مطالعه جنبه‌هایی از زیست‌شناسی قارچMonilinia laxa ، عامل بیماری پوسیدگی قهوه‌ای گیلاس در استان گیلان

نویسندگان

  • سید عبداله هاشمی باباحیدری
  • ضیاء الدین بنی هاشمی
چکیده مقاله:

به منظور بررسی منبع اولیه آلوده کننده، تولید آپوتسیوم و نحوه زمستانگذرانی قارچ Monilinia laxa، عامل اصلی پوسیدگی قهوه‌ای گیلاس در استان گیلان این پژوهش در سال‏های 85-1384 انجام شد. تشکیل یا عدم تشکیل شکل جنسی قارچ عامل بیماری در شرایط طبیعی باغ، آزمایشگاه و کرت‌های آزمایشی در مزرعه بررسی گردید. میوه‌های گیلاس مومیایی شده و استرومایی‌شده در شرایط طبیعی باغ، کرت‌های آزمایشی و شرایط آزمایشگاهی آپوتسیوم تولید نکردند ولی پس از زمستان‌گذرانی میوه‌های مومیایی شده باقیمانده روی درخت، در سطح خود تولید اسپورودوکیوم‌های فراوان نمودند و کنیدیوم‌های حاصل از آن نیز دارای قدرت جوانه‌زنی بودند. گیلاس‌های مومیایی شده در سطح باغ پوسیده شده و در فصل زراعی بعد فقط هسته آنها باقی ماند و هیچگونه اسپورودوکیوم و آپوتسیوم در سطح آنها تشکیل نگردید. در بررسی سر‌شاخه‌ها و شانکر‌ها، طی بهار و ماههای اسفند 1384 و فروردین 1385 تولید کنیدیوم مشاهده نگردید. قارچ Monilinia laxa تنها در یک مورد از روی سر‌شاخه هلو در شرایط طبیعی و یک مورد از روی جوانه گیلاس در شرایط آزمایشگاهی به دست آمد، بنابراین به نظر می‌رسد فرم غیر‌جنسی تشکیل شده روی میوه‌های مومیایی باقیمانده روی درخت از سال قبل، عامل اصلی زمستان‌گذرانی و انتشار این بیمارگر باشد. اگرچه امکان زمستان‌گذرانی قارچ در شانکر سرشاخه‌ها منتفی نیست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه جنبه هایی از زیست شناسی قارچmonilinia laxa ، عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای گیلاس در استان گیلان

به منظور بررسی منبع اولیه آلوده کننده، تولید آپوتسیوم و نحوه زمستانگذرانی قارچ monilinia laxa، عامل اصلی پوسیدگی قهوه ای گیلاس در استان گیلان این پژوهش در سال‏های 85-1384 انجام شد. تشکیل یا عدم تشکیل شکل جنسی قارچ عامل بیماری در شرایط طبیعی باغ، آزمایشگاه و کرت های آزمایشی در مزرعه بررسی گردید. میوه های گیلاس مومیایی شده و استرومایی شده در شرایط طبیعی باغ، کرت های آزمایشی و شرایط آزمایشگاهی آپو...

متن کامل

مطالعه تنوع بیماری‌زایی درجمعیت قارچ Magnaporthe grisea، عامل بیماری بلاست برنج در استان گیلان

پنجاه جدایه تک اسپور Magnaporthe grisea، عامل بیماری بلاست برنج متعلق به شش گروه انگشت‌نگاری DNA که از روی یازده رقم در چهارده شهرستان استان گیلان طی سالهای 78-1376 جمع‌آوری شده بودند، از نظر بیماریزایی روی گروههای مختلفی از ارقام برنج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مجموع 26 رقم و لاین شامل گروه ارقام افتراقی استاندارد بین‌المللی، رقم CO39 همراه پنج لاین همسان تقریبی(Near isogenic lines) ای...

متن کامل

تأثیر برخی از قارچ‌کش‌ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه‌ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران

چکیده پوسیدگی ساقه، ناشی از قارچ sclerotiorumSclerotinia، یکی از بیماری‎های مهم کلزا می‎باشد و قارچ‌کش‌ها جهت کنترل آن، به کار گرفته می‌شوند. در ایران اغلب از کاربندازیم و تبوکونازول جهت مبارزه‌ی شیمیایی با این بیماری استفاده می‎شود. به‌منظور معرفی سایر قارچ‌کش‌های موثر بر بیماری، اثر هفت قارچ‌کش روی بیمارگر، در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده و شش قارچ‌کش برتر در مزرعه به‌کار گرفته شد. در شرایط آزم...

متن کامل

تأثیر میکروارگانیزم‌های آنتاگونیست خاک‌های شالیزار گیلان روی عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج

One hundred and two microorganisms were isolated from 85 paddy soil samples of different locations in Guilan Province. Antagonistic effects of the microorganisms were tested against Gibberella fujikuroi on PDA medium. Twenty one microorganism isolates were selected for seed treatment in blotter test. Seven isolates that were satisfactorily effective in reducing pathogen colonies formed on seeds...

متن کامل

واکنش تعدادی از ژنوتیپ های نخود نسبت به عامل بیماری پوسیدگی سیاه ریشه در استان فارس

در استان فارس بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به خاکزاد بودن عامل بیماری استفاده از ارقام متحمل و یا مقاوم مناسب ترین روش مبارزه است. طی سه سال بررسی (1377 تا 1380)، واکنش 126 ژنوتیپ نخود موجود در بانک ژن و نمونه های جمع آوری شده از استان نسبت به قارچ Fusarium solani عامل بیماری در گلخانه و مزرعه مورد بررسی قرار گرفت.در آزمایش های گلخانه ای ژنوتیپ ها به همرا...

متن کامل

تأثیر میکروارگانیزم‌های آنتاگونیست خاک‌های شالیزار گیلان روی عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج

One hundred and two microorganisms were isolated from 85 paddy soil samples of different locations in Guilan Province. Antagonistic effects of the microorganisms were tested against Gibberella fujikuroi on PDA medium. Twenty one microorganism isolates were selected for seed treatment in blotter test. Seven isolates that were satisfactorily effective in reducing pathogen colonies formed on seeds...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 41  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023