مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

نویسندگان

  • مریم چنگیزی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • مهدی ایرانمنش گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده مقاله:

فون زنبور­های زیر خانواده Braconinae از سال 1392 تا سال 1396 در استان کرمان (جنوب شرق ایران) مطالعه شد. در مجموع، 23 گونه متعلق به شش جنس شناسایی شد؛ که از این تعداد سه گونة Bracon (Bracon) speerschneideri Schmiedeknecht, 1897، B. (Ophthalmobracon) lissothorax (Tobias 1967) و B. (O.) nocturnus Tobias, 1962 برای اولین بار برای فون ایران گزارش می ­شوند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Checklist of Braconinae species of Turkey (Hymenoptera: Braconidae).

The Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) species recorded from Turkey are listed, the present total number being 195. Changes with respect to the previous Turkish fauna are briefly annotated and the distributions for all the species in each of the 68 biogeographical provinces are presented. After the publication of our previous fauna, 173 species have been recorded as new to Turkey. Of these, 9...

متن کامل

مطالعه تاکسونومیک زنبورهای زیرخانواده opiinae (hym., braconidae) در استان کرمانشاه

در این مطالعه به بررسی زنبورهای زیرخانواده opiinae (hym., braconidae) در استان کرمانشاه پرداخته شده است. اعضای این زیرخانواده پارازیتویید داخلی دوبالان cyclorrapha می باشند. برخی از گونه های این زیرخانواده از عوامل مهم کنترل بیولوژیک دوبالان آفت می باشند. نمونه برداری در استان کرمانشاه بر روی پوشش گیاهی غالب منطقه طی سال های 1392- 1391 صورت گرفت، نمونه های متعددی با استفاده از تورحشره گیری و تل...

15 صفحه اول

A new species of the genus Serrundabracon van Achterberg (Hymenoptera: Braconidae: Braconinae) from Namibia.

A second species of the braconine genus Serrundabracon is described and illustrated and distinguished from the type species, S. maraisi Braet. Both species possess the unique combination of a multiple-arched ovipositor and dentate posterior margin to the metasomal tergite 5. Corrections are made to the redescription of S. maraisi. The relationships of, and possible evolutionary transitions to, ...

متن کامل

Two genera of Braconinae (Hymenoptera, Braconidae) in China, with descriptions of four new species

Two genera, namely Dolabraulax Quicke and Scutibracon Quicke of Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) from China are studied for the first time, and four new species, namely Dolabraulax jigongshanus Wang & Chen, sp. n., Dolabraulax flavus Wang & Chen, sp. n., Dolabraulax brevivena Wang & Chen, sp. n. and Scutibracon fujianensis Wang & Chen, sp. n. are fully described and illustrated. The examine...

متن کامل

تنوع گونه‏ ای زنبورهای پارازیتویید گروه Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در شهرستان جیرفت، استان کرمان، ایران

پژوهش حاضر شامل بررسی تنوع گونه‌ای زنبورهای گروه Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مختلف شهرستان جیرفت (جنوب شرق ایران) می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌برداری‌هایی طی سال‌های 1393 و 1394 با استفاده از تله‌ی مالیز در مناطق و ارتفاعات مختلف انجام شد. نمونه‌های مورد نظر تا سطح گونه شناسایی و تعداد افراد هر گونه شمارش شد. تنوع گونه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SDR 4 بررسی شد. در مجموع...

متن کامل

A new species of Zaglyptogastra Ashmead, 1900 (Hymenoptera: Braconidae: Braconinae) from Vietnam.

The moderately large genus Zaglyptogastra Ashmead, 1900 is newly recorded for Vietnam and one new species, Z. vietnamica Long sp. n., is described and illustrated. Differences between the new species and two described species, Z. aswada El-Heneidy & Quicke, 2007, from Indonesia (Sumatra) and Z. vitalisi (Turner, 1919), from Laos, are given.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 2

صفحات  235- 246

تاریخ انتشار 2018-09-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023