مطالعه مورفومتریکی 14 گونه از جنس آویشن (Thymus L. Lamiaceae) در ایران

نویسندگان

  • حسین زینلی هیئت علمی/اصلاح نباتات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
  • زهرا طالبیان دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج، گروه زیست شناسی
چکیده مقاله:

جنس آویشن بر اساس فلور ایرانیکا در ایران دارای 14 گونه است ولی در حال حاضر 18 گونه از این جنس در ایران معرفی شده است. شناسایی و تفکیک گونه‌های این جنس به علت شباهت ظاهری آن‌ها از لحاظ صفات مورفولوژیک کار دشواری است. هدف از این تحقیق گروه‌بندی ژنوتیپ ها از لحاظ صفات مورفولوژیک و تشخیص گونه‌های این جنس بر اساس صفات تشخیصی است. بدین منظور 33 صفت مورفولوژیک مربوط به اجزای رویشی و زایشی روی 88 نمونه متعلق به 14 گونه مطالعه شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین گروه ها نشان داد که صفات در سطح احتمال 1% تفاوت معنی‌داری را در بین گروه‌ها دارا بودند سپس مقایسه میانگین بین گروه‌ها نشان داد که ویژگی‌های ریخت شناسی تا حد قابل قبولی برای تمایز میان این گونه‌ها مفید است به طوری‌که گونه Thymus persicus از لحاظ صفت عرض برگ از سایر گونه‌ها جدا شد. همچنین گونه T. trautvetteri از لحاظ صفت سطح مقطع ساقه از سایر گونه‌ها جدا شد. گونه T. kotchyanus از لحاظ صفت طول دمگل و گونه T. migricus از لحاظ صفت طول کاسه از سایر گونه‌ها قابل تفکیک بودند.مقایسه میانگین صفت تراکم کرک دو گونه T. persicusو T. trautvetteri را نیز از سایر گونه‌ها جدا کرد. کلید شناسایی هم برای گونه ها ارائه شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه مورفومتریکی ۱۴ گونه از جنس آویشن (thymus l. lamiaceae) در ایران

جنس آویشن بر اساس فلور ایرانیکا در ایران دارای 14 گونه است ولی در حال حاضر 18 گونه از این جنس در ایران معرفی شده است. شناسایی و تفکیک گونه های این جنس به علت شباهت ظاهری آن ها از لحاظ صفات مورفولوژیک کار دشواری است. هدف از این تحقیق گروه بندی ژنوتیپ ها از لحاظ صفات مورفولوژیک و تشخیص گونه های این جنس بر اساس صفات تشخیصی است. بدین منظور 33 صفت مورفولوژیک مربوط به اجزای رویشی و زایشی روی 88 نمونه...

متن کامل

تاکسونومی عددی آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae در شمال‌شرق ایران

در مطالعه حاضر، گونه‌های سرده آویشن (Thymus) در شمال‌شرق ایران برای یافتن صفات متمایز کننده بهتر از نظر ریخت‌شناسی (مورفومتریک) بررسی شدند. در این بررسی، 34 صفت کمی و کیفی ریخت‌شناسی (رویشی و زایشی) روی بیش از 480 نمونه هرباریومی و جمع‌آوری شده از جمعیت‌های مختلف اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تک‌متغیره ارزیابی شدند. صفاتی نظیر: تعداد جفت رگبرگ جانبی و وجود سیخک...

متن کامل

اطلاعات کروموزومی دو گونه از جنس آویشن (Thymus)

آویشن (Thymus) یکی از گیاهان مهم دارویی است که تنوع زیادی را در درون و بین گونه‌ها نشان می‌دهد.این تنوع در مورفولوژی، ترکیبات روغن‌های ضروری و تعداد کروموزومی دیده می‌شود. در این تحقیق دو گونه از جنس Thymus (Th. trautvetteri Klokov & Desj-Shost  و Th. fedtschenkoi Ronniger ( که از منطقه جنوب کشور آذربایجان جمع‌آوری شده بودند از لحاظ تعداد کروموزومی و سطح پلوئیدی مورد مطالعه قرار گرفتند. گونه‌ها...

متن کامل

گونه جدیدی از جنس مرزه Satureja kermanshahensis (Lamiaceae) از ایران

مرزه کرمانشاهی Satureja kermanshahensis به‌عنوان یک گونه جدید از ایران شرح داده می‌شود. این گونه با داشتن گل‌آذین سنبله‌ای متراکم به طول 3 تا 10 سانتی‌متر و چرخه‌های گل با دو گل، برگهای با غده‌های ترشحی و کرک متراکم مشخص می‌گردد. این گونه در شکاف صخره‌ها در استان کرمانشاه، غرب ایران می‌روید و با گونه S. coerulea ازبلغارستان و شمال غرب ترکیه و گونه‌های  S. bachtiarica و S. edmondi از غرب ایران م...

متن کامل

مطالعه دانه گرده در جنس Scutellaria L. از خانواده Lamiaceae در ایران

دانه گرده در 17 گونه و زیرگونه از جنس L. Scutellaria با 2 زیرجنس Scutellaria (بخش‌های Scutellaria و Anaspis) و Apeltanthus (بخش Lupulinaria) در ایران توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) و نوری (LM) مطالعه شد. دانه های گرده در گونه‌های این جنس سه شیاری (tricolpate) و دارای دو شکل مختلف oblate-spheroidal و prolate-spheroidal هستند. سطح دیواره جداکننده لومن‌ها (muri) از صاف تا سینوسی شکل تغییر می‌کند. ا...

متن کامل

اطلاعات کروموزومی دو گونه از جنس آویشن (thymus)

آویشن (thymus) یکی از گیاهان مهم دارویی است که تنوع زیادی را در درون و بین گونه ها نشان می دهد.این تنوع در مورفولوژی، ترکیبات روغن های ضروری و تعداد کروموزومی دیده می شود. در این تحقیق دو گونه از جنس thymus (th. trautvetteri klokov & desj-shost  و th. fedtschenkoi ronniger ( که از منطقه جنوب کشور آذربایجان جمع آوری شده بودند از لحاظ تعداد کروموزومی و سطح پلوئیدی مورد مطالعه قرار گرفتند. گون...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 1

صفحات  96- 106

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023