× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسه اثر محلول سالیسیلیک اسید 40 درصد و کرایوتراپی در درمان Extra Genital Wart

نویسندگان

  • حصاری, عباسعلی دستیار گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • خانلرزاده, الهام
  • سبحان, محمدرضا
  • فرشچیان, محمود

چکیده

Background and Objective: Warts are benign proliferations or mucosal tumors due to infection with various types of human papillomavirus that can affect the skin and mucous membranes. Some warts recover on their own without any effective treatments, but sometimes they need treatment because of pain and other problems, especially beauty issues. We aimed to compare the therapeutic effect of salicylic acid solution (40%) and cryotherapy for the treatment of skin warts. Materials and Methods: This randomized clinical trial was carried out on patients presenting to clinics and Dermatology Department of Farshchian Hospital in Hamadan, Iran. All the patients were diagnosed with wart. Patients who met the inclusion criteria provided written informed consent. In each patient, one to three warts were randomly treated with cryotherapy and one to three others with salicylic acid solution (40%). After completion of the treatment period, we evaluated improvements and complications in the subjects. Then, the collected data were analyzed using SPSS software. Results: Overall, we studied 160 warts, which were randomly assigned to cryotherapy and salicylic acid solution (40%) groups (n=80 per group). Regarding the efficacy of treatment, the rates of non-healing, normal skin color, normal lines and both in the cryotherapy group were 6.2%, 27.6%, and 66.2%, respectively, and in the acid salicylic 40% group, these rates were 16.2%, 38.8%, and 42.0%, respectively (P=0.016). The incidence rates of pain, and blistering complications were significantly higher in the cryotherapy group than in the salicylic acid solution (40%) group (P<0.001). There was no significant difference in the effectiveness of treatment with respect to age, gender, and type of wart. Conclusion: The treatment of extra-genital warts with cryotherapy was more successful than treatment with salicylic acid solution (40%), and there were fewer cases of itching and hyperpigmentation in this group. However, pain and blister complications following cryotherapy were significantly higher than those in the salicylic acid solution (40%) group. &nbsp;

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

مقدمه: زگیل تناسلی یک بیماری شایع قابل انتقال از راه جنسی است. با توجه به علایم ناخوشایند بیماری، شانس انتقال بالا و احتمال بروز دیسپلازی و بدخیمی، درمان بیماران ضروری به نظر می رسد. روش های متعددی جهت درمان زگیل تناسلی مورد استفاده قرار گرفته اند که از بین روش های درمانی موجود، پودوفیلین و کرایوتراپی شایع ترین درمان های مورد استفاده هستند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی اثربخشی دو روش درمان...

Introduction: Melasma is a recurrent, symmetric, and chronic acquired hyperpimentation that presents gray-brown macules and patches with determined margins in areas exposed to light. There are many treatment options with different efficacies and side effects. In this study the therapeutic effect of 20% azelaic acid and 4% hydroquinone in treatment of melasma was assessed. Methods: In this cl...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

چکیده زمینه و هدف:آلوپسی آرئاتا، بیماری مزمن التهابی است که ریشه مو را درگیر می‌نماید. داروها و روش‌های مختلفی برای درمان این بیماری استفاده می‌شوند، اما هنوز درمان قطعی ندارد. هدف این مطالعه مقایسه اثر درمانی ماینوکسیدیل 2 درصد موضعی با محلول رزماری در درمان آلوپسی آرئاتا ناحیه سر بود. روش‌ بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 78 بیمار مبتلا به آلوپسی آرئاتا که به روش بلوک‌بندی 4 تا...