بیتا شلانی

دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - تأثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان و روش پژوهش، توصیفی از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل معلمان تمامی مدرسه‌های متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 بود که از بین آنها با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای 193 معلم به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تأثیر کنکور از دیدگاه معلمان (فتح­آبادی، 1393) بود. داده­های پژوهش با اس...

[ 2 ] - اثربخشی آموزش آرام سازی عضلانی بر افسردگی ،اضطراب، و استرس زنان نابارور

Abstract Background & Aims: Nowadays infertility rate has increased, Because of the changes in the lifestyle. Stress and anxiety have a reciprocal relationship to infertility, the high level of stress decreases the chance of fertility, and infertility reduce the chance of successful treatment, Because it is very stressful and uncomfortable. The infertility effects many mental stresses o...

[ 3 ] - بررسی رابطه سبک‌های هویتی با سازگاری عاطفی، اجتماعی، و آموزشی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

Adjustment is currently among the most important signs of mental health in adolescents. We aimed to investigate the relationship between identity styles with emotional, social, and educational adjustment in high school students. The study population consisted of male and female high school students in the academic year 94-95 in the city of Kermanshah that 282 persons (160 girls and 122 boys) ...

[ 4 ] - همبستگی عزت‌نفس جنسی و اختلال در عملکرد جنسی با رضایت زناشویی در پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمانشاه

زمینه و هدف: خانواده، یک نظام اجتماعی طبیعی و یکی از ارکان مهم جامعه به شمار می‌رود. رضایت زناشویی، ارزیابی کلی و ذهنی فرد از ماهیت ازدواج است که شامل میزانی از برآورده‌شدن نیازها، توقعات و امیال فرد می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی اختلال عملکرد جنسی و عزت‌نفس جنسی با رضایت زناشویی در پرستاران زن بود. روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش را تمامی پرستا...

[ 5 ] - اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی

هراس اجتماعی، یکی از اختلالات اضطرابی شایع است که به دلیل کناره­گیری از جمع و ترس از ارزیابی منفی توسط همسالان، با افت تحصیلی زود­هنگام و کاهش عملکرد تحصیلی فرد ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله ی شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی در دانش­آموزان پسر بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه کنترل و پیگیری، 30 نفر از دانش‌آموزان پایه ی ...

[ 6 ] - اثربخشی بازی با کلمات احساسی بر کاهش نارسایی هیجانی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

اختلال یادگیری ویژه، یک اختلال عصبی تکاملی است. دانش‌آموزان مبتلا به این اختلال علاوه بر مشکلات تحصیلی، سطح بالایی از مشکلات اجتماعی_ هیجانی دارند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی‌درمانی با کلمات احساسی بر نارسایی هیجانی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون_پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهر کرما...

[ 7 ] - اثربخشی ترسیم‎گری گروهی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان فزون‌کنش-پرخاشگر

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی ترسیم‎‎گری گروهی بر کاهش پرخاشگری دانش­آموزان پسر دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون‎کنشی و با طرح­ آزمایشی دوگروهی با پیش­آزمون و پس­آزمون انجام شد. 24 دانش­آموز به صورت نمونه­برداری چندمرحله­ای از بین کل ­دانش­آموزان فزون‌کنش-پرخاشگر مدارس ابتدایی ناحیه 3 شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 به عنوان گروه نمونه انتخاب و به‎ تصادف در دو گروه آزمایش وکنترل گمارش شدند. اب...

[ 8 ] - مقایسه اثربخشی هنردرمانی گروهی و بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه

زمینه و هدف: اختلال فزون­ کنشی/ نارسایی­ توجه رایج ­ترین اختلال عصب­ تحولی در کودکی است که سبب ایجاد مشکلات در توانایی­ های اجتماعی، تحصیلی، و زندگی خانوادگی فرد می­ شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر هنردرمانی گروهی و بازی­ درمانی عروسکی در ارتقای مهارت­ های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/نارسایی ­توجه بود. روش: پژوهش حاضر نیمه­آ زمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با دو گروه آزمایش بو...

[ 9 ] - اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مقدمه: اختلال نارسایی ­توجه/ بیش­ فعالی رایج­ترین اختلال عصب­ی تحولی در دوران کودکی است که مشکلاتی را هم در زمینه مهارت­های اجتماعی و هم در زمینه خانواده ایجاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هنر­درمانی با رویکرد نقاشی بر مهارت­های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون­کنشی انجام شد. روش: مطالعه­ی حاضر از نوع ­تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماری مطال...

[ 10 ] - همبستگی دانش و نگرش جنسی با عملکرد جنسی در پرستاران زن

زمینه و هدف: زندگی جنسی سالم و رضایت‌بخش، از عناصر مهم بهزیستی در زنان و کیفیت زندگی آنان است. در این مطالعه همبستگی دانش و نگرش جنسی با عملکرد جنسی در پرستاران زن بررسی گردید. روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی بر روی پرستاران زن متأهل بیمارستان‌های شهر کرمانشاه انجام شد. نمونه‌‌ها به‌صورت در دسترس از سه بیمارستان در حجم 109 نفر انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات، از ابزارهای شا...

[ 11 ] - بررسی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در پیش بینی سبک تصمیم گیری در دانشجویان دختر

تصمیم­گیری نقش گسترده­ای در زندگی افراد دارد و شناخت مهارت­های حل مسئله و تصمیم­گیری برای رویارویی با مسائل مختلف در جهان امروز لازم است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای نظم­جویی شناختی در پیش­بینی سبک تصمیم­گیری دانشجویان دختر بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی در سال 1395 بود که 150 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ا...