مطالعه لغزش و تحلیل پایداری و پایدارسازی شیب کیلومتر 2/0 + بزرگراه شمالی تبریز

نویسندگان

  • رامین وفائی پور
  • میکائیل یوسف زاده فرد
چکیده

در این مقاله، لغزش و پایدارسازی شیبها، روی شیبی در بزرگراه شمالی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به معیارها و مطالعات موجود در زمینه لغزش، لغزش شیب موردنظر، لغزش بزرگ مقیاس به شمار می‌رود و با توجه به اینکه منطقه مورد نظر جغرافیائی و پهنه‌بندی زمین لغزه، یک منطقه مستعد برای لغزش است، مطالعه لغزش این شیب ضروری می‌باشد (1). تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم‌افزار STABL انجام گرفته است، بدست آوردن شیب بحرانی برای لغزش در بین مناطق مختلف لغزش و تعیین پایدارساز موفق و بهینه، برای هر یک از مناطق مختلف مستعد، یک عامل مهم برای تعیین پایداری و پایدارسازی یک شیب می‌باشد که در شیب موردنظر این موارد با توجه به روش شعاعی به کار رفته است (1). چگونگی پایدارسازی مناطق مستعد برای لغزش و توجیه آنها از نظر پایداری و اقتصادی یکی از مهمترین مسائل برای شیبها می‌باشد که چه بسا به کارگیری یک پایدارسازی موضعی برای یک لغزش می‌تواند کل شیب را پایدار کند. شناخت انواع لغزش و تعیین پایدارسازی مناسب برای لغزش موردنظر مهمترین قسمت مطالعه لغزشها می‌باشد. همچنین تحلیل بعد از پایدار سازی نیز مهم خواهد بود که تا چه حدی روش پایدارسازی موردنظر موثر واقع شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه و ارزیابی روش های پایدارسازی زمین لغزش (مطالعه موردی: زمین لغزش کیلومتر ۱۹۴ راه آهن ملایر - کرمانشاه)

گزارشات متعدّد وقوع زمین لغزش در کیلومتر 194 پروژه راه آهن غرب در استان کرمانشاه، منجر به انجام تحقیق پیش روی در مورد علل و نحوه گسترش لغزش زمین در منطقه مذکور و مطالعه روش­های پایدارسازی زمین لغزش گردید. در این پژوهش، به بررسی نقش جاده سازی در وقوع زمین لغزش و بررسی روش های مؤثّر در پایدارسازی زمین لغزش و مقایسه عملکرد و کارایی روش های مذکور پرداخته شده است. در این تحقیق، با عملیات نقشه برداری، ...

متن کامل

The Association between Dietary Acid Load and Cardiovascular Disease Risk among Diabetic Nephropathy Patients

هتفای اه : یم ناشن جیاتن اب هورگ هک دنهد PRAL هلیزوکیلگ نیبولگومه نییاپ %] 5 / 0 ± 7 / 5 لباقم رد % 5 / 0 ± 8 / 7 و 01 / 0 p= [ لیاسا يرت لورسیلگ ] mg/dl 3 / 2 ± 9 / 246 لباقم رد 3 / 2 ± 4 / 257 و 006 / 0 p= [ یلوتسیس راشف ، ] mmHg 7 / 0 ± 6 / 103 لباقم رد mmHg 7 / 0 ± 1 / 106 و 03 / 0 p= [ هورگ هب تبسن يرتمک ياتشان نوخ دنق و نینیتارک ، PRAL دنتشاد رتلااب . Pro:k میقتسم طابترا ه...

متن کامل

Development of transgenic mice harboring ovine beta lactoglobulin-calcitonin transgene

هدیکچ فده و هقباس : نیئتورپ نایب ا یکی نارادناتسپ ریش رد یجراخ یاه هار ز یعیـسو دربراک جیردت هب هک تسا ییاهراک هدروآرف هوبنا دیلوت رد یم بیکرتون ییوراد یاه هب ،دبای هدروآرف هژیو تسد هک ییاه شیب شوخ سـپ تارـییغت نیرت زا همجرت یا یم دنوش . شوم داجیا قیقحت نیا زا فده سنارت یاه سنارت دجاو هک دوب یکینژ نایب نژ هدننک یسلک نینوـت رد دیربیه دنشاب شوم یریش ددغ . شور و داوم اه : یدنفـسوگ نیلوبلگوتک...

متن کامل

تحلیل پایداری و راهکارهای پایدارسازی زمین لغزشها (مطالعه موردی: آزادراه خرّم آباد - پل زال)

با توجّه به افزایش روزافزون احداث بناها، جادّه­ها، راه­آهن و غیره در مناطق کوهستانی و پرشیب، لزوم پایدارسازی شیب­های طبیعی و مصنوعی بیش از بیش مورد توجّه قرار گرفته است. روش­های متعدّدی به منظور پایدارسازی شیب­ها وجود دارد که در تمامی آنها هدف، افزایش نیروهای مقاوم در برابر نیروهای محرّک و در نتیجه افزایش ضریب اطمینان است. هدف ازپژوهش حاضر، محاسبة پایداری دامنه­های لغزشی مشرف به جادّه و نقش میخ­کوبی ...

متن کامل

The Effect of Astrocytic S100B Protein on Memory Conolidation Rats

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 5

صفحات  39- 44

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021