مقایسه ریزنشت اپیکالی کانال ریشه دندان‌های پرشده توسط گوتاپرکا و سیلر AH26 با رزیلون و اپیفانی با استفاده از روش نفوذ رنگ

نویسندگان

  • تبریزی زاده, مهدی
  • حشمت مهاجر, امیررضا
  • رضوی, سیدعلیرضا
  • سعادت, جمال
  • قاطع, علیرضا
  • مختاری, فاطمه
  • موسوی, سید احمد
چکیده

Introduction: Root canal obturation is a critical factor in success or failure of a root canal treatment. The material used for root canal obturation must be able to provide a perfect seal. This study aimed to compare the ability of gutta-percha/AH26 and resilon/epiphany to prevent apical microleakage. Methods: To conduct this experimental study, 32 extracted single root human teeth were used. Crowns of the teeth were cut and root canals were instrumented using hand K-file in a step-back manner. Smear layer was removed by irrigation with 17% EDTA for 1 minute. The samples were randomly divided into two similar groups and were filled with gutta-percha/AH26 or resilon/epiphany. The specimens were placed in 2% methylene blue solution for 48 hours. The teeth were sectioned longitudinally and the leakage was measured in a linear fashion from apex to crown by stereomicroscope. Data were evaluated by t-test. Results: Based on the study data, there was no statistically significant difference between Gutta- percha/AH26 and Epiphany/Resilon groups (p>0.05). Conclusion: Considering no significant difference between microleakage of gutta-percha and resilon, resilon could be considered as a suitable root filling material after conducting further studies about its physical, chemical, and biologic properties.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ریزنشت اپیکالی کانال ریشه دندان های پرشده توسط گوتاپرکا و سیلر ah۲۶ با رزیلون و اپیفانی با استفاده از روش نفوذ رنگ

مقدمه: پرکردن کانال ریشه یکی از مراحل اصلی درمان های اندودانتیک است و ماده ای که به این منظور به کار می رود بایستی توانایی ایجاد مهر و موم مناسب را داشته باشد. هدف از این مطالعه مقایسه توانایی دو ماده پرکننده کانال ریشه (گوتاپرکا و رزیلون) در جلوگیری از ریزنشت اپیکالی بود. روش بررسی: برای انجام این مطالعه آزمایشگاهی از 32 دندان تک ریشه کشیده شده انسان استفاده شد. پس از جدا کردن تاج دندان ها از ...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت باکتریایی بعد از تهیه فضای پست در کانال ریشه پرشده با گوتاپرکا و سیلر AH26 یاDorifil

Introduction & Objective: The success of root canal therapy depends on the ability to establish and maintain an apical seal, therefore, it is important, that post space preparation do not disrupt the integrity of the apical seal. The purpose of this study was to compare the effect of immediate versus delayed post space preparation on the apical seal using AH26 and Dorifil sealers. Materials...

متن کامل

مقایسه ریزنشت اپیکالی کانال‌های پرشده بارزیلون/ اپی فانی، گوتاپرکای ترمافیل/ سیلر Adseal و گوتاپرکا/ سیلر Adseal

  Objective: Root canal obturation is an important step in endodontic therapy aiming at achieving a complete three-dimensional seal of the canal and preventing microleakage, reentry or growth of microorganisms in the root canal system. Several techniques and materials are available for root canal filling. Achieving an apical seal is among the most important characteristics of filling materials....

متن کامل

مقایسه ریزنشت تاجی کانال‌های پرشده با گوتاپرکا و رزیلون با استفاده از سد تاجی گلاس آینومر

    مقایسه ریزنشت تاجی کانال‌های پرشده با گوتاپرکا و رزیلون با استفاده از سد تاجی گلاس آینومر    دکتر سیدعلیرضا کلاهدوزان1- دکتر منصوره عباسی2 - دکتر نازنین رضایی3 – دکتر سولماز عراقی4- دکتر داوود صادقی 5 - شیوا اسماعیلی6   1- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران   2- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه ریزنشت تاجی کانال های پرشده با گوتاپرکا و رزیلون با استفاده از سد تاجی گلاس آینومر

مقایسه ریزنشت تاجی کانال های پرشده با گوتاپرکا و رزیلون با استفاده از سد تاجی گلاس آینومر    دکتر سیدعلیرضا کلاهدوزان1- دکتر منصوره عباسی2 - دکتر نازنین رضایی3 – دکتر سولماز عراقی4- دکتر داوود صادقی 5 - شیوا اسماعیلی6   1- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران   2- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 4

صفحات  474- 481

تاریخ انتشار 2012-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022