مقایسه رشد پشم میش های دوقلو و سه قلوزای تعلیف شده درمراتع با علوفه به ارتفاع های متفاوت

نویسندگان

  • تی. موریس
  • ریک جی. شرلاک
  • نورمحمد تربتی نژاد
  • پال آر. کنیون
چکیده

برای مقایسه میزان تولید و کیفیت پشم میشهای دو قلو و سه قلو زای تغذیه شده با علوفه مرتع به ارتفاعهای متفاوت پس از تشخیص آبستنی 94 راس میش آبستن نژاد رامنی(68 راس دو قلو و 26 راس سه قلوزا)که از شش هفته قبل از شروع آزمایش پشم چینی نشده بودند، بطور تصادفی از یک گله واقع در شهر پالمرستون شمالی کشور نیوزیلند انتخاب شدند. میشهای انتخابی بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم و هر گروه در مرتع با ارتفاع متفاوت علوفه (2، 4، 6، و 8 سانتی متر) چرا نمودند. پس از پایان دوره آبستنی به دو گروه تقسیم و هر گروه به یکی از قسمتهای مرتع به ارتفاع (4 و 8 سانتی متر) منتقل شدند و بعد ازگذشت 87 روز از زمان زایش پشم چینی شدند. پس از توزین پشم، از پشم چیده شده ناحیه پهلوی راست هر میش مقداری نمونه بمنظور اندازه گیری خصوصیات پشم جدا گردید. میشهایی که در نیمه دوم دوران آبستنی در مرتع به ارتفاع علوفه 2 سانتی متری چرا نمودند دارای تولید پشم کمتر (6/1 در مقابل 2/2 کیلو گرم ،05/0

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه رشد پشم میش های دوقلو و سه قلوزای تعلیف شده درمراتع با علوفه به ارتفاع های متفاوت

برای مقایسه میزان تولید و کیفیت پشم میشهای دو قلو و سه قلو زای تغذیه شده با علوفه مرتع به ارتفاعهای متفاوت پس از تشخیص آبستنی 94 راس میش آبستن نژاد رامنی(68 راس دو قلو و 26 راس سه قلوزا)که از شش هفته قبل از شروع آزمایش پشم چینی نشده بودند، بطور تصادفی از یک گله واقع در شهر پالمرستون شمالی کشور نیوزیلند انتخاب شدند. میشهای انتخابی بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم و هر گروه در مرتع با ارتفاع متفاوت...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023