مطالعه تیمار روغن بزرک در چوب کبوده (Populus alba L.) به‌عنوان تیمار سنتی آثار تاریخی چوبی در برابر هوازدگی

نویسندگان

  • حسین احمدی استادیار گروه مرمت اشیا، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
  • کامبیز پورطهماسی دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
چکیده مقاله:

بخش مهمی از آثار چوبی در فضای باز و در معرض هوازدگی قرار دارند. حفاظت از این آثار با توجه به ارزش‌های فرهنگی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشینه استفاده از روغن بزرک به چند قرن گذشته بازمی‌گردد و امروزه نیز به شکل سنتی در سطح وسیعی جهت تیمار آثار چوبی در فضای باز به کار می‌رود؛ بنابراین، ویژگی‌های تیمار چوب کبوده (Populus alba L.) با روغن بزرک تحت تأثیر هوازدگی موردمطالعه قرار گرفت. جذب روغن در فرایند تیمار بررسی شد و میزان آبشویی آن با استفاده از استاندارد BS EN 84:1997 اندازه‌گیری گردید. فرایند هوازدگی نیز با توجه به دستورالعمل ASTM 2565-99 انجام گرفت. نمونه‌ها پس از 300 و 800 ساعت هوازدگی از طریق رنگ سنجی، طیف‌سنجی FTIR و تصاویر SEM موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمونه‌های تیمار شده مقاومت خوبی در برابر آبشویی دارند ولی تیمار روغن بزرک موجب تغییرات بصری زیادی در چوب می‌شود که این تغییرات در طول فرایند هوازدگی ادامه پیدا می‌کند. داده‌های طیف‌سنجی نیز گویای تخریب ساختاری نمونه‌های تیمار شده پس از هوازدگی بود به‌گونه‌ای که به شکل شکست و ایجاد ترک در ساختار سلولی در تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح چوب دیده شد. به‌طورکلی، نتایج بر عدم عملکرد مناسب تیمار روغن بزرک در شرایط مطالعه در این تحقیق، جهت حفاظت چوب در فضای باز تأکید داشت

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تیمار روغن بزرک در چوب کبوده (populus alba l.) به عنوان تیمار سنتی آثار تاریخی چوبی در برابر هوازدگی

بخش مهمی از آثار چوبی در فضای باز و در معرض هوازدگی قرار دارند. حفاظت از این آثار با توجه به ارزش های فرهنگی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشینه استفاده از روغن بزرک به چند قرن گذشته بازمی گردد و امروزه نیز به شکل سنتی در سطح وسیعی جهت تیمار آثار چوبی در فضای باز به کار می رود؛ بنابراین، ویژگی های تیمار چوب کبوده (populus alba l.) با روغن بزرک تحت تأثیر هوازدگی موردمطالعه قرار گرفت. جذب ...

متن کامل

مطالعه تغییرات ساختاری در سطح چوب سپیدار (Populus alba L.) تحت تاثیر هوازدگی تسریع شده

 هوازدگی عامل اصلی تخریب سطح چوب در فضای باز به شمار می رود. درک این فرآیند در چوب‌های مختلف اهمیت بالایی در حفاظت چوب دارد. با توجه به کاربرد گسترده چوب سپیدار (Populusalba L.) در فضای باز، تغییرات ساختاری زیست‌پلیمرهای سطح این چوب تحت تاثیر هوازدگی تسریع شده پس از 300 و 800 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. میزان کاهش جرم پس از هوازدگی اندازه‌گیری شد. تغییرات ظاهری با استفاده از ر...

متن کامل

پتینه‌کردن چوب با دی‌اتانل‌آمین: ویژگی‌ها و مقاومت آن در برابر هوازدگی

ایجاد ظاهر قدیمی در سطح چوب یا پاتین، اهمیت زیادی در فرآیندهای مرمت آثار تاریخی و همچنین ساخت مبلمان دارد. در این پژوهش چوب کبوده (Populus alba L) پتینه‌شده با استفاده از تیمار دی اتانل آمین و مقاومت آن در برابر هوازدگی مورد مطالعه قرار گرفت. هوازدگی مصنوعی براساس دستورالعمل ASTM 2565-99 در دو مرحله 300 و 800 ساعت انجام شد. ارزیابی‌ها با استفاده از رنگ‌سنجی، طیف‌سنجی زیر قرمز- بازتاب کل تضعیف ش...

متن کامل

اثر تغییرات صفات رویشی کبوده (Populus alba L.) بر تولید چوب در حاشیه رودخانه زاینده‌رود اصفهان

برای برآورد مقدار تولید چوب صنوبر در صنوبرکاری‌های سنتی، محاسبه میزان رویش آنها ضروری است. به‌منظور بررسی تغییرات صفات رویشی صنوبر در حاشیه رودخانه زاینده‌رود اصفهان، شش توده کبوده (Populus alba L.) از سطح صنوبرکاری‌شده حاشیه رودخانه انتخاب شدند و مشخصات رویشی آنها شامل قطر، ارتفاع، میزان رویش قطری و میزان افزایش ارتفاع اندازه‌گیری شد و سپس رویش حجمی آنها محاسبه شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌روش...

متن کامل

مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت

امروزه زراعت چوب با گونه‌های تندرشد از جمله گونه‌های مختلف صنوبر امری اجتناب‌ناپذیر است .این مطالعه به‏منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر میزان عملکرد تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب گونة کبوده (Populus alba) در صنوبرکاری‌های ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلداجی و روستای کران از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور چهار قطعة یک هکتاری صنوب...

متن کامل

مطالعه تغییرات ساختاری در سطح چوب سپیدار (populus alba l.) تحت تاثیر هوازدگی تسریع شده

هوازدگی عامل اصلی تخریب سطح چوب در فضای باز به شمار می رود. درک این فرآیند در چوب های مختلف اهمیت بالایی در حفاظت چوب دارد. با توجه به کاربرد گسترده چوب سپیدار (populusalba l.) در فضای باز، تغییرات ساختاری زیست پلیمرهای سطح این چوب تحت تاثیر هوازدگی تسریع شده پس از 300 و 800 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. میزان کاهش جرم پس از هوازدگی اندازه گیری شد. تغییرات ظاهری با استفاده از رنگ سنجی ارزیابی گرد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 2

صفحات  93- 106

تاریخ انتشار 2014-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023