مقایسه اثر پودر دانه اسپند و کوکسیدیواستات سالینومایسین بر عملکرد و میزان OPG در جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • فرید نصرالهی گروه انگل شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
  • مجید گودرزی گروه علوم دامی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
چکیده مقاله:

جهت ارزیابی اثرپودر دانه اسپند و مقایسه ی آن با کوکسیدیواستات بر عملکرد و شمارش اووسیت در هر گرم مدفوع (OPG) در جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار برای هر تیمار انجام گرفت. تعداد192 قطعه جوجه یکروزه مخلوط سویه راس 308 مورد استفاده قرار گرفت.. جیره های آزمایشی شامل جیره پایه به عنوان شاهد، جیره حاوی 200 گرم در هر تن کوکسیدیواستات سالینومایسین(12%) و جیره های حاوی 2/0 و 4/0 درصد پودر دانه اسپند بودند. نتایج آزمایش تاثیر مثبت معنی دار (05/0≥ P) کوکسیدیواستات و دانه اسپند در سطح 2/0 درصد را روی صفات عملکردی نشان دادند. بیشترین افزایش وزن روزانه (00/51 گرم)، وزن بدن (00/2180 گرم)، و مصرف خوراک (78/95 گرم) مربوط به گروه حاوی کوکسیدیواستات بود. سطح 2/0 درصد اسپند در جیره نیز باعث افزایش وزن زنده و بهبود ضریب تبدیل گردید. کمترین ضریب تبدیل (82/1) مربوط به گروه 2/0 درصد اسپند بود. استفاده از دانه اسپند در سطح 4/0 درصد و کوکسیدیواستات سبب کاهش معنی دار(05/0≥ P) میزان OPG در 30 روزگی گردید. بطورکلی نتایج نشان داد که پودر دانه اسپند در سطح 2/0 درصد جیره دارای اثرات مثبت روی پارامتر های عملکردی است و سطح 4/0 درصد آن باعث کاهش میزان OPG میگردد، ولی بعلت تاثیر منفی بر عملکرد این سطح از مصرف نمیتواند برای این منظور توصیه گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی

هدف: مقایسه اثر داروهای کوکسیدیواستات دیکلازوریل، سالینومایسین و ناراسین بر شاخصهای بازدهی جوجه های گوشتی درعفونت تجربی کوکسیدیایی . طرح: طرح بلوکهای کاملاتصادفی حیوانات: سیصد قطعه جوجه گوشتی یکروزه از جنس نر سویه تجاری راس 208 روش: جوجه های مورد آزمایش به طور تصادفی به 5 گروه 60 قطعه ای (هر یک شامل 3 تکرار) تقسیم شدند و در قفسهایی از نوع باتری قرار گرفتند. این گروهها عبارت بودند از : 1- ا...

متن کامل

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight ...

متن کامل

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight ...

متن کامل

اثر داروهای یونوفورکوکسیدیوز سالینومایسین و لازالوسید بر عملکرد جوجه ‌‌های گوشتی و ارتباط این داروها با مکمل متیونین

This experiment was carried out to study the effect of ionophore drugs (Salinomycin, Lasalocid and their combination) on the performance of broiler chicks. Also their relationship with methionine (three levels) was evaluated. 1215 one-day-old commercial broiler chicks (Arian) were divided into 81 groups, 15 chicks per group, and tested in a completely randomized design with a 3×3×3 factorial ex...

متن کامل

اثر داروهای یونوفورکوکسیدیوز سالینومایسین و لازالوسید بر عملکرد جوجه ‌‌های گوشتی و ارتباط این داروها با مکمل متیونین

This experiment was carried out to study the effect of ionophore drugs (Salinomycin, Lasalocid and their combination) on the performance of broiler chicks. Also their relationship with methionine (three levels) was evaluated. 1215 one-day-old commercial broiler chicks (Arian) were divided into 81 groups, 15 chicks per group, and tested in a completely randomized design with a 3×3×3 factorial ex...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  51- 60

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023