مقایسه انرژی موردنیاز خاک‌ورزی در عمق یکنواخت و متغیر، تحت تأثیر سرعت پیشروی و رطوبت خاک

نویسندگان

  • احمد خلیلیان
  • رضا علیمردانی
  • سید حسین ساداتی
  • علیرضا کیهانی
  • یوسف عبّاسپور گیلانده
چکیده مقاله:

فشردگی خاک یکی از مسایل و مشکلات جدّی بسیاری از خاکها می‌باشد. که از بین بردن لایه فشرده خاک نیاز به خاک‌ورزی عمیق دارد و سالیانه هزینه بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. خاک‌ورزی دقیق (زیرشکنی در عمق متغیر) که خصوصیات فیزیکی خاک را در نواحی مختلف مزرعه تا عمق‌های مختلفی اصلاح می‌کند، از لحاظ کاهش هزینه‌ها، مصرف سوخت و انرژی موردنیاز می‌تواند بسیار مفید باشد. اگر چه فنّاوری خاک‌ورزی دقیق در دسترس می‌باشد، ولی اطّلاعات بسیار اندکی در مورد مصرف سوخت و احتیاجات انرژی این نوع سیستم خاک‌ورزی جدید در دسترس می‌باشد. آزمایش‌ها در سه نوع بافت (شنی، شنی لومی، لومی شنی) به‌منظور مقایسه انرژی خاک‌ورزی در عمق یکنواخت (زیرشکنی در عمق ثابت) با خاک‌ورزی دقیق انجام شد. همچنین اثرات سرعت پیشروی تراکتور، بافت، رطوبت و هدایت الکتریکی خاک بر روی انرژی خاک‌ورزی و سوخت مصرفی تراکتور تعیین گردید. با بکاربردن خاک‌ورزی دقیق در مقایسه با خاک‌ورزی در عمق یکنواخت به ترتیب 50 و 30 درصد در خاک لومی شنی و 26 و 5/8 درصد برای خاک شنی لومی و 21 و 8 درصد برای خاک شنی در انرژی خاک‌ورزی و سوخت مصرفی صرفه‌جویی گردید. با افزایش سرعت پیشروی مقاومت کششی زیرشکن در تمامی بافت‌ها افزایش یافت. با وجود این عمق خاک‌ورزی دارای درصد اثر بیشتری روی میزان انرژی خاک‌ورزی و مقاومت کششی نسبت به سرعت پیشروی تراکتور داشت. تأثیر رطوبت خاک روی مقاومت کششی و مصرف سوخت در خاک‌های لومی شنی و شنی لومی معنی‌دار نبود. با وجود این، مقادیر مقاومت کششی و سوخت مصرفی تراکتور دارای همبستگی منفی با محتوی رطوبتی خاک بودند. در خاک شنی تأثیر رطوبت خاک روی مقاومت کششی و مصرف سوخت معنی‌‌دار بود. هدایت الکتریکی خاک دارای همبستگی بالا و مثبتی با درصد رس خاک ( 916/0 =2R ) و نیروی کششی تراکتور داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه انرژی موردنیاز خاک ورزی در عمق یکنواخت و متغیر، تحت تأثیر سرعت پیشروی و رطوبت خاک

فشردگی خاک یکی از مسایل و مشکلات جدّی بسیاری از خاکها می باشد. که از بین بردن لایه فشرده خاک نیاز به خاک ورزی عمیق دارد و سالیانه هزینه بالایی را به خود اختصاص می دهد. خاک ورزی دقیق (زیرشکنی در عمق متغیر) که خصوصیات فیزیکی خاک را در نواحی مختلف مزرعه تا عمق های مختلفی اصلاح می کند، از لحاظ کاهش هزینه ها، مصرف سوخت و انرژی موردنیاز می تواند بسیار مفید باشد. اگر چه فنّاوری خاک ورزی دقیق در دسترس می...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم...

متن کامل

تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن

در این تحقیق، مقاومت کششی مورد نیاز، سطح مقطع شیار ایجاد شده، مقاومت کششی ویژه، مصرف سوخت تراکتور، لغزش، قدرت مالبندی، بازده کششی و بازده کل انرژی به هنگام زیرشکنی بررسی شده است.  اثر سرعت پیشروی در چهار سطح 8/1، 3/2، 9/2 و 5/3 کیلومتر بر ساعت و عمق خاک­ورزی در دو سطح 40 و 50 سانتی‌متر بر پایۀ طرح بلوک­های کاملاً تصادفی روی پارامترهای فوق مطالعه و این نتیجه به دست آمد که سرعت پیشروی وقتی افزایش ...

متن کامل

Emotional and behavioral problems of single parent vs. two parent children: Imam Khomeini Relief Foundation

* لوئسم هدنسيون : تسراميب ،رفظ ،سردم نا رغصا يلع ) ع ( نفلت : 9 44503395 email: [email protected] فده و هنيمز : هچب رد يناجيه و يراتفر تلاكشم هسياقم شهوژپ نيا زا فده اب ردام يتسرپرس تحت دلاو كت ياه هداوناخ ينيمخ ماما دادما هتيمك رد دلاو ود ياه ) هر ( تسا نارهت . لثم يمئلاع يراتفر تلاكشم زا روظنم زا روظنم و تسا يعامتجا تلاكشم و يراكهزب ،يرگشاخرپ و بارطضا ،يگدرسفا لثم يمئلاع يناجيه ...

متن کامل

تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023