مقایسه تحلیل اپیکالی ریشه به دنبال درمان ارتودنسی در دو سیستم استاندارد و MBT

نویسندگان

  • بهرامی, حسین
  • محمودزاده, مجید
  • ملاباشی, وحید
چکیده

Introduction & Objective: The aim of this study was todeterminetheamount of external apical root resorption(EARR)within two orthodontic appliances (standard edgewise and MBT). Material & Methods In this retrospective study, panoramic radiographs of 83 orthodontic patients (27 male and 56 female) were evaluated. 46 patients had been treated with standard edgewise appliance (29 patients with extraction and 17 patients without extraction) and 37 patients had been treated with MBT appliance (27 patients with extraction and 10 patients without extraction).EARR were evaluated in 24 teeth (anterior teeth, premolars and first molars) in each patient. SPSS software and ordinal regression test were used for statistical analysis. Result: In this study the most EARR was seen in upper lateral incisors, then lower lateral incisors.EARR in upper canines and lower second premolars was significantly related to extraction of first premolarin MBT appliance. In non extraction cases, EARR was not related to the orthodontic appliance. Conclusion: Incisors teeth are the most disposed teeth to EARR. Orthodontic treatment with extraction increased EARR in canines and second premolars. MBT appliance may increase EARR.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تحلیل اپیکالی ریشه به دنبال درمان ارتودنسی در دو سیستم استاندارد و mbt

مقدمه و هدف: امروزه تحلیل اپیکالی ریشه به عنوان یک مشکل شایع یاتروژنیک مرتبط با درمان ارتودنسی شناخته می شود. اتیولوژی تحلیل اپیکالی ریشه مولتی فاکتوریال است و به نظرمی رسد تحلیل اپیکالی ناشی از ترکیب تنوعات بیولوژیکی فردی، استعداد ژنتیکی و اثر فاکتورهای مکانیکی است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط تحلیل ریشه با نوع سیستم ارتودنسی (mbt وstandard  ) می باشد. روش کار: در این مطالعه گذشته نگر رادیو...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی رادیوگرافیک تحلیل آپیکالی ریشه دندان‌ها به دنبال درمان ارتودنسی ثابت

Background and Aims: Apical root resorption is an adverse side effect of fixed orthodontic treatment which cannot be repaired. The aim of this study was to use panoramic radiographs to compare the root resorption before and after the orthodontic treatment with standard edgewise .018 appliance. Materials and Methods: The before and after treatment panoramic views of sixty-three patients needed ...

متن کامل

بررسی رادیوگرافیک تحلیل آپیکالی ریشه دندان ها به دنبال درمان ارتودنسی ثابت

زمینه و هدف: یکی از عوارض جانبی استفاده از دستگاه ثابت ارتودنسی در درمان ناهنجاری های دندانی یا camouflage تحلیل ریشه است که در دندان های مختلف دیده می شود. اگر تحلیل در انتهای اپیکالی ریشه باشد قابل ترمیم نیست، لذا بنا به اهمیت این موضوع در درمان های ارتودنسی و پیشگیری از کاهش و تحلیل پیش رونده طول ریشه، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تحلیل ریشه در بیماران درمان شده با دستگاه slot 018 standard...

متن کامل

بررسی اپیدمیولوژیک تحلیل اپیکالی ریشه دندانهای مولر اول پایین در بیماران تحت درمان ارتودنسی مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در تهران بین سالهای 1373-1371

تحلیل اپیکالی ریشه، یکی از مشکلات معمول و بعضا جدی در بیماران ارتودنسی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تحلیل اپیکالی ریشه در دندانهای مولر اول فک پایین است که تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گرفته اند و ارتباط آن با عواملی نظیر سن، جنس، نوع و مدت زمان اعمال نیرو بررسی گردیده است. 92 دندان مولر اول فک پایین که به طریق ارتودنتیک درمان شده بودند، از روی 46 رادیوگرافی پانورامیک (به صورت راست و چپ) ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 4

صفحات  316- 322

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021