مقایسه اثربخشی هنردرمانی گروهی و بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه

نویسندگان

  • آزادی منش, پگاه
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: اختلال فزون­ کنشی/ نارسایی­ توجه رایج ­ترین اختلال عصب­ تحولی در کودکی است که سبب ایجاد مشکلات در توانایی­ های اجتماعی، تحصیلی، و زندگی خانوادگی فرد می­ شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر هنردرمانی گروهی و بازی­ درمانی عروسکی در ارتقای مهارت­ های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/نارسایی ­توجه بود. روش: پژوهش حاضر نیمه­آ زمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با دو گروه آزمایش بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش ­آموزان پایه­ دوم تا ششم مدارس کرمانشاه بود که از این میان 24 نفر به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی جای دهی شدند. پرسش­نامه­ مهارت­ های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) جهت بررسی مهارت­ های اجتماعی کودکان مورد استفاده قرار گرفت. پس از اجرای پیش ­آزمون، یک گروه آزمایش 9 جلسه­ 45 تا 60 دقیقه­ ای هنردرمانی گروهی و گروه آزمایشی دوم 10 جلسه­ 45 دقیقه­ ای بازی­ درمانی عروسکی را دریافت کردند. پس از مداخله مهارت­ های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و داده­ ها با استفاده از روش تحلیل­ کوواریانس تحلیل شدند. یافته ­ها: نتایج نشان داد هر دو گروه آزمایش افزایش معنی­ داری در میزان مهارت­ های اجتماعی و خرده­ مقیاس­ های آن داشته و این افزایش در گروه هنردرمانی بیشتر از گروه بازی ­درمانی بود (0/001). نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش می­ توان گفت که هنردرمانی و بازی­ درمانی می ­توانند به عنوان یک شیوه درمانی در آموزش مهارت­ های اجتماعی این کودکان به کار برده شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مقدمه: اختلال نارسایی ­توجه/ بیش­ فعالی رایج­ترین اختلال عصب­ی تحولی در دوران کودکی است که مشکلاتی را هم در زمینه مهارت­های اجتماعی و هم در زمینه خانواده ایجاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هنر­درمانی با رویکرد نقاشی بر مهارت­های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون­کنشی انجام شد. روش: مطالعه­ی حاضر از نوع ­تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماری مطال...

متن کامل

اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مقدمه: اختلال نارسایی ­توجه/ بیش­ فعالی رایج­ترین اختلال عصب­ی تحولی در دوران کودکی است که مشکلاتی را هم در زمینه مهارت­های اجتماعی و هم در زمینه خانواده ایجاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هنر­درمانی با رویکرد نقاشی بر مهارت­های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون­کنشی انجام شد. روش: مطالعه­ی حاضر از نوع ­تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماری مطال...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه

Background & Aims: Regarding the high prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and comorbidity with aggression symptoms, it is significant to apply an intervention to reduce the symtomps. It was aimed to investigate the efficacy of puppet play therapy on aggression of children with attention deficit hyperactivity disorder. Materials and Methods: This quasi-experiment...

متن کامل

تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش نشانه های تکانشگری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی یکی از رایج ­ترین اختلال­ های دوره کودکی است که مشکلات فراوانی را برای کودک و خانواده او ایجاد می ­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شن­بازی بر کاهش نشانه­ های تکانش گری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلابه اختلال نارسایی توجه/فزون­ کنشی انجام شد. روش­: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمار...

متن کامل

اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

اهداف: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی انجام شد. روش­ ها: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه کودکان با نارسایی توجه /فزون کنشی شهرستان کرج در طی سال تحصیلی 95-1394 بود که 21 نفر از آن‌ها بر حسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  103- 112

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023