مقایسه تیمارهای اعمال شده بر جوانه‌زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران (Crataegus babakhanloui، C. persica ، C. assadii)

نویسندگان

چکیده مقاله:

جنس زالزالک (Crataegus) از تیره گل سرخ (Rosaceae) از جمله گیاهان مقاوم به خشکی وسرما است. به سبب خواب ناشی از فرایندهای فیزیولوژیکی و پوشش سخت بذر، تکثیر و تولید نهال گونه‌های این جنس، با موانع عمده ای روبرو است که در این مقاله رفع آنها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران در سایر کشورها بر روی بذر گونه های این جنس، در این مطالعه، تیمارهای موثر بر جوانه‌زنی بذرهای سه گونه زالزالک بومی ایران Crataegus babakhanloui، C. persica ، C. assadiiمورد آزمایش و پژوهش قرار گرفته و در نهایت بهترین و موثرترین تیمارها معرفی شدند. جهت بررسی جوانه‌زنی و شکستن خواب بذر گونه‌های مذکور آزمایش‌هایی با 22 تیمار و 3 تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها به صورت مجزا و یا ترکیبی اعمال شد که شامل خراش‌دهی پوسته، گرمادهی و سرمادهی متناوب و استفاده از اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم و اسید سولفوریک بود. نتایج مقایسه ای تیمارها نشان داد که برای نفوذ پذیرتر کردن پوسته و شکستن خواب بذر خراش‌دهی مکانیکی موثر گردید. بالاترین درصدجوانه‌زنی بذر خراش‌داده شده در دو تیمار "کاشتن بذر در هوای آزاد در اوایل تابستان" و تیمار ترکیبی "آب روان و تناوب دما" به ترتیب با 33/45% و 22/54% جوانه‌زنی بدون در نظر گرفتن گونه مشاهده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه‌زنی در سه گونه زالزالک (C. babakhanloui، C. aminii، Crataegus persica)

زالزالک از تیره گل‌سرخ (Rosaceae) و از جمله درختانی است که دارای مصارف دارویی و زینتی می‌باشد. بذر این جنس دارای مشکل جوانه‌زنی است، به‌طوری که ممکن است 2 تا 3 سال جوانه نزند. در زمینه جوانه‌زنی گونه‌های مختلف این جنس تحقیقات محدودی صورت گرفته ‌است. به‌همین علت در این تحقیق در مورد جوانه‌زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران یعنی Crataegus babakhanloui، C. aminii و C. persica تحقیقاتی انجام و بهتر...

متن کامل

بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه زنی در سه گونه زالزالک (c. babakhanloui، c. aminii، crataegus persica)

زالزالک از تیره گل سرخ (rosaceae) و از جمله درختانی است که دارای مصارف دارویی و زینتی می باشد. بذر این جنس دارای مشکل جوانه زنی است، به طوری که ممکن است 2 تا 3 سال جوانه نزند. در زمینه جوانه زنی گونه های مختلف این جنس تحقیقات محدودی صورت گرفته است. به همین علت در این تحقیق در مورد جوانه زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران یعنی crataegus babakhanloui، c. aminii و c. persica تحقیقاتی انجام و بهتری...

متن کامل

تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

این تحقیق با هدف انتخاب مناسب­ترین تیمار شیمیایی و فیزیکی برای جوانه­زنی و شکستن خواب بذر زالزالک گرجی انجام  شد. آزمایش با 12 تیمار و 5  تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. در این مطالعه، هر تکرار شامل30 بذر بود. تیمارها شامل آب گرم – اسید سولفوریک، اسید سولفوریک به مدت 15 و 20 دقیقه، اسید جیبرلیک به مدت 24 و 48 ساعت، خراش دهی، سرمادهی بذر مرطوب (20- درجه سانتی گراد ب...

متن کامل

بررسی اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک بومی ( Crataegus assadii)

بیشتر بذرهای گونه‌های زالزالک مشکل جوانه‌زنی دارند. در این تحقیق شکستن خواب بذر زالزالک بومی ایران ((Crataegus assadii مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی درصد تعداد جنین موجود در میوه مشخص شد که 35 درصد از میوه‌های این گونه دارای جنین می‌باشند. بدین منظور تیمارهای زیر شامل: - قراردادن بذرها به مدت 24 ساعت در جریان آب، به دنبال آن (با و بدون خراش‌دهی) نگهداری در دمای 18 درجه سانتی گراد به مدت سه ماه...

متن کامل

تسهیل جوانه زنی بذر هشت گونه زالزالک (.Crataegus spp) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی

Given the medicinal and ornamental properties of Hawthorn (Crataegus spp.), and given that there are some problems in its propagation, which is due to the hard cover of the seeds and immature embryo, working out techniques that can facilitate the process of seeds’ germination is of great import. Thus, the present study sought to identify the best method for the purpose of breaking the see...

متن کامل

تأثیر اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنیِ بذر سه گونۀ زالزالک بومی ایران

در این تحقیق، با توجه به مشکلات جوانه‌زنیِ بذر زالزالک، روش‌های گوناگون تیمار بذر قبل از کاشت آزمایش شد. پیش‌تیمارها با استفاده از اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم، انجام شد. گونه‌های بررسی‌شده عبارت‌اند از: C. babakhanloui، Crataegus aminii، و C. persica که هر سه مورد از گونه‌های انحصاری ایران‌به‌شمار می‌روند. برای بررسی، آزمایش‌ها با سه بار تکرار، که هر تکرار 30 بذر را شامل می‌شد، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره شماره 5 (ویژه نامه)

صفحات  1108- 1118

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023