مطالعه کیفی انگاره‌های ذهنی شخصی و خویشتن در میان دو تشکل دانشجویی «انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران»

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله به مطالعه انگاره‌های ذهنی شخصی بسیج و خویشتن انجمن اسلامی پرداخته است. افراد اغلب دیگران را براساس انگاره‌هایی که در ذهنشان از دیگری وجود دارد، درک می‌کنند و بر همین اساس سعی می‌کنند با دیگران ارتباط برقرار کنند. بر اساس نظریه نیشیدا، انگاره‌های ذهنی مجموعه‌ای از تجربیات گذشته هستند که در گروه‌های دانشی مرتبط دسته بندی شده‌اند و برای راهنمایی رفتارهای ما در موقعیت‌های آشنا به کار می‌روند. رویکرد روشی ،کیفی است و در مجموع با 46 نفر از اعضای تشکل‌ها مصاحبه نیمه ساخت‌یافته انجام شده است و در نهایت انگاره‌های ذهنی شخصی بسیج و انگاره‌های خویشتن انجمن اسلامی، با یکدیگر مقایسه شده‌است . با استفاده از تحلیل مضمون داده‌ها، پنج انگاره ذهنی شخصی اعضای بسیج نسبت به اعضای انجمن شناسایی شد، که شامل «مخالفت‌ورزی»، «تجدد‌گرایی»، «نسبی‌گرایی اخلاقی»، «سطحی‌گرایی» و « مطلق‌گرایی» است. از میان این مضامین دو مضمون تکثر‌گرایی و روشنفکری دینی که ذیل مضمون «تجدد‌گرایی» تعریف شده‌اند از مضامینی است که انگاره‌های خویشتن اعضای انجمن نسبت به خودشان هست و تحت عنوان انگاره‌های مشابه نام‌گذاری شده است. هم‌چنین مضمون تناقض و روابط آزاد، از مضامین خود انگاره از منظر دیگری هستند که با انگاره شخصی اعضای بسیج مشابهت دارد. انگاره‌های دیگر خویشتن انجمن از منظر خود شامل هویت سیال، التزام به ولایت فقیه، دین‌داری_ دین داری ضعیف است. آن ها به مضمون هویت سیال به عنوان یک خودانگاره اشاره می‌کنند در حالی که اعضای بسیج مضمون هویت سلبی را بعنوان یک انگاره شخصی در مورد آن‌ها بیان می‌کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه انگاره‌های ذهنی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران: انگاره‌های شخصی انجمن اسلامی و خویشتن بسیج دانشجویی

انگاره‌های ذهنی موجود میان گروه‌های اجتماعی، تأثیر مستقیمی بر شکل‌گیری تعاملات میان آن‌ها دارد. مردم اغلب دیگران را به‌عنوان اعضای یک گروه اجتماعی درک می‌کنند و براساس انگاره‌هایی که در ذهنشان از دیگری وجود دارد، تعاملات خود را شکل می‌دهند. مطالعه و شناسایی انگاره‌‌ها می‌تواند در برقراری یا عدم برقراری ارتباط درست، تأثیرگذار باشد. این مقاله به مطالعۀ انگاره‌های ذهنی شخصی اعضای انجمن اسلامی و ان...

متن کامل

کارکردهای تشکل های دانشجویی

تشکل های دانشجویی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رفاهی حضوری به نسبت فعال دارند. این فعالیت از راه کارکردهای گوناگون در عرصه های مزبور صورت می گیرد که از آنها می توان با عنوان های کارکردهای فردی، سیستمی، سیاسی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. بررسی مهم ترین کارکردهای تشکل های دانشجوی و نظریه های مربوط به آنها مورد توجه و وظیفه این مقاله است. تشکل های دانشجویی در عرصه های اجتماعی، سیاسی،...

متن کامل

کارکردهای علمی انجمن های دانشجویی( مطالعه موردی در دانشگاه های گیلان،مازندران،و تهران)

در هر اجتماع علمی سازمانهایی وجود دارند که برای تقویت آن اجتماع علمی نقش های متعددی را ایفا می کنند.سازمانهایی که دستاوردهای علمی را منتشر میکنند ،مراکز تحقیقاتی و انجمنهای علمی از جمله این سازمانها هستند.بررسی نقش هر یک از اینها در ساختار نظام و اجتماع علمی بخشی از حوزه کاری جامعه شناسی علم است.انجمنهای علمی در این میان نقش مهمی دارند. در سال 1378 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با ابلاغ آئین نام...

متن کامل

بررسی تطبیقی تشکل های دانشجویی در فرانسه و ایران

بر خلاف جنبش های دانشجویی که بیشتر دل مشغول مسایل جامعه هستند و زمانی شکل سازمانی به خود می گیرند که رابطه میان جامعه و سیاست حاد شده باشد؛ تشکل های دانشجویی به دنبال خواست‌های دانشجویی در وضع عادی هستند. در این مختصر با اشاره به تاریخچه کوتاه پیدایی سازمان‌های دانشجویی در فرانسه و بنیان های فکری و عملی ایجاد این تشکل ها و نیز معرفی سه اتحادیه عمده دانشجوئی فرانسه و بیان ایده‌های آنان در انتخاب...

متن کامل

ارائه الگوی مدیریت در تشکل‌های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی

انقلاب اسلامی به‌عنوان یک پدیدۀ زنده و در حال رشد، همان‌گونه که با حضور و نقش‌آفرینی مردم به وجود آمده، با حضور مؤثر مردم است که استوار می‌ماند و تکامل می‌یابد. بسیج دانشجویی از جمله تشکل‌های مردمی است که همواره پیشگام در نقش‌آفرینی مردمی مهمی در راستای حضور نیروهای مردمی در عرصه‌های اجتماعی داشته است، از این رو پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی مدیریتی این تشکل بوده است تا هم بتواند باعث بهره‌ور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 54

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023