مقایسه خودپنداره ی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی

نویسندگان

  • عادل زاهد دانشگاه محقق اردبیلی
  • علی عیسی‌زادگان دانشگاه ارومیه
  • لیلا احمدیان دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش، علّیـ مقایسه‌ای بود. کلیه دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری مراکز ناتوانی یادگیری اداره آموزش و پرورش و نیز کلیه دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 91- 1390 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از بین این دانش‌آموزان تعداد 45 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، تعداد 45 نفر نیز به تصادف از بین جامعه دانش‌آموزان عادی جهت مقایسه انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت کردند. شرکت کنندگان در تحقیق در محل آموزش خود به پرسش­نامه‌های خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه به صورت انفرادی پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس چند‌متغیره (مانوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری در متغیرهای اعتماد دانش‌آموز، تلاش دانش‌آموز، نمره کلی خود پنداره تحصیلی، میزان دقت، جذابیت مدرسه، یادگیری خود‌تنظیمی و استفاده از راهبرد شناختی به طور معناداری پایین‌تر از گروه عادی است. نتایج این پژوهش مبنی بر همبودی پایین بودن خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری به نقش مهم متغیرهای مدرسه‌ای در عملکرد یادگیری این دانش‌آموزان اشاره دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه خودپنداره ی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش، علّیـ مقایسه ای بود. کلیه دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری مراکز ناتوانی یادگیری اداره آموزش و پرورش و نیز کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 91- 1390 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از بین این دانش آموزان تعداد 45 نفر به شی...

متن کامل

مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

هدف این مطالعه مقایس هی سازگاری اجتماعی، هیجانی،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانییادگیری بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسهای و از نوع مورد- شاهدیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر 14 تا 16 ساله90 میباشد. - با و بدون ناتوانی یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 9116 ساله مبتلا به - آزمودنی های پژوهش شامل 40 دانش آموز پسر 14ناتوانی یادگیری شهر اردبیل بودند که ب...

متن کامل

مقایسه ی بهزیستی روانی و کنترل خشم در مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی

هدف این مطالعه مقایسه­ی بهزیستی روانی و خشم در مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسه­ای و از نوع مورد-شاهدی است. جامعه آماری پژوهششامل کلیه مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی شهر تبریز در سال 93-92 می­باشد. آزمودنی­های پژوهش شامل 80نفر مادر (40مادرکودکان دارای ناتوانی یادگیری و 40 مادرکودکان عادی) بودند که 40 مادرکودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری...

متن کامل

مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

هدف این مطالعه مقایس هی سازگاری اجتماعی، هیجانی،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانییادگیری بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسهای و از نوع مورد- شاهدیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر 14 تا 16 ساله90 میباشد. - با و بدون ناتوانی یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 9116 ساله مبتلا به - آزمودنی های پژوهش شامل 40 دانش آموز پسر 14ناتوانی یادگیری شهر اردبیل بودند که ب...

متن کامل

نقش وابستگی به تلفن همراه در پیش بینی خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان

هدف این پژوهش بررسی نقش وابستگی به تلفن همراه در پیش­بینی خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش­آموزان دوره متوسطه شهرستان ثلاث باباجانی در سال تحصیلی 95- 1394 بود. روش انجام پژوهش، همبستگی و جامعه آماری آن تمام دانش­آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان ثلاث باباجانی بود که 210 نفر(100 پسر و 110 دختر) از آنان بر اساس روش نمونه گیری طبقه­ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 2

صفحات  47- 64

تاریخ انتشار 2014-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023