (FC55/0) و تنش شدید (FC35/0( و سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوست در پنج سطح شامل: عدم کاربرد کود زیستی (شاهد)، کاربرد دو و چهار درصد کمپوست زب...

[ 22 ] - تاثیر غنی سازی ورمی‌ کمپوست با تیمارهای کودی و باکتریایی بر هوموسی شدن و خصوصیات اسید هیومیک

چکیده این تحقیق با هدف بررسی تاثیر غنی‌سازی ورمی­کمپوست با تیمارهای باکتریایی (باکتری­های سودوموناس و ازتوباکتر) و کودی (نیتروژن، فسفر و گوگرد) بر شاخص­های هوموسی شدن و آنالیز فیزیکوشیمیایی اسید هیومیک استخراج شده در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها به مدت 60 روز در دمای 28 درجه سانتی­گراد در انکوباتور نگهداری و در نهایت اندازه­گیری مواد هیومیک، و آنالیز عنصری، گروه های عاملی و انداز...

[ 23 ] - تاثیر پسماندهای آلی مختلف و باکتری‌های مولد اکسین بر شاخص‌های رشدی قارچ دکمه‌ای ( Agaricus bisporus)

قارچ خوراکی Agaricus bisporus مهمترین قارچی است که به صورت صنعتی کشت می­گردد و به دلیل کیفیت غذایی مناسب و میزان بالای پروتئین جایگاه ویژه­ای را در سبد غذایی مردم جهان به خود اختصاص داده است. استفاده از پسماندهای آلی به عنوان بستر تولید قارچ خوراکی می­تواند راه حل مناسبی در دفع این مواد و تامین بخشی از نیاز غذایی مردم جهان باشد. در این پژوهش برای بررسی قابلیت استفاده از پسماندهای آلی مختلف به ع...

[ 24 ] - غنی سازی ورمی کمپوست با برخی باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن

          تغییر جمعیت میکروارگانیسم ها در ورمی کمپوست در جهت بهبود کیفیت آن  یکی از موضوعات مطالعات جدید در زمینه تولید کودهای زیستی می باشد. تحقیق حاضر نیز با هدف امکان تغییر در مقادیر نیتروژن و فسفر در ورمی کمپوست و تعیین برخی از ویژگی های کیفی ورمی کمپوست انجام گرفته است. به منظور انجام این هدف پس از تولید ورمی کمپوست، زادمایه هایی از باکتری های جنس سودوموناس و ازتوباکتر تهیه شد و بعد از تلق...

[ 25 ] - تاثیر و کارایی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی تاثیر و کارایی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت از آبیاری در سه سطح شامل: آبیاری نرمال (FC 75/0)، تنش متوسط (FC 55/0) و تنش شدید (FC 35/0)، و ترکیب کود زیستی در پنج سطح شامل: عدم کاربرد کود زیستی (شاهد)،کاربرد دو و چهار درص...

[ 26 ] - جداسازی و شناسایی باکتری‌های اکسیدکنندۀ گوگرد در خاک کشاورزی و بررسی عملکرد اکسایش گوگرد

مقدمه: باکتری‌های اکسیدکنندۀ گوگرد در کشاورزی، اهمیت زیادی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی باکتری‌های اکسیدکنندۀ گوگرد در شرایط خاک کشاورزی منطقۀ مس سرچشمه کرمان بود. مواد و روش‏‏ها: نمونه‌برداری از خاک کشاورزی در منطقۀ مس سرچشمه کرمان انجام شد. بعد از غنی‌سازی نمونه‌ها در محیط پایۀ معدنی دارای گوگرد به‌عنوان تنها منبع انرژی، مجموعۀ میکروبی حاصل، خالص‌سازی شد و توانایی اکسایش گوگرد براساس تغییر ا...

[ 27 ] - بررسی توان تولید آنزیم ACC-دآمیناز در باکتری‌های جداسازی شده از خاک‌های خشک، شور و شور- سدیمی و انتخاب باکتری کارآمد در تولید آنزیم

مقدمه: تنش‌های خشکی، شوری و شور- سدیمی، از راه‌های گوناگونی مانند ساخت زیستی اتیلن تنشی مایۀ کاهش رشد گیاهان می‌شوند. به‌دلیل توانابودن برخی از باکتری‌های خاک در کاهش تنش و مصرف پیشنیاز تولید اتیلن (ACC)، این پژوهش برای دستیابی به باکتری برتر سازندۀ آنزیم ACC-دآمیناز در تنش‌های خشکی، شوری و شور- سدیمی خاک‌ها انجام شد. مواد و روش‏‏ها: در این پژوهش، با جداسازی 400 باکتری از خاک‌های با قابلیت هدای...

[ 28 ] - بررسی اثر تنش شوری و ریزسازوارهای خاکزی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk)

به­ منظور بررسی اثر قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری حل­کننده فسفات معدنی در شرایط تنش شوریبر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk )، آزمایشی به­ صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل شوری آب آبیاری در سه سطح 2.5 (شاهد)، 5 و 10 دسی زیمنس بر متر به‌عنوان فاکتور اصلی و دو عامل قارچ میکوریزا آربوسکولار شامل دو سطح (کاربرد قارچ Glom...

[ 29 ] - ارزیابی تغییرات حساسیت دمایی تجزیه ماده آلی خاک در ارتباط با نوع مدیریت اکوسیستم مرتعی و استوکیومتری عناصر در سطوح مختلف عمق خاک

پاسخ دمایی تجزیه ماده آلی در اکوسیستم‌های خاکی در چرخه کربن و تغییرات اقلیمی موثر است. هدف مطالعه بررسی حساسیت دمایی تجزیه ماده آلی خاک (Q10) درارتباط با نوع مدیریت مرتع، استوکیومتری عناصر و عمق خاک بود. نمونه‌های خاک (از سطوح 0 تا 30 سانتی‌متری) از یک مرتع با مدیریت متفاوت (حفاظت‌شده، چرا‌شده و تخریب‌شده) برداشت و در سه سطح دمایی انکوباسیون شد. از روش جذب قلیا، تنفس هتروتروفیک تعیین و Q10 محاس...

[ 30 ] - ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی

با توجه به اهمیت تولید IAA توسط باکتری های خاک، به ویژه نقش آن در القاء ریشه زایی در خاک های متأثر از خشکی و شوری این تحقیق انجام شد. در این تحقیق، ضمن جداسازی 400 باکتری از خاک های با درجات مختلف EC و SAR، تغییرات تولید IAA و اثر مقادیر مختلف تریپتوفان و تنش های خشکی و شوری بر تولید این هورمون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر تنش های خشکی و شوری بر تغییرات تولید IAA از نظر آماری معنی دا...

[ 31 ] - اندازه‌گیری و مدل‌سازی پاسخ تنفس هتروتروف خاک به تغییرات درجۀ حرارت در دو اکوسیستم مرتعی قرق و تحت چرا

تنفس هتروتروفیک خاک که حاصل تجزیۀ مواد آلی خاک می­باشد؛ تحت تأثیر عوامل محیطی به­خصوص دما قرار دارد. مدل­های مختلفی برای درک پاسخ تنفس خاک به درجه حرارت و همچنین حساسیت دمایی تنفس خاک (Q10) به کار رفته است. هدف از این مطالعه بررسی پاسخ تنفس خاک به تغییرات دما با استفاده از تکنیک انکوباسیون و بررسی مدل­های مختلف در دو سیستم مدیریتی متفاوت است. به این منظور، نمونه­های دست نخورده خاک که از اکوسیست...

[ 32 ] - Investigation of Heavy Metal Contamination in the Surface Sediments of Anzali wetland in North of Iran

Over the last few decades, Anzali wetland has been at risk of pollutants, especially from heavy metals. The present research analyzes some physical and chemical properties and heavy metals concentration in 27 points in nine stations of Anzali wetland. The samples of each station have been mixed, acidic digested, and analyzed by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The mean con...

[ 33 ] - Investigation of Heavy Metal Contamination in the Surface Sediments of Anzali wetland in North of Iran

Over the last few decades, Anzali wetland has been at risk of pollutants, especially from heavy metals. The present research analyzes some physical and chemical properties and heavy metals concentration in 27 points in nine stations of Anzali wetland. The samples of each station have been mixed, acidic digested, and analyzed by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The mean con...

[ 34 ] - بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

چکیده سابقه و هدف اسفرزه (Plantago ovata Forsk) در فلور ایران پراکنش طبیعی دارد و پرداختن به زراعت آن از اولویت اقتصادی برخوردار است. شوری یکی از ویژگی‌های طبیعی اکوسیستم‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک است. در تنش شوری، بالا بودن نسبت K+/Na+ در بافت‌های گیاهی به عنوان یکی از سازوکارهای فیزیولوژیکی مهم در ایجاد تحمل به شوری در بعضی گونه‌های گیاهی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات نشان داده قارچ‌های ...

[ 35 ] - بررسی پاسخ های تغذیه ای ارقام مختلف گندم به سیلیسیم در یک خاک آهکی

با توجه به روند رو به رشد جمعیت کشور و نقش عمده گندم در تأمین انرژی و پروتئین آحاد جامعه، ضرورت نگرش جدید در مدیریت مزرعه به وجود می­آید که به وسیله آن تولیدکنندگان کشاورزی بتوانند تغییرات داخل مزرعه را شناسایی نموده و با مدیریت این تغییرات در جهت افزایش محصولات زراعی و افزایش بهره وری گام بردارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سطوح و منابع مختلف کاربرد سیلیسیم بر ماده­خشک تولیدی، غلظت و جذب عناص...

[ 36 ] - استفاده از زادمایه های باکتری سودوموناس فلورسنس محرک رشد گیاه در افزایش رشد و جذب عناصر غذایی گیاه گندم

هزینه بالای تولید کودهای شیمیایی و ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، استفاده از منابع دیگر به ویژه کودهای زیستی را ضروری می‌سازد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کود زیستی باکتری حل کننده فسفات‌ و محرک رشد گیاه سودوموناس فلوئورسنس بر پایه حامل‌های مختلف آلی و معدنی شامل ورمی‌کمپوست، پرلیت و خاک فسفات و چهار فرمولاسیون از این مواد، بر روی شاخص‌های رشد گیاه گندم بوده است. آزمایش در...

[ 37 ] - بررسی تأثیر باکتری حل کننده فسفر و قارچ میکوریزا بر شاخص‌های رشدی گیاه اسفرزه در شرایط شور

بهره­گیری از ریزسازواره­های خاکزی می­تواند بخشی از اثرات منفی تنش شوری را کاهش دهد. به­منظور بررسی اثر شوری، قارچ میکوریزا آربوسکولار و باکتری حل کننده ترکیبات فسفری بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی اسفرزه (Plantagoovata Forsk.) دو آزمایش طراحی و اجرا شد. در آزمایش اول به­منظور غربال­گری گونه مقاوم باکتری حل­کننده فسفات در شرایط تنش شوری، 40 باکتری تحت آزمون نیمه کمی توان انحلال فسف...

[ 38 ] - خاک ریزوسفری گندم دیمزار به‌ عنوان یک منبع مفید برای جداسازی باکتری‌های سودوموناس فلورسنت مقاوم به شوری و خشکی

سابقه و هدف: امروزه لزوم پرداختن به تولید محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم در محیط‌های تحت تنش جهت دست‌یابی به حداکثر پتانسیل برای تأمین غذا ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. باکتری‌های سودوموناس فلورسنت از مهم‌ترین ریزوباکتری‎های مفید خاکزی هستند که با داشتن خصوصیات محرک رشدی متعدد عملکرد گیاهان را افزایش می‌دهند. مواد و روش: این پژوهش به ‌منظور غربالگری 15 جدایه باکتری سودوموناس فلورسنت ...

[ 39 ] - مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه

تثبیت نیتروژن مولکولی توسط باکتری­های ریزوبیومی، منبع اصلی برای ورود پایدار نیتروژن مورد نیاز گیاهان به سیستم­های کشاورزی است. تثبیت زیستی مولکول نیتروژن در کشاورزی می­تواند به وسیله مایه­زنی گیاهان لگوم با باکتری­های ریزوبیومی دارای توانایی بالا در تثبیت این مولکول بهبود پیدا کند. آگاهی از تنوع زیستی جمعیت­های بومی این باکتری­ها برای طراحی تدابیر مایه­زنی موفق...

[ 40 ] - افزایش کارائی زیستی نیتروژن گیاه سویا با جهش در باکتری بردی‌ریزوبیوم ژاپنیکوم‌ همزیست آن

برای افزایش کارائی زیستی نیتروژن گیاه سویا، از 4 سویه باکتری بردی­ریزوبیوم ژاپنیکوم‌ همزیست آن، سویه بومی RS117 بر اساس آزمایشات میکروسکوپی، تلقیح با گیاه و تعیین توالی ژن16S rRNA انتخاب شدند. سپس این سویه به شکل محلول در محیط YMB با دزهای 0 تا 5000 گری با فاصله­ 500 گ...

[ 41 ] - اثر ورمی‌کمپوست غنی‌شده با باکتری‌های حل‌کننده فسفات بر فراهمی فسفر، pH و شاخص‌های زیستی در یک خاک آهکی

سابقه و هدف: کمبود فسفریکی از مشکلات عمده خاک‌های آهکی است. یکی از راه‌های مؤثر و اقتصادی افزایش فراهمی فسفر افزودن کودهای آلی به خاک است. از مطلوب‌ترین مواد آلی و کودهای زیستی موجود، کود ورمی‌کمپوست را می‌توان نام برد اما مصرف زیاد ورمی‌کمپوست برای رسیدن به عملکرد مطلوب و همچنین دارا بودن فسفات‌های نامحلول آلی از محدودیت‌های کاربرد ورمی‌کمپوست می‌باشند. یکی از راه‌هایی که محدودیت‌های فوق را تع...

[ 42 ] - بررسی توان کلنیزاسیون و تأثیر باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از دیم زارها بر شاخص های رشد گندم در تنش های کم آبی و شوری

استفاده از کشت درون شیشه­ای هیدروپونیک یکی از روش­های مفید و کاربردی برای انتخاب برترین جدایه­های باکتری­های محرک رشد گیاهان با توان بالای کلنیزاسیون در سطح ریشه می­باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف انتخاب برترین جدایه­ها از بین 16 جدایه باکتری حل­کننده فسفات که طی مراحل قبلی این پژوهش از دیم­زارهای گندم استان­های قزوین و زنجان جداسازی شده بودند، طراحی و در مدت 45 روز در اتاقک رشد ا...

[ 43 ] - تاثیر باکتری‌های استافیلوکوکوس جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا بر روی رشد گندم

سابقه و هدف: شوری یکی از گسترده‌ترین فرآیندهای تخریب خاک بوده که باعث محدود شدن افزایش تولید محصولات غذایی در جهت تقاضای بیشتر می‌باشد. تلقیح گیاهان با باکتری‌های محرک رشد گیاه متحمل به نمک با توان تولید ACC-دآمیناز و ایندول استیک اسید، اغلب اثرات منفی ناشی از غلظت بالای نمک را کاهش داده و موجب بهبود شاخص‌های رشد گیاه می‌شوند. از اینرو هدف از این پژوهش تعیین تأثیر باکتری‌های ریزوسفری و اندوفیتی...

[ 44 ] - مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست‌پالایی آلودگی‌های نفتی در آب زیرزمینی

امروزه، آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی، یکی از جدی‌ترین مشکلات زیست محیطی در سراسر جهان می‌باشد. از مهم‌ترین این آلاینده‌ها، آلاینده‌های نفتی و ترکیبات آن می‌باشد که در اثر نشت و تراوش هنگام ذخیره‌سازی و یا انتقال، با نفوذ به خاک، منابع آب زیرزمینی را آلوده می‌کند. این ترکیبات دارای ساختار پیچیده شیمیایی و قابلیت‌های حل مختلف در آب‌زیرزمینی می‌باشند و بسیاری از این ترکیبات توسط میکروارگانیسم‌های م...

[ 45 ] - بررسی تنوع ژنتیکی باکتری‏های فراریشه‎ای و درون‎رست محرک رشد گیاه گندم

چکیده مقدمه: جامعۀ میکروبی خاک بر حاصلخیزی آن از طریق تجزیه، معدنی‌کردن، ذخیره‌سازی و رهاسازی عناصر غذایی ‌تأثیر می‌گذارد. باتوجه‌به آزادسازی حدود 20 تا 30 درصد مواد فتوسنتزی در فراریشۀ (ریزوسفر‏) گیاه، این محیط شرایط مساعدی را برای حضور جمعیت میکروبی فراهم می‌کند. مواد و روش‏‏ها: هدف پژوهش حاضر، بررسی پتانسیل جدایه‏های فراریشه‏ای و درون‏رست ...

[ 46 ] - تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه جداسازی شده از دیم‌زارها بر فسفر قابل جذب و برخی از صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه گندم در تنش کم‌آب

تنش­های کم‌آبی، شوری و عدم تغذیه بهینه عناصر غذایی به­خصوص فسفر ازجمله چالش‌‌های مهم برای تولید گندم در دیم­زارهای ایران می­باشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سه سویه باکتری محرک رشد گیاه بر فسفر قابل دسترس خاک و نیز برخی از صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه گندم انجام شد. برای این منظور آزمایش گلدانی به­صورت فاکتوریل سه عامله شامل تنش کم‌آبی در دو سطح، مصرف کود فسفره در 6 سطح و سویه­های باکترهایی­ م...

[ 47 ] - مقایسه کارایی باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی در بهبود رشد و عملکرد گیاه گندم

امروزه استفاده بی‎رویه از کودهای شیمیایی در زمین‎های کشاورزی به دلیل نگرانی‏های زیست محیطی مورد بحث است، بنابراین یافتن راهکارهای جایگزین برای کاهش اثرات مضر فعالیت‎های کشاورزی حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل جدایه‏های فراریشه‏ای و درون‏رست جداسازی شده از ریشه گیاه گندم به منظور بررسی ویژگی‏های محرک رشد و اثر آن‌ها بر شاخص‎های رشد گیاه گندم و کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفر بود. ب...

[ 48 ] - ارزیابی میزان آهن در خاک‏ آهکی تیمارشده با باکتری‎های مولد سیدروفور تحت تنش خشکی

با وجود فراوانی آهن در پوسته زمین و خاک، معمولاً این عنصر جزء عناصر غذایی محدود برای گیاهان به خصوص در خاک‏های آهکی با pH بالا به شمار می‏آید. در این پژوهش چهار جدایه توانمند با صفات فیزیولوژیک متفاوت (تحت شماره‏های 3، 8، 20 و 23) از نظر تولید سیدروفور از 10 نمونه خاک جداسازی شده و نقش آن­ها در انحلال ترکیبات آهن‏دار غیر محلول در خاک آهکی بررسی شد. نتایج نشان داد که علی­رغم بیشتر بودن قطر هاله ب...

نویسندگان همکار

بابک متشرع زاده 11  

احمدعلی پوربابائی 10  

شایان شریعتی 5  

مهدی قورچیانی, 4  

احمدرضا دهقانی تفتی 4  

سهراب محمودی 4  

معصومه صالحی 4  

حسن اعتصامی 4  

سمیه امامی 3  

داود سقفی 2  

کیوان ولی زاده راد 2  

Mehdi Zariee 2  

Sama kamal-poor 2  

Sina Azimi 2  

مهدی بهشتی 2  

حسین میر سیدحسینی 2  

مهدی رشتبری 2  

آرش همتی 2  

رضا سلیمانی 2  

بهزاد بهتری 2  

زینب جعفریان جلودار 2  

کاظم خاوازی 2  

k. A. Rezaei 2  

ابراهیم شیرمحمدی 2  

بهرام ابوالفضلی بهروز 1  

فرهاد رجالی 1  

حسام آریانپور 1  

علی عبادی 1  

محمد باقر یخچالی 1  

فاطمه شریعتی 1  

حمید حبیبی 1  

لیلا محمدی 1  

مهدی خزایی 1  

سمانه رحمت پور 1  

باقر یخچالی 1  

هوشنگ علیزاده 1  

پویان شهیدی صادقی 1  

احمدعلی پوربابایی 1  

اکبر قویدل 1  

باقر یخچالی 1  

سمیه ناجی راد 1  

محمدرضا نقوی 1  

اکبر قویدل 1  

سمیه ناجی راد 1  

مهدی قورچیانی 1  

احمد حیدری 1  

زهرا منافی 1  

مهدی صادقی پور مروی 1  

حسن توفیقی 1  

حسن توفیقی 1  

سمیه صابریان رنجبر 1  

فرهاد مشیری 1  

شهاب شریعتی 1  

جمال کریمزاده 1  

علی سلطانی طولارودی 1  

غلامرضا صالحی جوزانی 1  

هادی اسدی رحمانی 1  

جواد پیرولی بیرانوند 1  

سید پژمان شیرمردی 1  

علیرضا عباسی 1  

حسن اعتصامی 1  

فائزه پرستش 1  

سمیه جنت رستمی 1  

عبدالحسین هورفر 1  

مجید خیاط خلقی 1  

کورش محمدی 1  

فریدون سرمدیان 1  

فرزانه شعیبی 1