معصومه یوسفی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج، گروه زیست شناسی

[ 1 ] - مطالعه مورفومتریکی 14 گونه از جنس آویشن (Thymus L. Lamiaceae) در ایران

جنس آویشن بر اساس فلور ایرانیکا در ایران دارای 14 گونه است ولی در حال حاضر 18 گونه از این جنس در ایران معرفی شده است. شناسایی و تفکیک گونه‌های این جنس به علت شباهت ظاهری آن‌ها از لحاظ صفات مورفولوژیک کار دشواری است. هدف از این تحقیق گروه‌بندی ژنوتیپ ها از لحاظ صفات مورفولوژیک و تشخیص گونه‌های این جنس بر اساس صفات تشخیصی است. بدین منظور 33 صفت مورفولوژیک مربوط به اجزای رویشی و زایشی روی 88 نمونه...

نویسندگان همکار