معنای تراژکتیویته در داستان سولوی یک باز آمده‌ نوشته کوسی افویی بر اساس نقد جغرافیایی برتران وستفال

نویسندگان

  • Shabnam Nikrafat Université Shahid Beheshti, Téhéran, Iran
چکیده مقاله:

روایت بازگشت به زادبوم بعد از زمانی طولانی به نویسندگان تبعیدی امکان میدهد ابعاد جدیدی از ارتباط متقابل انسان معاصر را با فضای وطنی غریب به نمایش بگذارند. سولوی یک بازآمده نوشته کوسی افویی روایتگر بازگشت یک تبعیدی به وطنش است که در نبودِ او، ده سال صحنه ی جنگ بوده است. مفهوم "تراژکتیویته" در کنار نقد جغرافیاییِ اساس نظری مقاله حاضر برای بررسی مناسبات سوژه ی بازآمده با فضای حسی وطنش می‌باشد. این نوشتار به تحلیل فاکتورهایی میپردازد که سوژه را در مسیر «شدن» تعریف میکنند. با این نگاه میتوان بازگشت به زادبوم را نه فقط به عنوان مضمون، بلکه همچنین به مثابه ساختاری خلاقانه در نظر گرفت که در آن مفهوم وطن فراتر از از تداعی‌های نوستالژیک ذهنی بیانگر ابعاد جدیدی از انسان و فضا می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل هتروتوپیا در داستان‌های سولوی یک بازآمده نوشته کوسی افویی و معمای بازگشت نوشتۀ دنی لافری‌یر با تکیه بر نقد جغرافیایی برتران وستفال

بازگشت به زادبوم بعد از گذشت مدت زمانی طولانی در عصر معاصر با نویسندگان بیشماری که متأثر از مهاجرت ‌و تبعید هستند، الهام‌بخش داستان‌های خلاقانه‌ای شده است. کوسی افویی نویسندۀ توگویی در سولوی یک بازآمده و دنی لافری-یر نویسندۀ اهل هایتی در داستان معمای بازگشت، هر یک به شیوۀ خود به روایت تجربۀ دیگربودگیِ بازآمده در فضای آشنای وطن خود پرداخته‌اند. در این تحقیق با تکیه بر نظریۀ نقد جغرافیایی برتران و...

متن کامل

نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌

چکیده نظریّة توهّم توطئه یا پارانویا، یک نظریّة مدرن سیاسیست که بر اساس آن، حاکم پارانوییک چنین می­اندیشد که تمام کاینات در حال توطئه­چینی علیه اوست و کشور را پیوسته دستخوش توطئه و براندازی از سوی دیگران می­داند. او گاه بعمد می­کوشد با توسّل به توهّم توطئه، نامشروع‌بودنِ حکومت خود و مشکلات داخلی را از کانون توجّه واقع­شدن دور ­کند و توجّه مردم را به توطئه­ها و کانون­های بحران بیگانگان معطوف دارد. در ای...

متن کامل

ﻣﺪﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت (نقد فرهنگی داستان "مدل" نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان)

) نقد فمینیستی در مطالعات فرهنگی از حمله با این ویژگی  منحصر  به فرد از سایر ﺷﻴﻮه ﻣﻲ ﻫﺎی ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ﻣﺪرن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  می ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و رواج اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ کهِ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی حقوق مدنی آنها با مردان، نه فقط  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﮔﻴﺮی ﺣﺮﻛﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖ رأی دادن و ﺑﺮﺧﻮرداری از دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ در ازای ﻛﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ درﺑﺎرة  ِ ﻓﺮ...

متن کامل

بررسی جایگاه کنایه در داستان "مرداب" نوشته آندره ژید

مسئله کنایه – از بدو شکل گیری و استفاده اش توسط سقراط – تحت اشکال مختلفی خود را نشان می دهد که همگی این قالب ها در خدمت نوعی نوشتار و یا گفتار غیرمستقیم قرار می گیرند. در آثار ژید، این نوع آرایه ی ادبی اهمیت و کاربرد قابل توجهی پیدا می کند و ژید خود معتقد است که چیزی جز کنایه ننوشته است. نوع ادبی که داستان در قالب آن شکل میگیرد و پیش میرود زمینه ی مناسبی برای ارائه ی نکات دور از ذهن و عجیب است ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 29

صفحات  189- 214

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023