مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه Anthemis از ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تنوع چهار گونه Anthemis متعلق به مناطق مختلف ایران با استفاده از ویژگی‌های کاریولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آلفا برمونفتالین جهت پیش تیمار، محلول لویتسکی جهت تثبیت، سود یک نرمال برای هیدرولیز و استو هماتوکسیلین آهن جهت رنگ‌آمیزی استفاده شدند. صفات و ویژگی‌های کاریوتیپی شامل طول کل مجموع کروموزومی دیپلوئید، درصد شکل کلی، شاخص عدم تقارن، شاخص عدم تقارن درون کروموزومی و شاخص عدم تقارن بین کروموزومی محاسبه شدند. در همه گونه‌های مورد بررسی تعداد کروموزوم‌ها 18=n2 بود. آنالیز کاریوتیپ نشان داد که کروموزوم‌های متاسنتریک در همه گونه‌ها غالبیت داشته و ماهواره بصورت ریز‌ در اغلب آنها قابل مشاهده است و بلندترین کروموزوم‌ و طول کل مجموع کروموزومی به A. altissima تعلق داشت. بر‌اساس جدول دوطرفه استبینز، گونه pseudocotula A. در کلاس کاریوتیپی A1 و گونه‌های A. altissima، A. cotula و A. hyalina در کلاس A2 قرار گرفتند. گونه‌های مورد بررسی شاخص عدم تقارن درون کروموزومی بین 28/0-4/0 و عدم تقارن بین کروموزومی 12/0-15/0 نشان دادند و در مجموع، کاریوتیپ A. pseudocotula متقارن‌تر از سایر گونه‌ها بود. تجزیه خوشه‌ای نمونه‌های مورد بررسی براساس داده‌های کاریولوژیکی نشان داد که رابطه نزدیکی بین A. cotula و A. hyalina وجود دارد. در این بررسی شمارش کروموزومی A. hyalina و A. pseudocotula برای اولین بار گزارش می‌شوند و دیگر شمارش‌ها با گزارش‌های قبلی مطابقت دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه anthemis از ایران

در این مطالعه، تنوع چهار گونه anthemis متعلق به مناطق مختلف ایران با استفاده از ویژگی های کاریولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آلفا برمونفتالین جهت پیش تیمار، محلول لویتسکی جهت تثبیت، سود یک نرمال برای هیدرولیز و استو هماتوکسیلین آهن جهت رنگ آمیزی استفاده شدند. صفات و ویژگی های کاریوتیپی شامل طول کل مجموع کروموزومی دیپلوئید، درصد شکل کلی، شاخص عدم تقارن، شاخص عدم تقارن درون کروموزومی ...

متن کامل

مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L)

به منظور تعیین پراکنش گونه های نخود در استان فارس، در اوایل فصل رویش سال 1379 مسافرتهایی به تمام نقاط استان صورت گرفت و حاصل آن شناسایی 18 رویشگاه نخود بود. جهت شناسایی گونه ها اقدام به جمع آوری نمونه گیاهی از کلیه رویشگاههای مورد مطالعه شد و در نتیجه 7 گونه C. oxydon, C. subaphyllum, C. tragacanthoides, C. spiroceras, C. kermanesnse, C. arietinum و C. stapfianum در استان شناسایی گردید. بررسیها...

متن کامل

چهار گونه جدید از ایران

چهار گونه جدید به نامهای : Glaucium elegantissimum Mobayen, G. mathiolifolium Mobayen, Euphorbia gorenflotii Mobayen, E. spartiformis Mobayen. از ایران نامگذاری و معرفی می‌گردند. گونه‌های مشابه با گونه‌های جدید مقایسه و اختلاف آنها توضیح داده می‌شود.

متن کامل

چهار گونه جدید Acantholimon از ایران

گونه Acantholimon densiflorum از استان آذربایجان شرح داده می‌شود. این گونه با گونه‌های A. armenum، A. araxanum و A. caryophyllaceum قرابت نزدیکی دارد، ولی با همه آنها با داشتن گل‌آذین خیلی متراکم بخوبی تمیز داده می‌شود.      گونه A. flabellum از شمال شرق ایران شرح داده می‌شود، بنظر می‌رسد این گونه با گونه A. haesarence از استان کرمان قرابت داشته باشد. گونه A. glabratum از منطقه اراک شرح داده م...

متن کامل

مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام

به منظور بررسی روابط خویشاوندی بین گونه‌‌های زیرجنس بادام (Amygdalus spp)، مطالعات کاریوسیستماتیکی گونه­های Amygdalus lycioides Spach, A. trichamygdalus Woronow, A. communis L.   و Prunus persica L. با استفاده از سلولهای مریستم ریشه‌چه انجام شد. در هر نمونه ده صفحه متافازی مناسب که مورفولوژی کروموزوم‌‌ها کاملاً واضح بود انتخاب و عکسبرداری شد. کاریوتیپ استاندارد برای گونه‌‌ها و جمعیت‌‌ها به‌طور ج...

متن کامل

بررسی ویژگی¬های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Aegilops biuncialis مناطق مختلف شمال‌غرب ایران

گونه­های Aegilops از مهمترین خویشاوندان وحشی گندم و یکی از غنی­ترین منابع ژنتیکی در اصلاح گندم به­شمار می­روند. گونهAe. biuncialis  گونه‌ای تتراپلوئید با 28 کروموزوم می­باشد که از اجداد دیپلوئید Ae. umbellulata و Ae. comosa اشتقاق یافته است. این تحقیق به‌منظور مطالعه ویژگی­های کاریوتیپی کروموزوم­های ده جمعیت از گونه Ae. biuncialis انجام شد. کاریوگرام هر جمعیت، حداقل در 12 فرد با استفاده از رنگ‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 1

صفحات  55- 62

تاریخ انتشار 2010-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023