مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از مهاربندی کابلی

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این نوشتار، رفتار قاب‌های خمشی فولادی مقاوم‌سازی‌شده با مهاربند بررسی شده است. مهاربندهای ضربدری با نیمرخ نبشی، مهاربند ضربدری با کابل و مهاربند با دو کابل عبورداده‌شده از یک غلاف فولادی استوانه‌یی در محل برخورد کابل‌ها، که سه نوع مهاربندی موردبررسی برای مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی را تشکیل می‌دهند. مدل‌های المان محدود فقط با قاب خمشی و سه قاب خمشی مقاوم‌شده ایجاد شده است. تحلیل غیرخطی قاب‌ها تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی با دامنه‌های افزایش‌یابنده انجام شده است. مقایسه‌ی نتایج تحلیل المان محدود با داده‌های آزمایشگاهی، دقت مناسب مدل‌های المان محدود را نشان می‌دهد. با تعیین برش پایه، نیروهای محوری ایجادشده در ستون‌ها، رفتار چرخه‌یی نیروی جابجایی و مکانیزم خرابی قاب‌ها، مزایا و معایب هر کدام از شیوه‌های مقاوم‌سازی بررسی شده است. نتایج نشان داده است که استفاده از نیمرخ نبشی و کابل برای مقاوم‌سازی قاب، سختی اولیه و بار نهایی قاب را درمقایسه‌با قاب خمشی به‌صورت قابل‌توجهی افزایش و شکل‌پذیری آن را کاهش می‌دهد. در این روش به‌دلیل افزایش قابل‌توجه نیروی محوری ستون‌ها، نیاز به تقویت ستون‌ها و پی بیشتر است. در قاب با مهاربند کابلی غلافدار، سختی اولیه با قاب خمشی یکسان بوده و قاب رفتار شکل‌پذیر از خود نشان داده است. در این حالت افزایش نیروی محوری ستون درمقایسه با سایر روش‌های بادبندی کمتر بوده و تقویت لازم ستون‌ها و پی کمتر از سایر روش‌های مقاوم‌سازی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی با استفاده از مهاربندی کابلی

در این نوشتار، رفتار قاب های خمشی فولادی مقاوم سازی شده با مهاربند بررسی شده است. مهاربندهای ضربدری با نیمرخ نبشی، مهاربند ضربدری با کابل و مهاربند با دو کابل عبورداده شده از یک غلاف فولادی استوانه یی در محل برخورد کابل ها، که سه نوع مهاربندی موردبررسی برای مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی را تشکیل می دهند. مدل های المان محدود فقط با قاب خمشی و سه قاب خمشی مقاوم شده ایجاد شده است. تحلیل غیرخطی قا...

متن کامل

ارزیابی عملکرد انواع اتصالات خمشی در جلوگیری از خرابی پیشرونده‌ی قابهای خمشی فولادی

گسیختگی پیشرونده حالتی از خرابی می‌باشد که در آن خرابی موضعی یک عضو ‌‌سازه‌ای (مثل ستون)، موجب خرابی اعضای مجاور، در اثر بارهای ناگهانی مثل انفجار می‌گردد. روش طراحی اتصالات گیردار در قاب‌های خمشی برای مقابله با بار ناشی از زلزله با روش طراحی همین اتصالات در مقابل خرابی پیشرونده ناشی از تخریب ستون متفاوت است. زیرا در این حالت، نیروی محوری نیز در اتصالات ایجاد می‌شود که رفتار آن را متفاوت می‌ساز...

متن کامل

تاثیر میزان صلبیت اتصالات بر احتمال آسیب‌پذیری قابهای خمشی فولادی

در فرآیند تحلیل قابهای خمشی فولادی ، اتصالات به دو دسته مفصلی ایده­آل و صلب ایده­آل، معادلسازی میشوند. این ایده­آلسازی اگرچه تاحد بسیار زیادی روند تحلیل را ساده مینماید، ولی موجب کم­توجهی به رفتار واقعی اتصال میگردد. تحقیقات نشان داده است وقتی رفتار اتصالات با رفتار صلب کامل ایده­آلسازی میگردد این معادلسازی موجب کاهش ایمنی قابها میگردد، چراکه با این فرض دریفتهای واقعی طبقات کم پیش­بینی شده و اح...

متن کامل

ارزیابی تأثیر اضافه مقاومت در رفتار لرزه‌ای قابهای خمشی فولادی

آئین‌نامه‌های معتبر جهان نظیر2000IBC و یا2000NEHRP در چند سال اخیر توجه خاصی به ضریب اضافه مقاومت (Overstrength Factor) در سازه‌ها نموده‌اند. تأثیر این پارامتر در حفظ ایمنی سازه‌ها در برابر زلزله به وضوح آشکار است. این پارامتر به همراه ضریب قابلیت اعتماد/ درجه نامعینی که کنترل کنندة تأمین اضافه مقاومت مورد نیاز سازه می‌باشد، از سال 1997 در آئین‌نامه‌های یاد شده مطرح گردید. تشریح پارامتر اضافه م...

متن کامل

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از

توانایی سازه ای که زلزله ای را تجربه کرده، برای تحمل زلزله بعدی از روی اندیس خسارت تعیین می شود. توابع خسارت زیادی برای کمی کردن میزان خسارت وارده توسط محققین مختلف تعریف شده‌اند که عمدتا بر اساس پاسخ دینامیکی سازه و رفتار چرخه‌ای اعضای سازه بیان می‌شوند. به دلیل پیچیدگیها و نیاز به صرف وقت زیاد در روش تحلیل دینامیکی غیرخطی و تعیین اندیس خسارت در این روش، در این مقاله با استفاده از روش استاتیکی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره دوره 2-29  شماره 1

صفحات  95- 101

تاریخ انتشار 2013-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023