مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان

نویسندگان

  • زارعیان, پروین دانشیار فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
  • ساعد, لطف الله استادیار غدد و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران
  • ساعدموچشی, صابر دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
  • کریمی, سونیا دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد سنندج، کردستان، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: در طی دوران مقدس سربازی، سربازان دچار خستگی و کاهش انگیزه می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر بارگیری طولانی مدت و کوتاه مدت مکمل بیکربنات سدیم به همراه فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی در سربازان می باشد. روش‌ها: 30 سرباز در یک طرح نیمه تجربی به دو گروه (کنترل، مداخله) تقسیم شدند. گروه کنترل محلول دکستروز (02/0 %) و گروه مداخله دو روش بارگیری طولانی مدت (5/0 g/kg) و کوتاه مدت (3/0 g/kg) مکمل بیکربنات سدیم را مصرف کردند. برای محاسبه متغیر های شیمیایی (لاکتات، بیکربنات، PH)، نمونه های خونی قبل و بعد از آزمون ورزشی و یک ساعت پس از آن اخذ گردید. آزمون ورزشی تست وینگیت برای ارزیابی آزمودنی ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مصرف بی کربنات سدیم در بارگیری طولانی مدت عملکرد افراد را نسبت به گروه کنترل و مداخله کوتاه مدت دیگر به طور معنی داری بهبود بخشید (P < 0/05). همچنین میزان اسیدیته خون با مصرف مکمل بیکربنات سدیم در حالت طولانی مدت به سمت قلیایی شدن میل کرد و سبب شد که اسیدیته شدن خون و میزان خستگی به تعویق بیفتد. نتایج نشان داد که مصرف بیکربنات در بارگیری کوتاه مدت وطولانی مدت بارگیری میزان دفع لاکتات را بهبود بخشید.  نتیجه‌گیری: با توجه به خاصیت بافری مکمل بیکربنات سدیم و به تاخیر انداختن زمان رسیدن به خستگی و بهبود عملکرد، می توان بارگیری طولانی مدت را برای فعالیت های کوتاه مدت و شدید در سربازان و حتی ورزشکاران توصیه کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم بر شاخص خستگی و التهاب بدنبال فعالیت وامانده ساز در مردان فعال جوان

پیش زمینه: در طی فعالیت های ورزشی ورزشکاران دجار التهاب و خستگی در طی فعالیت می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه بارگیری طولانی مدت و کوتاه مدت مکمل بیکربنات سدیم به همراه فعالیت هوازی وامانده ساز و تاثیر انها بر شاخص های التهابی و خستگی در مردان جوان فعال بود. روش: نعداد 10مرد فعال انتخاب شده اند و در یک گروه تجربی قرار گرفته اند. نمونه های خونی قبل از فعالیت مربوط به مرحله طولانی مدت و کوتاه مد...

15 صفحه اول

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه اثربارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل سلنیوم بر شاخص های آسیب اکسایشی دختران فعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز

مقدمه:ورزش و تمرین با شدت بالا و طولانی مدت ممکن است سبب آسیب عضلانی و سایر بافت ها شود آسیبی که ناشی از اثر رادیکال های آزاد و ترکیب های اکسیژن دار دیگرمیباشد.تمرین ورزشی وامانده سازمدل بسیارخوبی برای ارزیابی اثرات فشاراکسایشی دربدن ارایه می دهد. مصرف آنتی اکسیدانها ممکن است سبب کاهش آثارآسیب رسان رادیکالهای آزاد حین ورزش شدید گردد. هدف تحقیق حاضرمقایسه بارگیری کوتاه مدت وبلند مدت مکمل سلنیوم ...

15 صفحه اول

تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین بر شاخص های آسیب سلولی عضلانی و قلبی کاراته کاران جوان پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت ال آرژنین بر سطوح آنزیم­های کراتین کیناز (CK)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و تروپونین  T(Tnt) در کاراته کاران جوان پس از فعالیت وامانده ساز بود. مواد و روش­ها: 18 کاراته کار جوان در یک مطالعه نیمه تجربی به طور تصادفی در دو گروه مکمل و شبه دارو قرار گرفتند. افراد گروه مکمل روزانه 3 گرم کپسول ال آرژنین را به مدت هفت روز مصرف کردند و گروه شبه دارو ...

متن کامل

تاثیر بارگیری کوتاه مدت نانو ذره سلنیوم و تمرین وامانده ساز بر شاخص‌های اکسایشی در عضله رت‌های نر

Background & Aims: Reactive oxygen species have an important role in the development of many diseases. The purpose of this study was to investigate the effect of short term nanoselenium supplementation and exhausted training in oxidation indexes in muscle tissue of male rats. Materials & Methods: In this experimental study thirty-six male wistar rats aged two months (200&plusmn;8 g), were rand...

متن کامل

اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز

مقدمه: کاهش ملاتونین با افزایش تنگی عروق و فشار خون همراه است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف کوتاه‌‌مدت ملاتونین بر برخی شاخص‌های قلبی زنان جوان هنگام استراحت، بلافاصله پس ازفعالیت و طی‌ برگشت به حال اولیه بود. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در شهرمشهد در سال 1392 انجام شد. زنان جوان فعال(24نفر) داوطلب شرکت در پژوهش شدند و بطورتصادفی به دوگروه مصرف ملاتونین و دارونما تقسیم گردیدند. فشارخون و د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 5

صفحات  476- 484

تاریخ انتشار 2018-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023