کاظم یوسف زاده

[ 1 ] - مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه Anthemis از ایران

در این مطالعه، تنوع چهار گونه Anthemis متعلق به مناطق مختلف ایران با استفاده از ویژگی‌های کاریولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آلفا برمونفتالین جهت پیش تیمار، محلول لویتسکی جهت تثبیت، سود یک نرمال برای هیدرولیز و استو هماتوکسیلین آهن جهت رنگ‌آمیزی استفاده شدند. صفات و ویژگی‌های کاریوتیپی شامل طول کل مجموع کروموزومی دیپلوئید، درصد شکل کلی، شاخص عدم تقارن، شاخص عدم تقارن درون کروموزومی ...

نویسندگان همکار