مطالعه معادلات حاکم در انتشار گازهای تنفسی در مویرگ ها

نویسنده

چکیده

ریاضیات زیستی شاخه ای مهم از ریاضیات کاربردی در ارتباط با بیولوژی موجودات زنده می باشد که با به کارگیری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها آمار و اطلاعات تقریبا نزدیکی از نحوه عملکرد یک سیستم زنده را به ما می دهد و بدین وسیله می توانیم با به کار بردن این داده ها، فرآیندهای زیستی موجود در طبیعت را از لحاظ ریاضی بررسی و مدل بندی نمائیم. در این مطالعه، به معرفی مفاهیم فیزیولوژی مربوط به شبیه سازی ریاضی فرآیند انتقال گازهای تنفسی در مویرگ های ریوی می پردازیم. معادله حاصل شامل عبارت انتشار می باشد و معادله انتشار نامیده می شود. به علاوه، هدف مطالعه اکسیژنه شدن خون در مویرگ های ریوی می باشد. همچنین، انتقال همزمان اکسیژن و دی اکسید کربن را در گردش ریوی با در نظر گرفتن تاثیر همرفتی خون، بررسی می کنیم. این فرآیند، منجر به معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی سهموی شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

در این مطالعه، به شبیه سازی گازهای تنفسی در مجراهای هوائی انسان می پردازیم و معادله شبیه سازی شده را به دو روش متفاوت حل می نماییم. مشاهده شده است که استفاده از روش عددی برای حل معادله حاصل از شبیه سازی در مقایسه با روش تحلیلی ارائه شده مشکل و پرهزینه است.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای در مراحل تولید ماکارونی می‌باشد. در این راستا، اطلاعات مورد نیاز از مراحل مختلف تولید گندم دوروم و اطلاعات خاکشناسی از سه استان عمده تولید کننده، اطلاعات حمل و نقل و کارخانه تولید ماکارونی جمع‌آوری گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SimaPro و با بهره‌گیری از پایگاه داده‌های Ecoinvent و با استفاده از روش پتانسیل گرمایش جهانی...

تنظیم آهنگ تنفس یکی از متغیرهای مهمی است که افراد در هنگام فعالیت های مختلف به ویژه فعالیت های ورزشی با آن مواجه اند. در این مقاله، با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) یک مدل متقارن محوری دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مدل مصرف و تبادل گاز اکسیژن را در مویرگ های ریوی که در سیستم گردش خون کیسه هوایی در ریه رخ می دهد، بررسی و مطالعه می کند. مدل دارای سه بخش اصلی متشکل از یک غ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود